Slik mener formannskapet at økonomiplanen burde bli

Det var stor debatt i formannskapsmøtet i Sortland torsdag da budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 skulle behandles.

Det var kun representantene fra høyre og FrP som stemte for sitt tilleggs- og endringsforslag i formannskapet.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland
  • Tilbakeføring av kutt i SFO-priser
  • Foreløpig ikke endring i overordnet brannvakt
  • Ikke kutt i overføringen til Frivillighetssentralen
  • Bevillige penger til fritidstiltak for barn og unge
  • Gratis halleie kan bli videreført, men en slik eventuell videreføring vil trolig bli tatt opp i kommunestyret.

Høyres Marthe Hov Jacobsen var en av dem som tok til orde for at det hadde vært vanskelig å få oversikt over årets forslag til økonomiplan for de neste fire årene. Hun pekte på at det tidligere år har blitt arrangert workshops i forbindelse med økonomiplanen, og at det var gitt alt for kort tid til å sette seg inn i forslagene og for å få bakgrunnen for de forslagene som kommunedirektøren hadde lagt frem.

Kommunedirektør Randi Gregersen var enig i dette, men sa at årsaken til det var at det i år var valgår og at politikerne ikke ble konstituert før 17. oktober.


Sortland:

Slik påvirker kommunebudsjettet deg

Hvis kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 blir vedtatt, må Sortland kommunen kutte 95 millioner kroner i drift i kommende økonomiplanperiode. Dette får store konsekvenser på flere områder.


– Ikke bare navnet som har skiftet

Christoffer Ellingsen (R) uttalte innledningsvis at han mener at det ikke bare er tittelen til den tidligere rådmannen som har skiftet.

– I økonomiplanen nå er det en helt annen strategi enn det var i fjor, da det ikke er lagt opp til at det skal brukes av fond i det hele tatt i år. Dette mener jeg er en strategisk endring som fører til en utvikling der jeg knapt har sett en større forskjellsutvikling i Sortland. Dette rammer de som har mest behov for offentlig hjelp og støtte, sa Ellingsen, som på vegne av partiet sitt la frem flere forslag til endringer.


Forslag fra Rødt og fellesforslag (Ap, Sp, SV og Rødt).

Fra Rødt - tekstforslag

FS sak 100/19: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

1. -Kommunestyret ber kommunedirektøren legger til rette for forsøk med leksefri skole i Sortland kommune fra oppstart skoleåret 2020/21, og ber samtidig om ei evaluering av et eventuelt slikt forsøk i mai/juni 2021.

2. -Kommunestyret ber kommunedirektøren erstatte begrepet «HR-avdeling» med «Personalavdeling» i løpet av 2020.

3. -Kommunestyret ber kommunedirektøren å komme tilbake til kommunestyret med en skisse for innføring av Sortland kommune som miljøfyrtårn. Oppstart raskest mulig og med sikte på at hele kommunen skal være sertifisert som miljøfyrtårn innen utgangen av 2022.

4. -I løpet av 2020 skal det gjennomføres en evaluering av ansvar og organisering av kultur og idretts- området i Sortland kommune. Hovedinnretninga skal være å vurdere hvor hensiktsmessig det er å fortsette å beholde den ikke-kommersielle delen av virksomheten under Kulturfabrikken KF versus å drifte dette direkte under det kommunale ansvarsområdet. Gjennomføring av evalueringa legges til et samarbeid mellom Kulturfabrikken KF og kommunedirektøren.

5. -Innen 01.07.2020 skal alle saksutredninger til politisk nivå inneholde vurdering under egen overskrift av innstillingens eventuelle betydning for miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser. Dette tilsvarer samme framgangsmåte som «Folkehelse vurderinger» behandles i nåværende innstillinger.

6. -Innen 01.04.2020 skal kommunestyret få en gjennomgang og evaluering av gjeldende innkjøpsordning i kommunen. Dette skal legge grunnlag for endring av kriterier for innkjøp ut fra mer lokal produksjon og lokal næringsliv og ordning med bedre miljø- og klima innretning.

7. -Startpakker for bruk av tøybleiepakker tilbys foreldre med nyfødte som ønsker å benytte seg av det. Dette formidles og veiledes fra helsestasjonen. Det settes av økonomi til oppstart av et slik tilbud for 2020 og vurderes videreført avhengig av interessen fra foreldre med nyfødte.

8. Før Holand skole legges ut for salg, skal det i samarbeid med nærmiljøet avklares tiltak som på en tilfredsstillende måte kan erstatte nærmiljøets behov for lokaler og lekeområder.

Fellesforslag:

Kommunestyret forutsetter at «Handlingsplan for iverksetting av fremtidig skolestruktur» som skal fremmes for kommunestyret innen 01.03.2020, vurderer denne i sammenhengen med «Ny svømme- og idrettshallstruktur» som også er under utredning. Dette gjelder i tillegg spørsmålet om videreføring av Maurnesbassenget.

