Spør forsvarsministeren om Forsvarsbygg og miljøhensyn

I et skriftlig spørsmål spør stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om hvordan ministeren ser på at Forsvarsbygg ikke klarer å ivareta miljøhensyn ved utbyggingen på Evenes.

Willfred Nordlund, Stortingsrepresentant for Senterpartiet.  Foto: Ragne B. Lysaker

Sortland

Hele spørsmålet til Nordlund er som følger: «Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg er anmeldt av Kommunaldepartementet ved Fylkesmannen i Nordland. Hvordan ser forsvarsministeren på at Forsvarsbygg som han har ansvar for, og som er en av Norges største eiendomsaktører, ikke klarer å ivareta miljøhensyn ved utbygging på Evenes, selv om disse utbyggingene foregår etter utdatert reguleringsplan (1992) som skal oppdateres i regi av Kommunaldepartementet og Forsvarsdepartementet?»

Bakgrunnen for at stortingsrepresentanten stiller spørsmålet, er at kommunaldepartementet ved Fylkesmannen i Nordland har anmeldt Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg. Dette som følge av inngrep i naturreservater ved Evenes.

Nordlund viser videre til en uttalelse til reguleringsplanen som Fylkesmannen kom med for et år siden:

«Fylkesmannen oppfordrer fortsatt til at allerede marginaliserte kantsoner langs vassdragene tas vare på, det vil si at en her unngår ytterligere inngrep. Dette gjelder spesielt for Svanevatnet. Gjeldende reguleringsplan fra 1992 er avleggs med tanke på hensyntaking av vassdragsnatur og omkringliggende våtmark. I forbindelse med utarbeidelsen av ny reguleringsplan har Forsvarsbygg store muligheter for å ivareta viktige naturverdier og de internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg i vesentlig bedre grad. Dette vil også ligge innenfor Forsvarsbyggs eget miljøansvar, jf. bla. Forsvarsbyggs miljøstrategi for 2016–2020.

For å skåne Svanevatnet og verneverdiene her er det i lys av det forannevnte beklagelig at man i planprosessen ikke har foretatt en avveiing mellom å flytte messebygg og perimeter fremfor å beholde/rehabilitere de eksisterende byggene og berøre naturmiljøet i stor grad. jf. naturmangfoldloven (nml.) § 12. Alternativvurderinger er på dette punktet mangelfull.

Ut fra Svanevatnets verneverdi, og som en del av Ramsarområdet, burde det etter Fylkesmannens vurdering vært valgt det alternativet som i minst mulig grad berører kantsonen. Krav til gjerdes funksjonalitet som sikkerhetstiltak burde være mulig å opprettholde selv om område for basestøtte flyttes lenger vest.»

– Reguleringsplanen er enda under utarbeidelse. Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg gjennomfører planprosessen i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ifølge Forsvarsbygg, skriver Nordlund og viser til utkastet til reguleringsbestemmelser, der det i punkt 8.3 står:

• Før tiltak i M1 – M4 samt tiltak som utføres av/for Forsvaret for Forsvarets virksomhet kan tillates, skal Miljøoppfølgingsplanen (MOP) være ferdigstilt og inngå som grunnlag for utbygging. Den aktuelle del-MOP skal vedlegges alle entreprenørkontrakter.

Forsvarsminister Bakke-Jensen har enda ikke besvart Nordlunds spørsmål.