Områdereguleringsplan for Fiskebøl til endelig behandling: Vil ha senterplaner vedtatt

Selv om samferdselsdepartementet fremdeles ikke har kommet med en endelig avklaring om etableringen av testsenter på Fiskebøl, vil kommunen ha sin del av jobben unnagjort. Torsdag skal kommunestyret behandle saken om Fiskebøl, i påvente av departementets endelige ord.

ting tar tid: Det er ennå ikke hundre prosent avklart om det blir etablering av nasjonalt testsenter på Fiskebøl. Kommunestyret skal torsdag behandle forslaget til reguleringsplan for området, i påvente av endelig svar fra samferdselsdepartementet. 

Pluss

Reguleringsplanen skal følge opp kommuneplanens arealdel, ved å tilrettelegge for en etablering av et oljevern - og miljøsenter på Fiskebøl, samt annen sjørelatert næringsvirksomhet som kan passe inn i næringsklyngen. I planen tas det høyde for fremtidige behov både i forhold til oljevern - og miljøsenteret, og annen fremtidig næringsaktivitet som kan komme.