Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning om Brattåsen Masseuttak:

Anbefaler å prioritere tiltak og utforming som avbøter ulempene

Direktoratet for mineforvaltning (DMF) anbefaler i en høringsuttalelse til planforslaget for Brattåsen masseuttak, at kommunen og tiltakshaver prioriterer tiltak og utforming som avbøter med ulempene ved uttaket i størst mulig grad.

Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler tiltakshaver i Brattåsen masseuttak og Hadsel kommune å prioritere tiltak og utforming som er avbøtende med ulempene ved uttaket i størst mulig grad.  Foto: Arkivfoto. Harald Pedersen

Pluss

De sier at avbøtende tiltak bør sikres ved at reguleringsplanens bestemmelser setter krav til skjermingstiltak angående støy, støv og visuell påvirkning, etterbruk, istandsetting og driftstider.