Fylkesmannen underkjente kommunens vedtak

Ny runde for «fiskehjellsaken» på Klo

Fylkesmannen har underkjent Øksnes kommunestyrets vedtak om å gi dispensasjon for å øke utnyttelsesgraden for å henge fisk på tomta til S. Hanssen AS på Klo.

Deler av fiskehjell-anlegget til S. Hanssen AS på Klo (arkivbilde).  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Kommunestyret i Øksnes fattet i mars vedtak om å innvilge dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for fiskehjeller på Klo.


Fikk innvilget dispensasjon

Et enstemmig kommunestyre i Øksnes valgte å innvilge dispensasjon i den såkalte «fiskehjell-saken» på Klo.


Selskapet S. Hanssen AS henger fisk på tomta for Myre Fiskemottak.

Etter kommunens dispensasjonsvedtak ble dette påklagd, en klage kommunestyret ikke tok hensyn til og oversendte med det saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse.


Tas ikke hensyn til klage - oversendes fylkesmannen

Klo Grunneierlag har anket Øksnes kommunestyres vedtak om dispensasjon til å øke utnyttelsesgraden for å henge fisk på området til selskapet S. Hanssen AS på Klo. Fylkesmannen får nå siste ord i saken.


I brev av 20.08.19 har Fylkesmannen opphevet kommunestyrets vedtak, og sendt den tilbake til kommunestyret for ny behandling. Fylkesmannen påpeker i sin begrunnelse av vedtaket at det er mest hensiktsmessig å gjennomføre en reguleringsendring dersom kommunestyret ønsker å imøtekomme tiltakshavers ønske om økt utnyttelsesgrad.

- Dersom kommunestyret ønsker å imøtekomme tiltakshavers ønske om økt tillatt utnyttelsesgrad, er det flere hensyn som synes å trekke i retning av at en reguleringsendring vil være den mest hensiktsmessige fremgangsmåten. Det vises til at reguleringsplanen er av nyere dato, at den omsøkte økningen av utnyttelsesgrad er på 50 %, samt sakens historikk, herunder tidsaspektet og konfliktnivået mellom partene, påpeker fylkesmannen overfor Øksnes kommune.

I saksutredningen til dagens behandling i kommunestyret, het det at etter administrasjonens vurdering kunne kommunestyret enten ta saken opp til ny behandling og fatte et vedtak i tråd med fylkesmannens føringer, eller så kunne kommunestyret ta fylkesmannens vedtak til etterretning og fatte vedtak om å avvise søknaden om dispensasjon.

Kommunestyret vedtok enstemmig å oppheve opprinnelig dispensasjonsvedtak og vedtok oppstart av omregulering.