Kom med forslag til tiltak for å hjelpe lokalt næringsliv. Vil arrangere eget møte over påske

Under torsdagens digitale formannskapsmøte i Sortland, ble korona-situasjonen og hva kommune kan gjøre for å bistå næringslivet diskutert. Ingen vedtak kom ut av møtet, men det ble enighet om et eget møte for å behandle forslag og konkrete tiltak til over påske.

Christian Torset (SV) snakket med resten av formannskapet stort sett via Teams, mens ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) var til stede i formannskapssalen, med god avstand. Skjermdump fra kommunens stream  

Sortland

Før saken ble behandlet, uttalte ordfører Karl-Erling Nordlund at man ikke ville få noe vedtak, men at saka var satt igang for å få forslag på bordet for å gi kommunedirektøren noe å jobbe videre med. Ordfører Karl-Erling Nordlund fortalte at kommunen ikke hadde god nok oversikt over økonomien til å fatte vedtak.

Etter en omlag to timer lang debatt, hadde imidlertid pipa fått en annen lyd.

For forslagene og debatten dro ut i tid.

Rødts Christoffer Ellingsen fortalte at han ville ha et eget møte hvor tiltak rettet mot næringslivet ble tatt opp. Dette fikk bred støtte fra både SV og Arbeiderpartiet, samt opposisjonen.

– Et eget møte hvor vi diskuterer tiltakene som er kommet på bordet i dag vil være lurt å få til rett over påske.

Ellingsen foreslo så et konkret vedtak om å få et møte innen 1. mai.

– Vi har ei lang saksliste, har holdt på i snart tre timer og har ei lang saksliste igjen. Vi kommer oss ikke lenger i dag, og derfor må vi se på tiltak i et eget møte innen 1. mai.

Dette ble støttet av ordfører Karl-Erling Nordlund som foreslo for administrasjonen å legge til rette for et slikt møte før neste kommunestyre 22. april.

Kommunedirektør Randi Gregersen sa:

– Det dreier seg ikke kun om økonomi. Vi får lavere skatteinntekter og økte utgifter på helse og omsorg. Det dreier seg også om menneskelige ressurser. De er bundet opp i oppgaver. Vi må se hva vi klarer å løse med de ressursene vi har, og må få oversikt over om vi trenger flere ressurser for å løse oppgavene. De forslagene som er kommet inn, må vi se på, men vi må da få tid til det, sa Gregersen.

– Å få til et møte dagen før neste kommunestyre, er mulig å få til. Vi kan få til en sak på dette til et slikt møte, men da må politikerne godta at de må lese seg opp på ganske store menger informasjon i forkant av møtene.

Det ble ikke bestemt at det skal settes opp et nytt møte, men administrasjonen skal se på muligheten for å sette opp et slikt møte.

Så kom spørsmålet om man skulle gjøre forslagene til politiske vedtak, eller legge til rette for at forslagene skulle være med i et arbeidsmøte.

Frp ville ha sine forslag opp til behandling, da spesifikt om at kommunedirektøren skal så snart som mulig fremme sak om å frafalle eiendomsskatt inntil videre.

Høyre på sin side avgjorde at de ønsket å ta med sine forslag til et nytt møte senere.

Etter litt diskusjon kom politikerne frem til å møtes over påske for å diskutere aller innkommende forslag og at man da er rigget for å behandle forslagene politisk.

Etter et neste møte vil da administrasjonen måtte lage sak på tiltakene og vurdere om de er gjennomførbare.

Til dette møtet ble det også vedtatt at SV sitt forslag om å få en redegjørelse for hvilke tiltak som er satt igang av Sortland kommune til neste møte.

Konkrete forslag

Næringssjef i Sortland kommune, Marius Remen-Hansen, fortalte om status quo i Sortland med særskilt frisører og andre som driver med personlig pleie med utfordrende tider. I tillegg fortalte han om at reiselivet sliter, og at det vil ta tid å få de opp på normale tilstander igjen.

