Øker gebyret for husholdningsrenovasjon med tre prosent

Kommunestyret i Sortland vedtok enstemmig torsdag å øke gebyret for husholdningsrenovasjon med 3 prosent og slamgebyret med 2,5 prosent.

Reno-Vest ved Ramnflauget på Sortland.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Formannskapet behandlet saken og vedtok enstemmig kommunedirektørens innstilling tidligere i desember.

Kommunene fastsetter årlig avfallsgebyrene, og grunnlaget for denne saken mottok Sortland kommune mottok i november fra Reno-Vest IKS. Dette grunnlaget omfatter både generelle justeringer av priser, og forslag om innføring av nytt gebyr.

Gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon 2020 ser slik ut:

  Foto: Skjerdump fra saksdokumenter

Gebyrregulativ slam 2020 ser slik ut:

  Foto: Skjermdump fra saksdokumenter

Kommunedirektøren skriver i saksdokumentene at de foreslåtte prisendringene ligger noe over konsumprisindeksen for oktober 2019, som er på 1,8 prosent.

– På generelt grunnlag mener kommunedirektøren at det bør utvises varsomhet før det innføres nye gebyrer. Nødvendigheten av slike tiltak skal være godt utredet og begrunnet før eventuell innføring skjer, skriver kommunedirektøren.


På bakgrunn av dette har kommunedirektøren anbefalt følgende innstilling til kommunestyret:
  1. Forslag til gebyrregulativ for husholdningsrenovasjon og slam for 2020 vedtas i samsvar med vedlegg så langt det gjelder husholdningsrenovasjon og slam.
  2. Fra 2019 til 2020 økes gebyrene for husholdningsrenovasjon med 3,0 %.
  3. Fra 2019 til 2020 økes gebyrene for slamtømming med 2,5 %.
  4. For miljøtiltak innkrever Reno-Vest IKS fra hver husstand kr. 21,00 ekskl. mva. pr termin. Midlene overføres til Sortland kommune med kr. 21,00 ekskl. mva. pr termin.
  5. Administrasjonsgebyr for husholdningsrenovasjon opprettholdes for hver husstand med kr. 20 ekskl. mva. pr termin.

Under saksbehandlingen inntok Willy Vestå (Sp) talerstolen og påpekte at den prosentvise økningen lå atskillig over økningen i konsumprisindeksen.

– Reno-Vest har oppgitt at de har utgifter på lønn som stiger raskere enn konsumprisindeksen, og så lenge de ikke kan ta dette inn på effektivisering i produksjonen, må de ta det inn på husholdningen. Detter er en bedrift som går i balanse og dermed må det bli slik, sa Vestå, som også mente at man burde være obs på at gebyrene ikke plutselig vokser en opp over ørene.

Utsetter innføring av gebyr for hytter

Fra Reno-Vest er det også foreslått å innføre gebyr for hytter og fritidsboliger på 1.500 kroner per år inkludert merverdiavgift. Dette foreslåtte gebyret skal gjelde for alle hytter og fritidsboliger i kommunen som benytter seg av avfallstømming fra Reno-Vest.

Dette ble derimot ikke behandlet i kommunestyret.

– Kommunen har fått oversendt dokumentasjon som grunnlag for innføring av nytt gebyr for fritidsrenovasjon. Denne dokumentasjonen vurderes å være mangelfull for å kunne fremlegge saken til politisk behandling på så kort varsel. Forslag om nytt gebyr for hytter og fritidsboliger behandles derfor ikke i denne saken, men gjøres gjenstand for mer helhetlig saksvurdering og fremlegges politisk nivå tidlig i 2020. Det vil bli vurdert felles utredning for deltakerkommunene i Reno-Vest, skriver kommunedirektøren i sin saksutredning.

Camilla Østingsen (Sp) inntok talerstolen og ønsket at kommunalsjef for plan- og utvikling, Ann-Kristin Vinje, skulle utdype når dette gebyret eventuelt ville tre i kraft.

– Det er lagt opp til at kommunedirektøren skal utrede denne saken før den blir forelagt politisk behandling. Gebyret vil ikke tre i kraft før kommunestyret eventuelt har vedtatt dette, sa Vinje.