Øksnes kommune i 2018:

35 familier med sosialhjelp

I Øksnes mottok i fjor 35 barnefamilier sosialhjelp. Noen av disse hadde dette som hovedinntektskilde, mens de fleste fikk denne ytelsen over kort tid. Totalt ble det fattet ca. 240 sosialhjelpsvedtak i 2018.

Nav-kontoret i Øksnes. 

Pluss

Øksnes kommunestyre har bedt administrasjonen om å belyse økonomiske konsekvenser og antatt behov for tilførsel på sosialhjelpsbudsjettet i budsjett og økonomiplan 2019 - 2022.

Dette for eventuelt å fatte vedtak om endring i kriterier for beregning av sosialhjelp til barnefamilier i Øksnes ved at barnetrygden holdes utenom beregningsgrunnlaget for tildeling av sosialhjelp.

Kommunestyret ber om egen sak på dette innen første halvår 2019.

Administrasjonen har gjennomført en nøyaktig beregning dersom Nav sosial ikke skulle beregne inn barnetrygden når det ble gjort beregning av sosialstønad til dem som fikk sosialhjelp for 2018. Denne beregningen er gjort ut fra antall barn, alder på barna og hvor lenge familien har fått sosialhjelp i 2018.

– Eksakt beløp for dette ville medført at Øksnes kommune sitt sosialbudsjett måtte økt med minst kr 768 200, heter det i beregning foretatt av NAV Øksnes overfor hovedutvalg helse og sosial som denne uken behandlet saken.

– Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn. NAV Øksnes vurderer derfor dette som del av livsoppholdet. NAV Øksnes vil ikke anbefale en endring med å ta ut barnetrygden ved vurdering av familiens inntekt. Hvis Øksnes kommune ønsker en slik endring, bør saken utredes nærmere mht. kommunens livsoppholdssatser satt opp mot prinsippet «arbeid først», heter det videre.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Pluss