Nyksund Vel ønsker ikke Umulige Hoteller velkommen til bygda

Umulige Hoteller har over tid jobbet mot en etablering av hotellvirksomhet i Nyksund. Nyksund Vel ønsker ikke denne etableringa og salg av tomter til selskapet må avvises, mener velforeninga.

Et lignende prosjekt i Valldal på Vestlandet som Umulige Hoteller viser til.  

Pluss

Vol har flere ganger skrevet om planene til Umulige Hoteller som ønsker et eksklusivt hotell-tilbud i vakre Nyksund.

Gründerne bak Umulige Hoteller AS, Stephan Jensen og Jørund Holterud Aarsnes, besøkte Øksnes i januar i fjor og la frem sine planer om det Jensen omtaler som det som kan bli det «fineste og feteste hotellet i Norge, om ikke i verden».

– Vi ønsker med dette å søke om opsjon på kjøp eller festeavtale på kommunal eiendom i Nyksund. Søknaden baserer seg på presentasjonen for formannskapet og møte med administrasjonen i Øksnes kommune den 21. januar 2019 angående mulige planer for landskapshotell i Nyksund, uttalte gründerduoen i sin søknad om tomt i fjor vinter.


– Vesterålen har et enormt uutnyttet potensial

– Vi har lyst til å bygge et lite hotell som kombinerer spektakulær natur og arkitektur med det lokale miljøet og historien på en bærekraftig måte, sier Stephan Jensen og Jørund Holterud Aarsnes i Umulige hoteller AS.


Nyksund Vel viser nå i brev til rådmann og ordfører til tidligere brev hvor Nyksund Vel klart har gitt uttrykk for hva det store flertall av Nyksunds befolkning mener om denne saken.

Må avvises

– Og la det overhodet ikke være noen tvil: Vi ønsker ikke denne etableringen i Nyksund og salg av tomter til Umulige Hoteller må avvises, fastslår foreningen overfor Øksnes kommune.

Velforeningen stiller spørsmål om hvilket selskap og hvem det egentlig er som står bak Umulige Hoteller AS. Det påpekes også at selskapet har postadresse i London.

– Hvorfor vites ikke, sier Nyksund Vel, som viser til at et søk på proff.no (en nyttetjeneste for norsk næringsliv, red.) gir blant annet info om at Umulige Hoteller ikke tilfredsstiller likviditet og soliditet, og hadde negativt resultat i 2018 og 2017.

Hvorfor velforeningen velger å fokusere på dette, gir de også svar på i sin henvendelse til rådmann og ordfører.

– Jo, aktører som kommer med slike planer bør nøye vurderes ut fra kriteriene: gjennomføringsevne, kapitaltilgang, historikk og tidligere erfaring.

Ikke penger til Øksnes

Så spør Nyksund Vel hva som ligger i dette for Øksnes kommune og ikke minst for befolkningen i kommunen.

Er det noe som tyder på at dette vil skape store positive ringvirkninger og nye skatteinntekter for kommunen? Det gis ikke svar på dette så langt vi vet fra søknaden som er fremmet av Umulige Hoteller AS. Det vil heller ikke komme skatteinntekter til kommunen slik Umulige Hoteller AS er organisert, hevder foreningen.

Trenger kommunen og ikke minst Nyksund denne etableringen, spør foreningen videre og sier samtidig at kommunen kan vel saktens trenge nye etableringer som skaper aktivitet.

«Blomstrende fiskevær»

– Men Nyksund har ikke noe behov for verken mer publisitet eller turisttrafikk uten at det skjer en betydelig oppgradering av vei og infrastruktur. Nyksund har gjennom mange år blitt dratt fram som spydspissen av reiselivet i Vesterålen, men reiseliv og turister er ikke ensbetydende med positive ringvirkninger. Det virker egentlig ikke som verken Øksnes kommune eller Visit Vesterålen, som benevner Nyksund som «blomstrende fiskevær» tar innover seg at det kreves mer enn et par søppelcontainere og flyttbare toaletter for å kunne framheve plassen, fortsetter velforeningen.

I tillegg og minst like viktig er at Nyksund som et historisk fiskevær for alltid vil være rasert om disse planene skulle bli gjennomført, hevder foreningen videre og mener det sier seg selv når vi vet at det er søkt om ca. 19 mål tomt, det meste av arealet i/ved havet og i nær tilknytning til værret.