Handlingsplanen skal følge opp vedtak om nye skolebygg, vurdere utvidelse eller tilbygg til dagens anlegg og behovet for vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg som foreslås videreføres i planperioden.

Kommunestyret vil etter vedtak av "Handlingsplan for iverksetting av fremtidig skolestruktur» og utredning «Ny svømme- og idrettshallstruktur» regulere gjeldende budsjett- og økonomiplan i samsvar med vedtakene.

Kommunestyret ber kommunedirektør legge ut nytt anbud på innkjøp av strøm så snart som mulig.

Kommunestyret ber kommunedirektør jobbe videre med prosjekt fiber/bredbandsutbygging for Indre Eidsfjord med sikte på igangsetting i løpet av 2021.

Kommunestyret ber kommunedirektør orientere formannskapet om framdrift i planene for helsehus i løpet av februar 2020. Løsningen med midlertidig legekontor i rådhus 2 er vedtatt med forutsetning om at utredning om plassering av helsehus skulle starte i 2019, og at vedtak i den sammenheng skulle følges opp av videre arbeid for realisering med innflytting innen 2024.

DRIFT – Endring og tillegg budsjettposter


Tittel

2020

2021

2022

2023
Fellesforslag SP,AP,R,SV1.

Ungdomsmillion (mer presisering seinere)

Nytt tiltak

1 000

1 000

1 000

1 0002.

IT utstyr Sortland ungdomsskole

Nytt tiltak

800

0

0

03.

Fritidstiltak barn og unge

Nytt tiltak

800

800

800

8004.

Forebygging yngste barn

Nytt tiltak

400

400

400

4005.

SFO – bemanning

Tilbakeføring av foreslått kutt

500

1 000

1 000

1 0006.

SFO- priser

Tilbakeføring av foreslått kutt

500

1 000

1 000

1 0007.

Overordnet brannvakt

Tilbakeføring av foreslått kutt

250

250

250

2508.

Bemanning hjemmetjenesten

Tilbakeføring av foreslått kutt

600

600

600

6009.

Overføring Frivillighetssentralen

150

300

300

300
Tilbakeføring av foreslått kutt
Sum 1 utgifter - Fellesforslag

5 000

5 350

5 350

5 350
Inndekning fellesforslag

2020

2021

2022

2023
Korrigert kontorjustert eiendomsskatt

0

0

1800

2000
Økt skatteanslag

1 000

1 000

1 000

1 000
Økt utbytte

1 000

1 000

1 000

1 000
Bruk av fond

3 000

3 350

1 550

1 550
Sum 1 inndekning - Fellesforslag

5 000

5 350

5 350

5 350
Rødts egne (foreløpig i tillegg forslag)

10.

Klimasatsmidler egenandel

Nytt tiltak

250

500

500

50011.

Skolebudsjett – lærertetthet/miljøtiltak/ Innføringsklasser

Nytt tiltak

2 000

2 000

2 000

2 00012.

Psykiatritjenesten

Nytt tiltak

700

700

700

70013.

Tilbud til nyfødt - tøybleier

Nytt tiltak

100

100

100

10014.

BPA/ støttekontakt

Tilbakeføring av foreslått kutt

400

400

400

40015.

Fjerning av bunnfradraget i eiendomsskatten

Tilbakeføring av foreslått kutt

1 300

1 300

1 300

1 30016.

Kutt middag hjemmeboende

Tilbakeføring av foreslått kutt

600

600

600

600
Sum 2 økte utgifter Rødt

5 350

5 600

5 600

5 600
Sum økte utgifter Fellesforslag + Rødt

10 350

10 950

10 950

10 950
Inndekning Rødts forslag
Reduksjon politikergodtgjøring 10% - inntekt

NY post

250

250

250

250
Økt skatteanslag

1 000

1 000

1 000

1 000
Tilførsel fra fond

4 100

4 350

4 350

4 350
Sum inndekning Rødt forslag

8 450

9750

9750

9750
Sum bruk av fond Fellesforslag + Rødt

7 100

7 700

7 700

7 700

30 200

Kommunedirektøren bekreftet at det var samme person som satt i stolen som da hun hadde en annen tittel.

– Administrasjonen forholder oss til det vedtaket som ble fattet i kommunestyret i fjor. Vi fikk en veldig klar bestilling, blant annet på dette med bærekraft, som vi ønsker å ta inn i økonomiplanene våre. Bærekraft er også økonomisk bærekraft, og da kan man ikke tømme fondene, sa Gregersen.

Både Hov Jacobsen, Tove Mette Bjørkmo (Ap) og Christian Torset (SV) uttrykte at de syntes det var gjort en veldig god jobb med økonomiplanen, og at de var glade for at det ikke er lagt opp til bruk av fond.

