Stiller spørsmål ved Sortland kommunes håndtering av arbeidskonflikten

Christoffer Ellingsen, formannskapsmedlem i Rødt Sortland, ber kommunedirektøren om en ny orientering om kommunes håndtering av arbeidskonflikten ved bolig for enslige, mindreårige flyktninger (EMS) i Sortland. Økonomiske forhold, tidsbruk og informasjon rundt avtaleforhold er problemstillingene han ønsker å få avklart.  

Christoffer Ellingsen fra Rødt Sortland   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Saken har åpenbart vært en stor belastning for de involverte ut over de økonomiske forholdene. Saken skaper inntrykk av at kommunen har brukt dyrebare penger i en presset økonomisk situasjon for å kjøpe seg ut av en arbeidskonflikt der kommunen må ha brutt grunnleggende forhold for konflikthåndtering og ikke lagt til rette for godt arbeidsmiljø, sier Ellingsen i sitt skriftlige spørsmål som også VOL har fått tilsendt.

Kunne ikke redegjøre for økonomiske kostnader

I forrige formannskap, 30. januar i år, orienterte kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen, om siste utvikling i saken. Hovedverneombudet hadde samme uke stengt arbeidsplassen på grunn av et langvarig, konfliktfylt arbeidsmiljø. Den gang opplyste Jacobsen om at konflikten var løst og at de ansatte var tilbake på jobb. I orienteringen ble det også opplyst at kommunen fra mai 2019 hadde hatt advokat på saken, men at konflikten hadde oppstått før dette. Kommunalsjefen orienterte også om at det var inngått en fratredelsesavtale med en ansatt.

– Rødt utfordra kommunedirektøren gjennom det litt merkelige at en årelang konflikt kunne løses umiddelbart etter at hovedverneombudet hadde stengt arbeidsplassen. Kommunedirektøren kommenterte ikke dette direkte. Det ble derimot sagt at det var inngått en fratredelsesavtale for en ansatte og mer ville ikke kommunedirektøren si. I oppfølgingsspørsmål om kommunedirektøren kunne anslå noe om de økonomiske kostnadene av denne handteringa og innleie av egen advokat, kunne heller ikke kommunedirektøren si noe. Kommunedirektøren hadde ikke svaret på om dette rundt kostandene kunne blir kjent i ettertid, skriver Ellingsen.

Formannskapsmedlemmet fra Rødt peker også på at det gjennom media har fremkommet at avtalen skulle være offentlig og at dette var avklart allerede før formannskapsmøtet. Det har også kommet frem at Sortland kommune kan ha direkte utgifter i saken på over 1 million kroner, i tillegg til omfattende vikarutgifter.

Offentlig innhold

Ellingsen mener at sakens grunnlag åpenbart er en personalsak som kommunedirektøren skal håndtere. Han sier at konflikten selvsagt ikke er offentlig så lenge den eller de det gjelder ikke åpner saken for offentligheten.

– Det som likevel viser seg å være offentlig og avtalt mellom partene, er innholdet i fratredelsesavtalen. Denne ble inngått ifølge vol.no, dagen før møtet i formannskapet der orienteringa ble gitt med de nevnte etterfølgende spørsmål fra Rødt, skriver Ellingsen.

På bakgrunn av dette har Rødt bedtom oppfølgende orientering i formannskapsmøtet 27. februar.

Partiet stiller følgende spørsmål:

  1. Hva er årsaken(e) til at konflikten har fått gå så lenge uten løsning og hva kan kommunen lære av dette for å unngå lignende situasjoner i framtiden?
  2. Hvordan forklarer kommunedirektøren at formannskapet 30.01.20 ikke fikk orientering om de økonomiske konsekvensene av blant annet fratredelsavtalen (kr 850 000) på tross av spørsmål om dette og at avtalen på det tidspunktet var inngått og skulle være offentlig?
  3. Hvordan vurderer kommunedirektøren at det inngås avtale om utbetaling i en fratredelsesavtale i den størrelse uten at dette er budsjettert? Fra hvilket budsjett hentes beløpene i denne saken og hvilken betydning vil dette har for øvrige driftsoppgaver til kommunen?
  4. Hva er forklaringa på at det har tatt lang tid å offentliggjøre fratredelsesavtalen?

Torsdag ettermiddag opplyser Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre at hun har bedt om at Administrasjonsutvalget også for en grundig redegjørelse av rutiner og praksis i slike saker førstkommende møte 1. april.