Thomas Norvoll (Ap) med kritikk av Kystverkets oljevern-etablering i Horten:

Kystverket: – Vår etablering har ikke noe å gjøre med oljevernsenteret i LoVe å gjøre

Kystverket mener fylkesrådsleder Thomas Norvoll mandag bommet da han krevde at en etablering av en beredskapsenhet for arktiske forhold planlagt i Horten skal legges til oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen.
Pluss

Under et innlegg på ei høring om den nasjonale avfallspolitikken på Stortinget i går, påpekte Fylkesrådsleder, Thomas Norvoll (Ap), viktigheten av å fylle det nye oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen med innhold.

Norvoll rettet også kritikk mot at det i Kystverkets handlingsprogram for 2018-2029 kommer frem at det planlegges det han kaller en beredskapsenhet for arktiske forhold i Horten.

– Dette er en meningsløs holdning som vi stiller oss helt uforstående til. Hvis vi skal ha en beredskapsenhet for arktiske forhold må det ligge i Nord. Kystverkets beredskapsenhet for arktiske forhold må sees som en naturlig del av det nye miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen, avslutter Norvoll. 

Ane Eide Kjærås er kommunikasjonsrådgiver i Kystverket. Hun mener Norvoll har misforstått noe på veien i denne saken.

– Det han sier er at det er planlagt beredskapsenhet for arktiske forhold. Det stemmer ikke. Det som står i handlingsprogrammet derimot er at vi i vårt testanlegg i Horten ønsker å få i stand en tilleggsfunksjon ved vårt anlegg i Horten. Dette  har ikke noe å gjøre med anlegget i Lofoten og Vesterålen, sier hun.

Tema i desember

Dette var tema i desember i fjor. Da gikk også Kystverket ut i et forsøk på å oppklare eventuelle misforståelser.

Ifølge Kystverket har de et nasjonalt ansvar for å videreutvikle og samordne beredskap mot akutt forurensning på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Kontinuerlig videreutvikling av beredskapen i samarbeid med alle relevante private, kommunale og statlige aktører er en sentral del av den nasjonale oljevernberedskapen, heter det på deres hjemmesider.

«Oljevernberedskap i arktiske farvann rundt Svalbard og Jan Mayen er spesielt utfordrende på grunn av sårbart miljø, is på sjø og strender, lange avstander med mer. Dette gjør at mange av de metodene som benyttes på fastlandet er mindre egnet i Arktis. Derfor jobber Kystverket, sammen med nasjonale og internasjonale aktører, for å tette kunnskapshull knyttet til oljevernberedskapen. Det er begrensede metoder som per i dag er egnet til å håndtere større oljeutslipp i Arktis, spesielt i helt eller delvis islagte farvann. Ny kunnskap vil gi bedre grunnlag for å iverksette de rette tiltakene, skaffe det rette utstyret og trene mannskaper i riktige metoder.»


Stortingsmelding om testing av oljevernutstyr:

I Meld. St. 35 (2015-2016) - På rett kurs, har regjeringen beskrevet Kystverkets senter for testing av oljevernutstyr på følgende måte:

«Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr i Horten er blitt betydelig oppgradert de siste årene. Oppgraderingen innebærer at oljevernutstyr nå kan testes under sterkere strømforhold enn det som tidligere var mulig. For å legge til rette for videreutvikling av oljevernutstyr med tanke på håndtering av utslipp i kaldt klima og isfylte farvann, er det ønskelig å kunne teste utstyret i sjø- og lufttemperaturer under null grader celsius. Med dagens utrustning av Nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr er det imidlertid ikke mulig å gjennomføre tester i temperaturer under fire grader celsius.»

 

Stortingsmeldingen om oljevernsenteret i Horten er ifølge Kystverket fulgt opp gjennom tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet til Kystverket for 2017, der de er gitt følgende oppdrag:

«Kystverket skal prioritere forskning og utvikling innen håndtering av akutt forurensning og utstyr i islagte farvann. Kystverket skal bygge opp kapasitet til å simulere forurensning i islagte farvann ved nasjonalt senter for testing av oljevernutstyr.»

I 2017 har Kystverket derfor gjennomført en utredning av muligheten for å utvide eksisterende testhall i Horten til også å omfatte testkapasitet for utstyr under arktiske forhold.

Videreutvikling

Nyhetsoppslagene før jul og etter Norvolls uttalelse i går, baserer seg på hvordan dette er beskrevet i Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 som i disse dager er ute på høring. Her er dette beskrevet slik:

«Kystverkets innendørs testsenter må videreutvikles og ha moderne fasiliteter som bidrar til nyskaping og kvalitetssikring. Utendørs må det være tilgang på egnet område hvor utstyr kan utprøves og verifiseres, ved alle værforhold og årstider. Det planlegges bygging av en ny hall i tilknytning til eksisterende testanlegg. Ny hall skal bestå av et mindre basseng blant annet med strand, der arktisk klima kan simuleres».

– Dette har ingenting med et Beredskapssenter i Arktis å gjøre, men er en utvidelse av testkapasiteten i vår eksisterende testhall for oljevernutstyr. Sammen med Miljø- og oljevernsenter i Lofoten/ Vesterålen som er under etablering, feltforsøk og øvingsaktiviteter for oljevern i kaldt klima, i regi av Norges brannskole vil denne utvidelsen bidra til å styrke norsk arktisk oljevernberedskap, sies det fra Kystverket.