Vil si ja til grafitt-leting

Rådmannen i Sortland er positiv til søknaden fra Norwegian Graphite AS som ønsker å undersøke om grafittforekomstene i utmarka på Jennestad og Holmstad er drivverdige.
Sortland

Formannskapet i Sortland behandler torsdag i neste uke forespørsel fra Norwegian Graphite, som ønsker å inngå en intensjonsavtale med kommunen som grunneier for å undersøke grafittforekomster i både Jennestadmarka og Holmstad utmark.

Områdene er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF2-område, og er ifølge kommuneplanen forbeholdt landbruks, natur- og friluftsformål. Videre ligger deler av det aktuelle området i Holmstadmarka i nedslagsfeltet til Lamarkvannet drikkevannskilde.

Det har tidligere i historien vært hentet ut grafitt i Sortland, blant annet tidligere Jennestad Grafittverk, en virksomhet man fortsatt i dag finner spor etter i marka.

Norwegian Graphite AS har kontaktet Sortland kommune med ønske om å kunne drive undersøkelser etter drivverdige grafittforekomster med tanke på regulær drift, samt utvikling av egen unik teknologi og produkter basert på denne driften.

Rådmann Rolf Lossius skriver i saksutredningen at man er positiv til å inngå en slik intensjonsavtale, men at man senere vil måtte se hen til både kommunens rolle som grunneier, men også som arealforvalter og som samfunnsaktør.

- Det må følgelig i de konkrete forhandlingene sees hen til at kommunen på den ene siden sikrer seg godtgjørelse for bortleide rettigheter og beslaglagt areal, samtidig som man vurderer og hensyntar relevante lovverk som gjør seg gjeldende for disse områdene, (slik som plan- og bygningsloven, drikkevannsforskriften, naturmangfoldsloven osv.) Når det gjelder rollen som samfunnsaktør vises det særlig til intensjonsavtalen punkt 4 og 5. Det er uttrykkelig presisert i intensjonsavtalen at denne ikke skal foregripe utfallet av fremtidige forhandlinger, herunder at et mulig utfall av forhandlingene er at avtale ikke inngås. Videre er det presisert at avtalen bygger på intensjoner som ikke er rettslig forpliktende og at det ikke oppstår erstatningsplikt for noen av partene om avtalen ikke fører fram til en endelig og rettslig bindende avtale, heter det i rådmannens utredning.