Nyveien til 155 millioner åpnet med jubel på Maurnes

4,6 kilometer med ny og utbedret vei, i tillegg til gang og sykkelvei, står nå endelig ferdig på Maurnes. Flere hundre var til stede da snora ble klippet for nyveien.

Gratulerte med ny og tryggere vei: Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik stod for snorklipping på Maurnes, flankert av Tove Mette Bjørkmo og regionveisjef i Statens vegvesen region nord Turid Stube Johnsen.  Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Tirsdag ble den nye veien på Maurnes og Holmen overlevert fra Statens vegvesen til Nordland fylkeskommune, som er veieier.

Mange møtte fram for å feire nyveien, som ble åpnet med snorklipping av fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik. Han gratulerte alle de frammøtte med dagen, og medgir at det er spesielt hyggelig å være med på ei veiåpning.

Opptatt av sikkerhet

– Alle vi som jobber med samferdsel i fylkeskommunen er opptatt av sikkerhet langs vei. Og spesielt kjenner vi det godt når det gjelder sikkerhet til og fra skole og sikkerhet for gående og syklende, sier han.

Fv 82, fra Fiskebøl til Andenes, er en viktig ferdselsåre, både med tanke på næringsliv og bosetning.

– Delprosjektet fv 82 Holmen Maurnes går fra Kvalsaukan bru til forbi idrettsbanen på Maurnes, og er ei strekning på 4,6 kilometer. Denne strekninga er ei av totalt seks strekninger i prosjektet fv 82 Sortland-Risøyhamn, sier Eggesvik.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo og fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Bakgrunnen for reguleringsarbeidet var at veistandarden ikke var god nok med tanke på veibredde, kurvatur og bæreevne.

– Siden det er tett bebyggelse og skole der, var denne strekninga prioritert i henhold til bygging av gang og sykkelvei, sier han.

Om lag 155 millioner kroner

Nordland fylkeskommune har prioritert prosjektet i sine økonomiplaner. Statens vegvesen har på vegne av fylkeskommunen hatt ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplaner og byggeplaner, gjennomføring av grunnerverv og har hatt byggherreansvaret.  

– Fv 82 Holmen Maurnes er et stort prosjekt i fylkeskommunal regi. Faktum er at i økonomiplanen er dette et av de største enkeltprosjektet. I sin tid var prosjektet kostnadsberegnet til 129 millioner kroner. Nå er ikke endeli satt sto strek satt under svaret, men anlegget har i dag en total kostnad på cirka 155 millioner kroner, sier Eggesvik.

Mange var til stede da veien blir åpnet.   Foto: Tone M. Sørensen

 

Han viser til at fylkeskommunen er opptatt av gode løsninger for næringslivet.

– Dette delprosjektet er et viktig bidrag på dette området. Det er liten tvil om at bygginga som har pågått har vært til ulempe for alle som har trafikkert strekninga, både privatpersoner og næringslivet. Men denne ulempa mener jeg veies opp mot det ferdige resultatet, sier Eggesvik.

Han viser til at strekninga har fått ei mye bedre løsning for alle som ferdes på veien.

Veimilliard de neste fire årene

Mange er spent på hva som nå skjer videre, i forbindelse med at fylkeskommunen har satt av en ekstra milliard til satsing på vei de neste fire årene.

– Også her kommer Vesterålen veldig godt ut. Det er bevilget 120 millioner til fv 821 Frøskeland -Myre, med hovedvekt på veien fra Frøskeland til Lifjordkrysset. Det skal bruks 50 millioner på Frøskelandsveien.

For strekninga Maurnes-Holmen er det funnet rom til at man skal bruke 120 millioner videre på strekninga fra Sortland til Risøyhamn.

– Jeg føler meg trygg på at veien vil føre til en bedre opplevelse for alle, slår Eggesvik fast.