Vedtok planprogram for grafitt-prosjektet

Enda et steg nærmere gruvedrift på Jennestad i Sortland.

Fra undersøkelsen av prøvene som ble boret i fjor vinter. Foto: Erik Jenssen 

Sortland

Norwegian Graphite AS har utredet og kartlagt grafittforekomstene i Jennestadmarka, og dokumentert drivbare forekomster. Nå går man videre med reguleringsarbeidet som på sikt kan føre til at det kan åpnes gruvedrift i Sortland.

I planprogrammet som torsdag ble behandlet av formannskapet beskriver selskapet følgende planlagte tiltak:


Etablering av mineraluttak: Grafittressursen i uttaksområdet har en antatt største dybde på ca 100 meter på udyrket mark. Det antas at uttaksområdet inneholder et volum på ca. 1.5 til 1.8 millioner tonn grafittholdig malm. Med utgangspunkt i dagens marked antar en at gjennomsnittlig årlig uttak vil ligge på ca 100.000 tonn. Uttaket vil med dette kunne drives i 15 til 18 år.


Dagbrudd: Det planlegges dagbrudd og all masse som i dag ligger som dekkmasse på fjell vil bli lagt til side og brukt som overdekking etter uttak og som sperring av uttaksområdet. Gråberg som ikke brukes, legges i deponi for tilbakefylling etter uttak.


Produksjon: Produksjonsanlegget for grafitt er tenkt lagt til Vik (tidligere Maskinførerskolen), en massetransport på ca 3 km.


Landskap: Uttaksområdet vil ikke få store konsekvenser for fjernvirkning.


Kulturminner: Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområdet.


Støy/støv: Uttaket vil generere noe støy og støv. Det er tenkt å bruke vann til å dempe støv.


Adkomst: Adkomst mellom FV 820 og uttaksområdet er ment å gå over kommunens eiendom, jf. avtale. Adkomst må dimensjoneres for tyngre kjøretøy. Det foreligger egen reguleringsplan for området fra FV 820 og opp til planområdet, herunder regulert vei.


Eksisterende bebyggelse: Nærmeste boligbebyggelse ligger 1 km fra planlagt uttak, mens det er fire hyttetomter som ligger oppe ved Kovvatnet (inntil området). En av tomtene er bebygd.


Landbruk: Arealene innenfor foreslått plangrense er utmarksbeite for bl.a. sau, bestående av udyrka mark, myr og skogområder. Grenser mot aktive gårdsbruk med dyr på beite. Vel 100daa er tilplantet med gran.


Friluftsliv/naturmangfold/drikkevannskilde: Deler av planområdet brukes i dag til friluftsliv og rekreasjon. Grenser til travbane. Det er ikke registrert spesielle biologiske verdier. Vurdering av inngrep mot nedslagsfeltet til drikkevannskilden (Lamarkvatnet).


Avrenning/grunnvann: Sannsynligvis liten påvirkning men må utredes i det videre arbeidet.


I sin innstilling til formannskapet skrev rådmannen at tiltaket ikke har noen påviselige økonomiske følger for Sortland kommune, annet enn at det på sikt kan bli snakk om inntekter ut fra at kommunen er en av grunneierne i området ressursen ligger.

I tillegg ser rådmannen for seg positive ringvirkninger av aktivitet og eiendomsbeskatning.

Steve Haugerud i Norwegian Graphite sier til VOL at han forventer at planprosessen vil kunne være ferdig en gang utpå høsten.

Formannskapet vedtok planprogrammet med en liten tilføyelse i form av presisering av kravet om at områdene skal ryddes på en forsvarlig møte ved eventuelt opphør av gruvedrift