I forkant hadde Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommet med en uttalelse. De mener at det å fremskynde lokale prosjekter kan bistå næringslivet.


Posisjonen i Sortland vil sette igang prosjekter for å bidra til å redde lokalt næringsliv

Ordfører Karl-Erling Nordlund, varaordfører Tove Mette Bjørkmo, og gruppeleder i SV Christian Torset sier de nå vil sette igang tiltak for å sikre lokalt næringsliv.


Dette ble også fulgt opp av Rødt.

Sortland Frp har listet opp noen punkter på forslag i drøftinga. Noe av dette omhandler allerede påbegynt arbeid. Forslagene ser du i faktaboksen under.


Forslagene fra Frp
 • Hvordan kan Næringsavdelinga og Sortland Næringsforening veilede det lokale næringslivet når det gjelder nasjonale støtteordninger? Samarbeid med Innovasjon Norge, NAV, fylkeskommunen m.fl.
 • Kan Sortland kommune framskynde egne utbyggings- og vedlikeholdsprosjekt for å stimulere næringslivet?
 • Det bør utarbeides lister over ekstraordinære investerings- og vedlikeholdstiltak på kommunal infrastruktur (vei, bygg, idrettsanlegg osv) som kan finansieres med kommende statlige krisepakker.
 • Sikre at plan- og byggesaker blir behandlet med ekspressfart, og med positivt resultat slik at nye utbyggingsprosjekt kommer i gang. Kan mere delegeres til administrasjonen?
 • Kan det gjøres spesielle tiltak for å stimulere den lokale handelsstanden? Koordinert markedsføring o.l.
 • Er det tiltak vi kan sette i gang med overfor reiselivsnæringa?
 • Kan kommunen som huseier utsette eller redusera husleie til leietakere (både næringsaktører og frivillig sektor)?
 • Bør kommunen øke rammene for videreformidling av Startlån fra Husbanken?
 • Kan kommunen gjøre noe med de kommunale avgiftene (utsette betaling/betaling over flere terminer)?
 • Kan kommunen fravike innkreving av eiendomsskatt inntil videre?
 • Kan vi for å avhjelpe serveringsbransjen evt utsette eller slette avgift i 2020 for skjenking av alkoholholdig drikke?
 • Vurdere ekstraordinære tilskudd til frivillig sektor (idrett, kultur, lag og organisasjoner).
 • Kan kommunen framskynde tildeling av ordinære tilskudd innen kultur og idrett?
 • Kan Sortland kommune gjøre enda flere av sine innkjøp av varer og tjenester hos lokalt næringsliv?

 • – I tillegg er det helt sikkert andre tiltak som kan være aktuelle og vi ser frem til drøftingene. Viktig å ha med seg at kommunen endte med et greit overskudd i 2019 på nesten 12 millioner som vi mener evt kan delbenyttes for inndekning av nødvendige tiltak, sier Freddy Andersen i Frp.

  Støttet av Høyre

  Posisjonens forslag støttes av Høyre, men de har også tilleggstiltak.

  – Sortland kommune fikk et samlet overskudd på 11,7 millioner kroner i 2019. I en ekstraordinær situasjon ønsker Sortland Høyre å bruke en del av dette mindreforbruket til å støtte den lokale handelsstanden og å stimulere til fortsatt aktivitet i bedriftene. Vi mener kommunen må gå i front på å handle lokalt og bruke det lokale næringslivet. Bedriftene selv utviser stor kreativitet for å fremme salg. La oss møte dem på det, forteller Høyres Marthe Hov Jacobsen.

  Partiet foreslo på bakgrunn av det flere tiltak, som du kan se i faktaboksen under.


