Legger fram politisk plattform for Sortland i egen pressekonferanse

Sortland Senterparti, Arbeiderparti, Rødt og Sosialistisk Venstreparti inviterer til pressekonferanse i dag.

Karl-Erling Nordlund (t.v) blir ordfører, og Tove Mette Bjørkmo varaordfører. Bak ser vi Johnny Torgersen (f.v) og Kamilla Fossem fra Rødt, Christian Torseth (SV), Svein Roar Jacobsen (Ap), Jørun Drevland (SV) og Einar Kristiansen (Sp).  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

Dette gjør de to uker etter at de kunngjorde at de ønsker å samarbeide også i kommende periode. Totalt vil de ha 17 av 27 mandater i kommunestyret.

Tirsdag er det ventet at de vil presentere sin nye samarbeidserklæring og hvem som vil ha de forskjellige plassene i råd og utvalg.

Det som er klart er at Karl-Erling Nordlund (Sp) blir ordfører, mens Tove Mette Bjørkmo (Ap) blir varaordfører.

Fordelingen i formannskapet blir som følger: To fra Sp, to fra Ap, én fra SV og en av tre valgfrie kandidater fra Rødt stille for posisjonen.Hva skjer med skolestrukturen?

Et tema som har vært omdiskutert, og som Sp og Ap er uenig i, er skolestrukturen. Mens Sp ønsker å beholde grendeskolene Sigerfjord og Maurnes, ønsker Ap å ha en felles skole på Strand for de tre skolene på den siden av Sortlandssundet. For to uker siden mente Nordlund at dette var et tema de ville bli enige om.

– Vi har en viktig jobb foran oss. Det er noe som blir en naturlig del av plattformen, men også et tema jeg mener vi skal klare å komme til enighet om. Hva som blir utfallet, blir vi først å finne ut når vi har kommet frem til en felles plattform, sa han. Så gjenstår det å se hva enigheten går ut på. Politisk sett har kommunestyret vedtatt å samle skolene i Sortland i større skoler. Et av stridspunktene er hvorvidt Sigerfjord, Strand og Maurnes skoler skal samles til en større skole på Strand. Mens Ap mener dette er veien å gå, har blant andre Sp ment at de tre bygdeskolene skal beholdes.

For fire år siden gikk partiene ut med en samarbeidserklæring hvor de sa de skulle beholde en desentralisert skolestruktur, mens de altså gikk vekk fra dette mot slutten av perioden.

Hele den forrige samarbeidserklæringen kan du se i faktaboksen under.


Samarbeidserklæringen fra 2015

De femten punktene partiene var blitt  enige om i 2015 var:

