Stiller spørsmål om aktivitetstilbud for sårbare eldre

Rune Tjønsø, høyrepolitiker og medlem av driftsutvalget i Sortland kommune, stiller foran torsdagens møte i driftsutvalget spørsmål til lederen av utvalget om det er søkt på midler til aktivitetstilbud for sårbare eldre.

Rune Tjønsø, medlem av driftsutvalget i Sortland (H).  Foto: Arkivfoto/Jenny Dahl Bakken

Sortland

Tjønsø viser til at Fylkesmannen i starten av juni inviterte kommunene til å søke på statlige tilskudd til aktivitetstilbud for sårbare eldre. Dette er tilskudd som har kommet gjennom ekstratildeling i revidert nasjonalbudsjett. Dette tilskuddet er på 183 millioner kroner.

Ifølge Tjønsø er tilskuddet ment til å kompensere for de omfattende tiltakene som er gjort for å hindre spredning av koronaviruset, der de eldre er sterkt rammet på grunn av restriksjoner og færre muligheter til å motta besøk. Han mener at disse restriksjonene har begrenset alle mulighetene for den frivillige besøksordningen på sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

– I Sortland kommune har alle aktivitetstilbud fra frivillige og pårørende opphørt fra dag 1 da Norge ble «nedstengt» 12.3.20 på grunn av den pågående pandemien. Hverdagene etter «nedstengningen» har vært preget av lite aktivitet og lite adspredelser, svært lite sosial kontakt og få gleder i hverdagen – dette er lite hyggelig ikke minst for pårørende som ikke gis anledning til å bidra som før, skriver Tjønsø.

Ifølge han er målet for ordningen å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen, de sårbare eldre, får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

– Videre er målet at det kan opprettes en besøksvert i sykehjem/omsorgsboliger evt. i samarbeid med frivilligheten. I Sortland er vi så heldige at vi har en meget aktiv Frivilligsentral det bl.a. kan samarbeides med i en slik ordning, skriver han.

Tjønsø viser til brevet fra Fylkesmannen, der det står at tilskuddet forvaltes gjennom «først til mølla»-prinsippet.

På bakgrunn av dette stiller han følgende spørsmål til lederen av driftsutvalget:

1. Har Sortland kommune søkt på disse midlene?

2. Hvis ja – hvilke aktiviteter er det skissert som aktuelle for kommunens sårbare eldre?

3. Er tiltakene drøftet med kommunens eldreråd?

4. Hvis nei – er planen at det skal søkes på midlene?

5. Hvis ikke planer om å søke om tilskudd – hvilken begrunnelse har Leder av Driftsutvalget for det?