  Høyres forslag
 • Handle lokale varer og tjenester på alle områder der det er mulig, herunder juridiske tjenester og konsulenttjenester
 • Kjøpe frisørtimer, hudpleiebehandlinger, fysioterapitimer, treningstimer og tjenester fra andre som er lovpålagt å holde stengt til et samlet beløp på 500 000,-. Timene skal gis til beboere i kommunale boliger og institusjoner.
 • Bestille mat fra lokale tilbydere til institusjoner og hjemmeboende i påskehøytiden, helger og helligdager
 • Redusere eiendomsskatt til utleiere av lokaler til næringslivet som reduserer husleie
 • Fjerne skjenkegebyret for 2020
 • Igangsette prosjektering og bygging av parkeringshus for et mer attraktivt sentrum
 • Fremskynde nødvendig vedlikehold av skoler for 3 000 000 i 2020
 • Gi 500 000,- i tilskudd til lag og foreninger. Midlene fordeles etter søknad til Kulturfabrikken.
 • Vurdere tiltak for reiseliv i samråd med reiselivsbedriftene

 • Partiet ønsker også å redusere eiendomsskatten for bolig og feriehus.

  – Sortland Høyre ba i epost til Formannskapets medlemmer 17. mars om et møte for å diskutere lokale tiltak. Her var et mulig forslag reduksjon av kommunale skatter og avgifter, også for å avlaste mange innbyggere som nå er permittert. Ettersom det ikke var gehør for et slikt møte, har eiendomsskatt og kommunale avgifter nå gått til forfall. Høyre mener likevel fortsatt at en reduksjon i skattetrykket til innbyggerne er viktig, og at vi nå bør fremskynde en reduksjon i eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille.

  Partiet ønsker også flere forebyggende tiltak mot ensomhet. Forslagene ser du i faktaboksen under.


  Forslag mot ensomhet
  • For å sørge for at ingen blir sittende helt alene, oppretter Sortland kommune en egen oppsøkende tjeneste der man kan ringe for å prate
  • Innkjøp av nettbrett til omsorgsinstitusjonene, slik at beboere kan få kommunisere på FaceTime og lignende tjenester med venner og pårørende. Nettbrettene kan også brukes til øvelser og treninger.
  • Styrke skolehelsetjenesten med 500 000,-, med fokus på ungdom og psykisk helse. Skal dekke utvidete åpningstider i flere tilgjengelige kanaler.
  • Prosjekt for ungdom i Sortland: Bevilge 300 000,- til virtuelle møtesteder og arrangementer for ungdom. Eksempler kan være digitalt russetreff, digital ungdomsklubb, quizer og konserter. Prosjektet styres av Kulturfabrikken.

  – Næringslivet vet best

  SVs Christian Torset reagerte på at Høyre kom med kritikk, og var klar på at politikerne gjerne kunne mene mye, men at det er noen vet hva næringslivet trenger.

  – Næringslivet vet best hva som må til. Det vi kan gjøre er å legge til rette og gjøre klart prosjekter. Men vi kan ikke gjøre store ting når vi ikke har full oversikt over hvordan økonomien er. Vi må også huske at de store bedriftene har litt midler i bakhånd som gjør at de kan komme seg gjennom krisa, mens det er verre for de små. Oppfordringen til befolkningen er å benytte seg av næringslivet fremover.

  Marthe Hov Jacobsen spurte så hva posisjonen formelt vil gjøre.

  – Det er gjort mye. Mange prosjekter er igang. Jeg vil oppfordre til at vi prøver å samarbeide. Jeg vil gi skryt til Høyre og Frp for de konkrete forslagene som er kommet. Det er veldig bra. Samtidig vil jeg be om at dere ikke prøver å skape en konflikt. Vi må prøve å jobbe sammen i denne perioden, ikke forsøke å heve konfliktnivået, sa Torset.

  Torset sa videre at han ga honnør til Høyre for at de kom med konkrete tiltak, men at de måtte ses nærmere på i form av hva slags konsekvenser de ville ha rent kostnadsmessig.

  – Vi kan ikke bare skyte fra hofta og håpe at vi treffer, sa Torset.