52 personer er mot å henge mer fisk på Klo

Advokatfirmaet Wold gir på vegne av Klo Grenderåd innspill til behandling av omregulering på Klo. Her setter 52 personer seg mot ønsket om å øke utnyttelsesgraden på tomta til S. Hanssen AS for å henge mer fisk.

Deler av fiskehjell-anlegget til S. Hanssen AS på Klo.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det er søkt om omregulering av gjeldende reguleringsplan for tomta til S. Hanssen AS, som henger fisk på vegne av Myre Fiskemottak. Selskapet ønsker å øke utnyttelsesgraden fra 50 til 75 prosent.

I innspill til første gangs behandling av omreguleringen, presenterer advokatfirmaet underskrifter fra 52 personer som er berørt av denne reguleringsendringen, og som er mot en reguleringsendring som kommunen legger opp til i denne saken.

– Dette må kommunen ta hensyn til i sin vurdering, mener advokat Stian Paulsen i advokatfirmaet.

Hensynet til beboeren på Klo må tas hensyn til i denne saken, og de må ansees å veie tyngre enn ønske fra en næringsaktør som har startet opp aktivitet midt i ei bygd, redegjøres det videre.

– Bolysten vil ved vedtakelse av en slik endring ytterliggere forringes på Klo. Dette underbygges også av og er i samsvar med vurderingen til Fylkesmannen. Kommunen har heller ikke vist til at det har vært satt i gang prosesser for å finne andre områder for slik aktivitet, som kan bidra til at det kan avsettes mer egnede og større arealer til slik aktivitet. Dette ville vært mer forenelig med kommunens påstand om at kyst- og fiskerinæringen er et satsningsområde i Øksnes kommune, påpeker advokatfirmaet Wold.

Svekker tillit

I sitt innspill til kommunen heter det at administrasjonen i Øksnes kommune viser til at det ikke finnes hjemmel som sier at man ikke kan foreta en reguleringsendring, selv om en reguleringsplan er relativ ny. Dette er nok riktig, men forutberegneligheten og tillit til de vurderingene kommunen foretar i en reguleringsprosess vil svekkes betydelig om kommunen til stadighet endrer vedtatte planer som skal ha vært gjennom en grundig prosess før de vedtas, er advokatens oppfatning.

– En omregulering i dette tilfellet vil resultere i at kommunen legger opp til at innbyggerne må forvente at reguleringsplaner bare i begrenset grad gir forutberegnelighet, samt at andre aktører vil forvente at kommunen setter i gang reguleringsendringer i andre tilfeller om de ønsker endringer.

Luktproblematikken

Avslutningsvis i sitt innspill, bemerkes det også at kommunen har bedt kommunelege Ellen Pedersen om en faglig vurdering/tilbakemelding om luktproblematikken.


Øksnes kommune vil ha svar på om lukten av tørrfisk er skadelig

Det har vært skrevet mye om hvorvidt selskapet S. Hanssen AS, som henger fisk for Myre Fiskemottak AS på egen tomt på Klo, skal få lov å øke den såkalte utnyttelsesgraden på tomta fra 50 prosent til 75 prosent.


– Ellen Pedersen har så vidt man forstår i sin rolle som politiker allerede tatt standpunkt til dette. Man mener derfor at det bør innhentes en uttalelse fra noen andre, som ikke har tilknytning til saken og allerede i rollen som politiker tatt stilling til en reguleringsendring. Det bes om at kommunen vurderer overnevnte innspill, avslutter advokat Stian Paulsen i Advokatfirmaet Wold AS.