Forslag om å flytte fylkesveien til ovenfor Sinahula:

Stort nytt område til næringsliv og fiskeri ved Eidspollen

Bergersen Utleie AS har planer for utvidelse av næringsarealer ved Eidspollen, og ønsker å opparbeide nye arealer for næringsliv, samt få til ei flytting av fv 915 fra dagens trase til ovenfor Sinahula.

Traseen for omlegging av fv 915 er tegnet inn i bildet, samt de fremtidige næringsområdene.  

Pluss

Asplan Viak har vært engasjert av Bergersen Utleie AS for å utarbeide en områdereguleringsplan på Eidspollen.  I den gjeldende kommuneplan for Bø kommune er deler av området satt av til næringsbebyggelse. Det resterende området er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv (LNF).