Øksnes kommune:

Manglende parkering en av årsakene til at Larsen ikke får klarsignal

Asbjørn Larsen har ønske om å etablere restaurant på Myre og kritiserer Øksnes kommunes behandling av søknaden om omregulering av areal i Myre havn og «truer» med erstatningssak. Teknisk sjef redegjør nå for kommunens syn i saken.

Kommunalsjef teknisk i Øksnes, Janne Kankaala. 

Foreløpige planer til Asbjørn Larsens restaurantkonsept i bryggestil ved havneinnløpet på Myre. 

Pluss

VOL skrev for en uke siden om Asbjørn Larsens mangeårige arbeid mot å etablere en restaurant og pub ved innseilinga til Myre havn. Planene ble lansert i 2014 og Larsen fikk grønt lys av teknisk hovedutvalg.


Restaurantplaner på Myre «på vent» siden 2014

«Truer» Øksnes kommune med erstatningssak

Asbjørn Larsen har siden 2014 forsøkt å realisere en ny restaurant og pub i bryggestil ved innseilinga til Myre havn. Larsen føler Øksnes kommune stadig «stikker kjepper i hjulene» for prosjektet og har tatt advokat i saken og truer med erstatningssak.


Etter den tid mener Larsen at Øksnes kommune har vist liten smidighet og han har nå tatt advokat i saken og fastslått at det kan være aktuelt for ham å reise erstatningssak for de utlegg han har hatt i løpet av femårsperioden. Larsens advokat sier utleggene beløper seg til 450.000 kroner.

Saken ikke belyst i sin helhet

Kommunalsjef teknisk i Øksnes, Janne Kankaala, sier Øksnes kommune finner det nødvendig å supplere noen av påstandene som fremkommer i artikkelen på VOL fordi vinklingen i artikkelen ikke belyser saken i sin helhet.

– Administrasjonen skal følge opp politiske vedtak. I dette tilfellet har hovedutvalg for tekniske saker fattet vedtak om oppstart av reguleringsendring for å realisere ny vei til Sandviksdalen og Vorneset (Sentrum 5.1). Dette vedtaket ble gjort etter at oppstartsvedtaket for omregulering av areal til restaurant ble gjort i 2014. Kommunestyret har stadfestet dette i sine vedtak, og dette må selvsagt følges opp gjennom videre planprosess. Oppstart vil si at prosessen for å finne løsninger er i gang, og det er i denne fasen ulike behov og innspill må fremmes for å finne gode løsninger. Både for dem som berøres av endringen, og dem som har andre planer i området, opplyser Kankaala.


Planer «på vent» siden 2014

Lys i tunnelen for ny restaurant på Myre

Asbjørn Larsen har siden 2014 forsøkt å realisere en ny restaurant i bryggestil ved innseilinga til Myre havn. Nå kan det endelig se ut til å være lys i tunnelen.


Parkeringsutfordringer

Teknisk sjef påpeker videre at i møter med tiltakshaver har administrasjonen bedt tiltakshaver om å se på muligheter for å endre byggets utforming med tanke på å skape bedre plass, samt å finne alternative parkeringsløsninger. Tiltakshaver har ifølge Kankaala endret sine planer i etterkant av vedtaket.

– Blant annet er byggets størrelse økt. Tiltakshaver har heller ikke som avtalt i møter funnet alternativt parkeringsareal til sin virksomhet. For å kunne gå videre i prosessen må det finnes løsning for parkering, framhever kommunalsjefen.

Kankaala hevder videre at tiltakshaver ønsker å plassere bygget helt inntil nabogrensen.

– Dette krever tillatelse fra nabo. Vi har ikke fått opplysninger som tilsier at slik tillatelse vil bli gitt.

I en reguleringsplanprosess skal kommunen ivareta ulike interesser og behov. Dette gjelder blant annet behovet for parkering for reisende med hurtigbåten til Øksnes Vestbygd.

– Det finnes per i dag ingen alternative parkeringsmuligheter for brukerne av hurtigbåten. I forbindelse med utarbeidelse av planforslaget som nå er sendt på høring, har vi ikke funnet en løsning som kan ivareta både restaurant og parkering til hurtigbåten, utdyper Kankaala.

Mulig å komme med innspill

Planen som omhandler reguleringsendring for vei til Sandviksdalen og Vorneset har vært lagt ut til offentlig ettersyn og det har vært, og er fortsatt mulig, å komme med innspill til planen, påpeker teknisk sjef, og utdyper at innspillene vil være en del av kommunestyrets beslutningsgrunnlag når planen skal endelig vedtas.

– Kommunestyret er planmyndighet og vedtar alle reguleringsplaner og reguleringsendringer. Dette betyr at et oppstartsvedtak eller et planforslag ikke er bindende for kommunestyret, men er gjeldende til et kommunestyre vedtar noe annet. Risiko og kostnader knyttet til et planforslag tilfaller tiltakshaver, fastslår kommunalsjefen, og påpeker at fylkesmannen har nylig stadfestet dette i reguleringssaken for Kjærlighetshaugen.

Avslutningsvis sier Kankaala at teknisk enhet prøver i alle saker å finne løsninger som gjør det mulig å utvikle næringslivet, men i enkelte saker er det krevende å tilfredsstille alle forventinger og behov.