Nyksund Vel understreker at det i dag fins ubenyttet bygningsmasse på stedet som skriker etter nye eiere som gjerne må realisere slike planer. Men da under forutsetning av at værret i seg selv framtrer uforandret og ivaretatt på som et kulturminne.

Mye av særpreget ved Nyksund vil forsvinne hvis man tillater denne type bebyggelse nært værret, og vil det da være interessant å markedsføre Nyksund på den måten som det gjøres i dag, spør foreningen.

Nyksund som kulturminne

Nyksund Vel krever at Nyksund med omkringliggende bebyggelse gis et særlig vern mot inngrep som endrer det unike ved værret og plassen. Hele Nyksund bør behandles som et kulturminne, noe som vil gi økt vern av gammel bebyggelse og kultur. Nyksund Vel vil også foreslå at Nyksund søkes godkjent som kulturminne, ref. Riksantikvaren og dertil hørende regelverk. Saken kan heller ikke behandles uten at veien til Nyksund, som er fullstendig nedslitt og svært risikofylt å ferdes på, må opprustes og sikres før det tillates ytterligere aktivitetsøkninger i Nyksund, avslutter Nyksund Vel overfor rådmann og ordfører i Øksnes.

Samarbeid er avgjørende

Stephan Jensen i Umulige Hoteller AS sier de er glad for et brennende engasjement fra aktører i Nyksund rundt hotelletableringen.

– Ja, vi syntes engasjementet er til det gode, og vi hadde nesten ikke forventet noe annet. Et tett og godt samarbeid med lokale aktører og innbyggere er vi helt avhengige av for å lykkes i det hele og store, påpeker Jensen overfor Vol.

Hotellgründeren sier videre at selskapet ikke opererer med fastlåste planer for prosjektet, og at de gjerne kan samarbeide også bygningsmessig.

– Vi ønsker oss gjerne samarbeid med bygningseiere på stedet, slik at vi kanskje kan tenke både gammelt og nytt. Da er det viktig å nevne at vårt arkitektselskap har lang erfaring med liknende prosjekter, der kanskje Juvet Landskapshotell er det best kjente. Ved å benytte eksisterende bygningsmasse er vi også med på å ta vare på bygninger som allerede er i Nyksund, sier Jensen, som mer enn gjerne er interessert å komme i kontakt med andre bygningseiere i Nyksund for å diskutere mulige samarbeid.

Lite avtrykk

Han viser til et viktig prinsipp for selskapet, der de ønsker et så lite avtrykk i naturen som overhodet mulig.

– Ja, bygningen skal kunne fjernes og avsløre minimale naturinngrep. Dette ble også gjort ved Juvet, der knapt et tre ble felt under byggingen.

Stephan Jensen i Umulige hoteller AS under presentasjon for Øksnes kommune i januar i fjor.  Foto: Tone M. Sørensen

Jensen presiserer at Umulige Hoteller ikke var direkte involvert ved Juvet, men har benyttet samme arkitektkontor.

Hva blir så den videre prosess for Umulige Hoteller? Jensen er igjen krystallklar på at selskapet må oppnå enighet rundt planene før det er aktuelt å starte prosess rundt reguleringsplan og alt annet som må på plass før første spadetak tas.

– Vi har tatt oss god tid fram til i dag, og det akter vi å fortsette med. Velforeningen nevner i sitt skriv til kommunen om utfordringer rundt masseturisme i Nyksund. Og her er vi hundre prosent enige. Vi ønsker ikke store busslaster til Umulige Hoteller på stedet, og prosjektet er heller ikke tenkt så stort. Det skal være et godt tilbud til noen få personer, som forhåpentligvis igjen skaper gode ringvirkninger for de allerede etablerte aktørene i Nyksund. Så samarbeid er avgjørende for oss, fastslår Jensen.

Han sier avslutningsvis at årsaken til at selskapet ved oppslag på proff.no viser liten aktivitet og lite lønnsomhet, enkelt og greit skyldes at de er tidlig i prosessen mot realisering.

– Når vi nærmer oss en eventuell byggestart, vil vi jobbe mer målrettet mot reguleringsplan og finansiering. Vi mener på alle mulige måter at prosjektet i Nyksund fortsatt er unikt og spennende. Men som sagt – vi må kunne samarbeide godt med alle aktører og befolkningen for øvrig, konkluderer Stephan Jensen i Umulige Hoteller AS overfor Vol.