Andenes havn står uten bunkringsmuligheter:

– Må hente drivstoff på Sortland

Siden i fjor har fiskere og fiskemottakene på Andenes vært lovet at det skal være bli mulig å bunkre drivstoff for mindre båter på flytebrygga i havnebassenget. Ennå er ingenting skjedd og det fører til at båter velger bort Andenes.

Opp­rørt: Fisker og sek­re­tær i Fis­kar­la­get i And­øy, Ei­rik Nor­voll, er opp­rørt over sen­drek­tig­he­ten med å få til bunk­rings­an­legg for små­bå­ter i And­øy havn på plass. I bak­grun­nen sy­nes fly­te­bryg­gen som er til­tenkt opp­ga­ven for fyl­ling av driv­stoff. foto: tord vi­ken 

Pluss

Sekretær i det lokale fiskarlaget, Eirik Norvoll, er mektig irritert over situasjonen som han, og hans kolleger ute på sjøen og på fiskebrukene, opplever i forhold til bunkring av drivstoff. Per i dag finnes ikke noe egnet sted for mindre fiskefartøy og båter generelt, å fylle drivstoff i havna på Andenes.