 1. Årsbudsjett og økonomiplan:
  Partiene skal samarbeide med sikte på å komme fram til et omforent forslag til årsbudsjett og økonomiplan.
 2. Kommunale planer:
  Partiene skal samarbeide med sikte på å komme fram til omforente løsninger for større kommuneplaner og kommunedelplaner.
 3. Politisk organisering:
  Det gjennomføres ei evaluering av den politiske organiseringa. Herunder vurderes om driftsutvalget bør erstattes av særskilte fagutvalg. Det skal også foretas en gjennomgang av delegasjonsreglementet.
 4. Kommunereform:
  Sortland opprettholdes som egen kommune. Sortland kommune går inn for at det ikke blir gjennomført ytterligere utredning av kommunesammenslåing i Vesterålen.
 5. Bosetting av flyktninger:
  Sortland kommune må ta et større ansvar for bosettinger av flyktninger enn det flertallet i kommuestyret har gjort i forrige periode. Kommunen er således villig til å øke antallet flyktninger som skal bosettes.
 6. Sterkere vern om matjorda:
  Kommunens dyrka mark og dyrkbare arealer skal gis et sterkere vern enn det som har vært praktisert av kommunestyrets flertall i forrige valgperiode. Dette vil bli hensyntatt ved revisjon av kommunedelplanens arealdel og ved behandling av fradelingssaker. Det vil også være aktuelt å gjøre endringer i byplanen for å verne om dyrka mark.
 7. Ingen åpning av skuterløyper for fornøyelseskjøring:
  Kommunen åpner ikke for snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Adgangen til nyttekjøring med skuter videreføres.
 8. Søndagen som handlefri dag:
  Dersom Stortinget åpner for at kommunene skal bestemme hvorvidt det skal være generelt tillatt med søndagsåpne butikker, vil Sortland ikke tillate dette.
 9. Gågate:
  Det startes opp planarbeid for etablering av gågate i sentrum.
 10. Konkurranseutsetting og privatisering:
  Oppgaver og tjenester som i dag utføres/leveres av kommunen skal ikke konkurranseutsettes eller privatiseres.
 11. Arbeidsgiverpolitikk:
  Arbeidet med å redusere uønsket deltid for kommunalt ansatte må intensiveres. Sortland kommune skal ikke benytte seg av den utvida adgangen til midlertidige tilsettinger som et flertall på Sstortinget har vedtatt på tvers av ønskene til en samla fagbevegelse. Sortland kommune skal ikke innføre resultatbasert lønn for lærere eller andre ansatte i kommunen. Kommunen skal opprettholde og styrke etablerte seniortiltak for å beholde den kompetansen som eldre arbeidstakere innehar. Det tas også sikte på å ha et nært samarbeid med fagforeningen i kommunen.
 12. Gjenoppretting av nedlagte sykehjemsplasser:
  De sju demensplassene ved Håløygtunet som Høyre og FrP la ned ved behandlinga av budsjett for 2015, skal gjenopprettes/erstattes av nye plasser så snart som mulig.
 13. Skolestruktur:
  Sortland skal ha en desentralisert skolestruktur. Det innebærer at eksisterende skoler skal opprettholdes.
 14. Ingen flytting av kystvakta:
  Ale krefter må settes inn for å opprettholde Kystvaktbasen på Sortland. Forsvarssjefens forslag om flytting av basen til Ramsund vil ikke bare ramme de ansatte ved basen og kommunen, men også Kystvaktas muligheter til å utføre sine oppgaver på en god måte.
 15. Klimaplanen må oppdateres:
  Kommunens klimaplan må oppdateres med sikte på å skjerpe kommunens tiltak for å få ned klimagassutslippene i Sortland.


Slik ville de det skulle bli i sommer

1) Kommunestyret vedtar framlagte Kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034. Enstemmig vedtatt.

2) Kommunestyret vedtar følgende fremtidig skolestruktur i Sortland kommune:

a) Holmstad ungdomsskole flyttes til Sortland ungdomsskole høsten 2020: Enstemmig vedtatt.

b) Holmstad skole 1-7 opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

c) Sortland barneskole erstattes med ny barneskole. Enstemmig vedtatt.

d) Holand skole overføres til Lamarka skole høsten 2020. Vedtatt mot fem stemmer.

e) Sigerfjord og Maurnes skole slås sammen med Hinnøya skole. Vedtatt mot ni stemmer.

f) Kommunestyret ber Kulturfabrikken KF omgående fortsette arbeidet med ny hallstruktur i Sortland. Enstemmig vedtatt.

g) Øvrige forslag legges ved protokollen til behandling til kommunestyret. Enstemmig vedtatt.

h) I prosjektering av nye Sortland barneskole utredes muligheten for å samlokalisere Sortland barneskole og Lamarka skole med hensyn til beliggenhet og utforming. Vedtatt mot tre stemmer.

3: Kommunestyret ber rådmannen utarbeide handlingsplan for iverksettelse av ny skolestruktur.

4: Handlingsplanen fremmes for kommunestyret innen 31.12.2019.

Punkt 3 og 4 enstemmig vedtatt.