Vedtok å utsette behandling av romprogram for bygging av demensplasser

Under torsdagens formannskap i Sortland vedtok formannskapet å utsette behandlingen og vedtak om romprogram for bygging av nye demensplasser i Sortland.

Formannskapet var enstemmige om å utsette behandlingen av romprogram for bygging av demensplasser i Sortland. Dermed skal saken opp i neste formannskap 31. oktober.  

Sortland

Formannskapet vedtok den 22. mars i 2018 å etablere en plangruppe for bygging av nytt sykehjem. Foran torsdagens formannskap la rådmannen derimot frem en innstilling om at det i stedet skal bygges 48 omsorgsboliger i et bokollektiv for personer med demens.

Øker sannsynlighet for forsvarlig drift

Årsakene til dette er flere, men det handler blant annet om at det vil være billigere for kommunen å drive omsorgsboliger enn sykehjem, som øker sannsynligheten for forsvarlig drift. Kommunalsjef for helse- og omsorg, Sture Jacobsen la også frem ulempene med å ha omsorgsboliger fremfor sykehjem.

– Det vil være noe større ansvar for pårørende/verge, blant annet i forhold til privatøkonomi. Det er heller ikke anledning til å iverksette tvangsvedtak når det gjelder for eksempel låsing. Å bygge omsorgsboliger fremfor sykehjem gir også lavere tilskudd fra Husbanken (45 vs. 55).

Jacobsen forklarte at årsaken til at det er billigere å drifte omsorgsboliger er fordi at beboere betaler husleie, mat, medisiner og andre personlige effekter.

– Kommunen taper egenbetalingen, men utgiftsbesparelsene er høyere enn tapet. Hjelpemidler som for eksempel senger, dekkes av hjelpemiddelsentralen, og dette er en stor utgiftspost, sier han.

Jacobsen sa at årsaken til at rådmannen anbefaler en omsorgsløsning fremfor en sykehjemsløsing blant annet er fordi at det er en rimeligere driftsløsning som sikrer forsvarlig drift.

– En rask og god utvikling innenfor velferdsteknologi kompenserer for ulempene med at tvangsvedtak ikke kan gjøres. Opprettholdelse om bygging av skjermet enhet på Lamarktunet vil gi tilbud til de med størst behov, sier han.

Enig om utsettelsesforslag

Det ble stilt en rekke spørsmål fra formannskapsmedlemmene om hvilke vurderinger som var gjort foran denne innstillingen, og hvilken betydning det ville få for brukerne/beboerne. Blant annet høyres Marthe Hov Jacobsen og Roar Wessel Olsen mente at saksutredningen var litt tynn.

– Det er en stor beslutning som skal tas. Vi har nettopp vært gjennom en stor skolestruktursak, og dette er en like stor investering som skal gjøres, sa Hov Jacobsen.

Et samlet formannskap kom frem til at det skulle fremmes et felles utsettelsesforslag:

Formannskapet ber Rådmannen komme tilbake med en grundigere redegjørelse av fordeler og ulemper ved bokollektiv og sykehjem, samt en vurdering av behov for antall plasser, til Formannskapsmøte 31. oktober 2019.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.