– Må ta oss god tid

Hov Jacobsen la, på vegne av høyre og FrP, frem tilleggsforslag og endringsforslag til økonomiplanen, der de blant annet ønsker styrking av skolehelsetjenesten, ny flerbrukshall, øke bolyst og sikre trygg skolevei. Gruppelederen sa at hun var overasket over at tilbakeføring av de foreslåtte kuttene i gratis halleie ikke var foreslått fra posisjonens side.

– Vi trenger ikke å vente på skole for å bygge hall, sa hun.

Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre.  Foto: Ann-Julie Nordgaard nesmoenSvein Robert Vestå (Ap) sa at posisjonen absolutt jobbet for at halleie ikke skulle kuttes, og at de absolutt så viktigheten av å opprettholde dette tilbudet.

– Det er tross alt 400 barn det handler om, sa han.


Forslag fra Høyre og FrP

1. Endringsforslag Drift

TILTAK DRIFT
2020 2021 2022 2023

Gratis halleie tom 16 år
1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Årsverk skolehelsetjeneste Sortland u.skole
700 000 700 000 700 000 700 000
Økt stilling til fritidstilbud/ Ungdomsfabrikken
300 000 300 000 300 000 300 000
Frivilligsentralen
150 000
Gratis parkering
250 000 250 000 250 000 250 000
SUM
2 600 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000

INNDEKNING DRIFT
2020 2021 2022 2023
Økt skatteinnslag
500 000 500 000 500 000 500 000
Landbruksforvaltning
500 000 500 000 500 000 500 000
Kommunale kulturbygg
150 000
Rekreasjon i tettsted
750 000 750 000 750 000 750 000
Forvaltningsutgifter Eiendomsforvaltning
300 000 300 000 300 000 300 000
Reduksjon sykefravær
400 000 400 000 400 000 400 000
SUM
2 600 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000

2. Endringsforslag Investeringer
INVESTERINGER
Ny(e) hall(er) 20 000 000
Prosjektering Sortland barneskole 1 000 000
Anbud Bjørklundveien 1 000 000
SUM 22 000 000
INNDEKNING
Salg enebolig ved Kjempenhøy rundkjøring 3 000 000
Salg Nortura 15 000 000
Salg branntomta 4 000 000
SUM 22 000 000

Verbalforslag:

- Kommunestyret ber Kommunedirektøren klargjøre Holand skole-tomta for salg. Penger fra salget skal pløyes tilbake inn i lokalmiljøet, for eksempel til lekeplass, ballbinge, oppgradering av grendehuset og buss-skur for å sikre trygg skolevei.

- Kommunestyret ber Kommunedirektøren omdisponere kuttet på 250 000 på innsatsleder i brann og redning til et samarbeid på administrativ ledelse.

- Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge frem rusmiddelpolitisk handlingsplan for rullering for å se om tiltakene er fulgt opp og gjennomført, og om de vedtatte tiltakene er tilstrekkelige.

- Kommunestyret ber Kommunedirektøren gå i dialog med næringslivet for å se på en løsning med parkeringshus.


Avslutningsvis i debatten tok ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) ordet og sa at han syntes det var gjort et godt arbeid med et budsjett i balanse uten å bruke fond.

– Det er mye snakk om bærekraft, men jeg tror at hvis vi virkelig skal ta dette med bærekraft innover oss, må vi innse at da får vi mindre midler å rutte med. Da er det veldig viktig at vi må planlegge det vi skal gjøre. Hvis vi skal klare å husholdere innenfor de økonomiske rammene vi har, må vi ta oss god tid, sa han.

Nordlund pekte også på partienes ønske om å satse på tilbudene til barn og unge, og at han forsto at alle har en god intensjon.

– Vi må kanskje stille spørsmål om vi treffer optimalt på de tiltakene vi gjør, og for at vi skal treffe optimalt trenger vi igjen å bruke tid, sa han.


SIL fortviler over forslag om kutt i gratis halleie:

– Vi blir nødt til å sende regningen til foreldrene

Kommunedirektøren i Sortland foreslår å kutte gratis halleie i kommunen fra og med neste år. Sortland idrettslag sier at hvis dette skjer, er det foreldrene til barna på aldersbestemte lag som må ta støyten.


Fellesforslaget vedtatt

Under avstemmingen ble det stemt over de tilleggs- og endringsforslagene som var lagt frem. Fellesforslaget fra Ap, SV, Sp og R ble vedtatt mot tre stemmer, to fra H og en fra FrP.

Dermed falt endrings- og tilleggsforslaget fra H og FrP, da det fikk to stemmer fra H og en fra FrP, samt forslaget fra R, som kun fikk en stemme fra R.

