Trafikksikkerhetsplan for Øksnes

Visjon: Ingen drepte og ingen varige skadde

Trafikksikkerhetsplanen for Øksnes 2020-2024 viser nåværende status og utfordringer i Øksnes kommune, ulykkesstatistikk og hvilke fysiske og forebyggende tiltak som skal gjennomføres i løpet av planperioden. Det legges videre opp til en offensiv visjon.
Pluss

For å kunne oppnå tilskudd til trafikksikkerhetstiltak fra Nordland Fylkes Trafikksikkerhetsutvalg, må kommunen ha egne gyldige trafikksikkerhetsplaner. Erfaringer viser at det først og fremst er de fysiske tiltakene som blir ivaretatt i planen. Bredden i tiltakene, er større i kommuner der trafikksikkerhetsplanene har kommet frem gjennom tverrsektorielt arbeid.

Trafikksikkerhetsplanen bygger på og viderefører tidligere plan som var gjeldene i perioden 2016-2019. Planen tar utgangspunkt i Trygg Trafikks mal for kommunale trafikksikkerhetsplaner og inkluderer nasjonale og regionale mål og føringer for trafikksikkerhetsarbeid.

– Målet med planen er å unngå trafikkulykker og sikre at barn, ungdom og voksne kan ferdes trygt i trafikken. Uavhengig av skadeomfang og antall ulykker, er 0-visjonen et mål i Øksnes kommune. Vi ønsker å arbeide for at ingen trafikkulykker forekommer i Øksnes, og at det skal være trygt å ferdes i kommunen både som bilist og som myke trafikanter, leser vi ut fra planen.

Øksnes kommune ønsker altså å innføre en 0-visjon, som tilsier ingen drepte, ingen med varige skader, helsefremmende og forebyggende arbeid, man ønsker å endre uakseptabel trafikkferd hos øksnesværingene gjennom holdningsskapende arbeid. Videre ønsker man å påvirke nye trafikanter til god trafikkadferd, tilrettelegge for det fysiske trafikkmiljøet, utbedre områder med uklare og uoversiktlige trafikkforhold og ha trafikksikkerhet i mente i nye prosjekter som angår arealbruk i kommunen.