Dom i tingretten: Klo Grenderåd er eier av almenningskaien på Klo

Møtes i retten igjen i oktober

Tingretten fastslo i februar at det er Klo Grenderåd som er rettmessig eier av almenningskaien på Klo, uten å gå nærmere inn på hvem som faktisk har bruksrett til denne. Dommer er anket og partene møtes i lagmannsretten i oktober.
Pluss

Det har en tid pågått en tvist mellom Vesterålen Fishing, som driver et turistfiskeanlegg på Klo, på den ene siden, og Klo Grenderåd og Øyfisk om hvem som faktisk står som eier av «allmenningskaia» ved det tidligere fiskemottaket til Gunnar Klo AS på Klo. Hvem som i dag har bruksrett har også vært et av stridens tema.


Rettstvist om eierskap til kai

7. februar møtes Øyfisk AS, Klo Grenderåd og Vesterålen Fishing AS til rettsmøte for å avklare eierskap og bruksrett til kai på Klo


7. februar møttes partene i Vesterålen tingrett, der tvistesaken fikk avsagt endelig dom 27. februar.


Eierskap til kai på Klo avklart

Tingretten fastslår at det er Klo Grenderåd som er rettmessig eier av almenningskaien på Klo, og ikke Vesterålen Fishing.


Når det kommer til synet på bruksrett for almenningskaien, har oppdrettsselskapet Øyfisk hevdet en slik rettighet. I domsavsigelsen ble det påpekt at den bruksrett Øyfisk hevder å ha, kommer i konflikt med de alminnelige bestemmelsene for bruken av kaien. Denne gjelder for enhver, og fastsetter videre at kaien ikke kan benyttes til å drive forretningsmessig virksomhet.

Nå er domsavsigelsen anket og det er berammet ankeforhandling i Hålogaland lagmannsrett i oktober.