Slik blir økonomiplanen for Sortland de neste fire årene

Under torsdagens kommunestyremøte ble budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 vedtatt etter flere timer med debatt. Det betyr blant annet at det blir parkeringsavgift i Sortland sentrum og at ordningen med gratis halleie vil fortsette.

For å avgjøre hvordan det skulle stemmes over verbalforslagene til de ulike partiene i saken om budsjett og økonomiplan, ble det holdt møte i en av pausene. Her er gruppelederne i Ap, Sp, H, FrP, R, SV og MDG i diskusjon med ordfører og varaordfører.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss
  • Parkeringsavgift vil etterhvert bli innført, men dette krever egen utredning og egen behandling
  • 1,2 millioner kroner i driftstilskudd til barn og unge i Blåbyhallen i 2020.
  • 500.000 kroner til klimasatsmidler, i tillegg til det som kommunedirektøren innstilte
  • Det skal inviteres til samtaler med de andre vesterålskommuner for å finne en løsning på interkommunalt samarbeid i brann- og redningsetatene.
  • Mulighetene for en ordning med fritidskort for barn og unge i kommunen skal utredes.

Formannskapets innstilling til kommunestyret

1) Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte sektor. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2020.

2) Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for økonomiplanperioden

a. Handlingsregel 1: Netto driftsresultat på 0,1 % av brutto driftsinntekter.

b. Handlingsregel 2: Netto langsiktig lånegjeld skal være på maksimalt 85 % av bruttodriftsinntekter ved utgang av 2023.

c. Handlingsregel 3: Egenfinansiering av investeringene skal være på minimum 35 %av total finansiering, med følgende utvikling: år 2021 10 %, år 2022 25% og år 202335%

.3) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt drift» §5-4 første og andre ledd.

4) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt investering» §5-5 første og andre ledd.

5) Lånerammen for investeringer settes til 83,263 millioner kroner i 2020, i tillegg tas det opp kr 4 mill kr i startlån i Husbanken - til videre utlån. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2021 - 2023 settes til henholdsvis 112,169 millioner kroner, 36,268 millioner kroner og 21,188 millioner kroner

6) Kommunestyret vedtar å videreføre ramme for kassekreditt med inntil 50 mill. kr.

7) Inntekt og formueskatt settes til maksimal sats i henhold til Stortingets vedtak.

8) I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: Eiendomsskattesatsen utskrives med 5 ‰ for bolig- og fritidseiendom og 7 ‰ for alle andre eiendommer i henhold til eiendomskattelovens §2 og 3. Bunnfradrag for godkjente bolig og fritidseiendommer settes til kr 0.

a. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 ‰.

b. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

c. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter.

d. Etter eiendomsskatteloven § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner, som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt.

e. For skatteåret 2020 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) for Kulturfabrikken Eiendom AS – gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og 7.

f. For 2020 gjennomføres en kontormessig oppjustering av gjeldende takster (i henhold til Eiendomsskattelovens §8A-4).

9) Budsjett 2020 for Kulturfabrikken Sortland KF vedtas med en overføring fra kommunen på 24.460.000 kroner.

10) Nye gebyr- og betalingssatser for pleie og omsorg i 2020 vedtas i henhold til vedlagte gebyroversikt/prisliste.

11) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.20:

a. Vanngebyr økes med 8,5 %.

b. Avløpsgebyr økes 5,1%

c. Feiegebyr økes med 7,1%

d. Ikke regulerte betalingssatser for tekniske tjenester framlegges som egen sak.

e. Gebyr for etablererprøve fastsettes til maksbeløp.

12) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 6 906 900,- kr til Sortland menighet inkl.kommunal tjenesteyting og inkl. tilskudd til trossamfunn.

13) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 1 100 642,- kr til regionrådet.

14) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 455 597,- kr til RKK

15) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 3 500 000,- kr til PPD

16) Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger.

17) Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og artsnivå innenfor rammene.

18) Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2020 som medfører budsjettmessige konsekvenser for 2020-2023 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.

To tilleggspunkter fra kommunedriektøren:

Punkt 19:

Sortland kommune imøtekommer forespørsel fra IMDi om bosetting av 23 flyktninger i 2020, hvorav en enslig mindreårig over 15 år.

Punkt 20:

Det bevilges kr 500.000,- pr år i 2020 og 2021, som kommunal egenandel til «klimasatsmidler». Det forutsettes at tilskudd ytes tilsvarende kommunens egenandel. Formannskapet forelegges sak om hvilke prosjekter det skal søkes tilskudd til.


Da saken ble behandlet i kommunestyret, ble det en lang debatt. Representanter fra alle partiene var oppe på talerstolen for å fremme det de og deres parti så på som de viktigste områdene for dem i budsjettbehandlingen.