Til slutt stemte de over kommunedirektørens innstilling og fellesforslaget fra Ap, SV, Sp og R, som ble enstemmig vedtatt.


Vedtatt fellesforslag fra Ap, SV, Sp og R


Merknad

2020

2021

2022

2023

SFO priser – tilbakeføring kutt

500

1000

1000

1000

SFO bemanning – tilbakeføring kutt

500

1000

1000

1000

Ungdomsmillion

1000

1000

1000

1000

Bemanning hjemmetjenesten

600

600

600

600

Overordnet brannvakt

250

250

250

250

IT utstyr Sortland ungdomsskole

800
Fritidstiltak barn og unge

800

800

800

800

Overføring Frivilligsentralen

150

300

300

300

Forebygging yngste barna

400

400

400

400

Totalt

5000

5350

5350

5350


Inndekning

Merknad

2020

2021

2022

2023

Korrigert kontorjustert eiendomsskatt1800

2000

Økt skatteanslag

1000

1000

1000

1000

Økt utbytte

1000

1000

1000

1000

Bruk av fond

3000

3350

1550

1550

Totalt

5000

5350

5350

5350
Kommunedirektørens innstilling

1) Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for

den enkelte sektor. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2020.

2) Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for økonomiplanperioden

a) Handlingsregel 1: Netto driftsresultat på 0,1 % av brutto driftsinntekter.

b) Handlingsregel 2: Netto langsiktig lånegjeld skal være på maksimalt85 % av brutto

driftsinntekter ved utgang av 2023.

c) Handlingsregel 3: Egenfinansiering av investeringene skal være på minimum 35 % av

total finansiering, med følgende utvikling: år 2021 10 %, år 2022 25% og år 2023

35%.

3) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt drift» §5-4 første og andre ledd.

4) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt investering» §5-5 første og

andre ledd.

5) Lånerammen for investeringer settes til 83,263 millioner kroner i 2020, i tilegg tas det opp kr 4

mill kr i startlån i Husbanken - til videre utlån. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden

2021 - 2023 settes til henholdsvis 112,169 millioner kroner, 36,268 millioner kroner og 21,188

millioner kroner

6) Kommunestyret vedtar å videreføre ramme for kassekreditt med inntil 50 mill. kr.

7) Inntekt og formueskatt settes til maksimal sats i henhold til Stortingets vedtak.

8) I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020:

Eiendomsskattesatsen utskrives med 5 ‰ for bolig- og fritidseiendom og 7 ‰ for alle andre

eiendommer i henhold til eiendomskattelovens §2 og 3. Bunnfradrag for godkjente bolig- og

fritidseiendommer settes til kr 0.

a) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020

(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte

skattegrunnlaget skal være 7 ‰.

b) Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

c) Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter.

d) Etter eiendomsskatteloven § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt

gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner, som ivaretar kommunens gavn

eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg

som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

e) For skatteåret 2020 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a)

for Kulturfabrikken Eiendom AS – gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og7.

f) For 2020 gjennomføres en kontormessig oppjustering av gjeldende takster (i henhold til

Eiendomsskattelovens §8A-4).

9) Budsjett 2020 for Kulturfabrikken Sortland KF vedtas med en overføring fra kommunen på

24.460.000 kroner.

10) Nye gebyr- og betalingssatser for pleie og omsorg i 2020 vedtas i henhold til vedlagte

gebyroversikt/prisliste.

11) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.20:

a. Vanngebyr økes med 8,5 %.

b. Avløpsgebyr økes 5,1%

c. Feiegebyr økes med 7,1%

d. Ikke regulerte betalingssatser for tekniske tjenester framlegges som egen sak.

e. Gebyr for etablererprøve fastsettes til maksbeløp.

12) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 6 906 900,- kr til Sortland menighet inkl.

kommunal tjenesteyting og inkl. tilskudd til trossamfunn.

13) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 1 100 642,- kr til regionrådet.

14) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 455 597,- kr til RKK

15) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 3 500 000,- kr til PPD

16) Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger.

17) Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og artsnivå

innenfor rammene.

18) Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2020 som medfører budsjettmessige konsekvenser for

2020-2023 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.


Det ble også vedtatt at verbalforslagene som ble lagt frem, skulle følge saken når den sendes videre til videre behandling i kommunestyret 12. desember.


Kuttforslagene for Sortland brann- og redningstjeneste:

– Vil føre til stor svekkelse av beredskapen i Sortland

Hvis kommunedirektørens forslag på å ha en felles overordnet brannvakt i Sortland og Hadsel vedtas, vil dette få store konsekvenser for distriktene.Vil øke kommunale gebyr med 2.600 kroner i Sortland

I løpet av de neste fire årene ønsker kommunedirektøren i Sortland kommune at gebyret for vann, avløp og feing skal økes med ni prosent.