Nordland fylkeskommune:

Anbefaler ny runde for kystlandsbyen

Nordland fylkeskommune sier i en uttalelse til Hadsel at kystlandsbyen på Stokmarknes må levere en grunngitt søknad før kommunen kan vurdere å gi dispensasjon fra områdets reguleringsbestemmelser.

Stokmarknes Kystlandsby.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Stokmarknes kystlandsby har tidligere søkt om å få selge deler av bygningsmassen til private. Sist søkte de kommunen om å få selge to bygg nær sjøen på Børøya. Det er i praksis snakk om å regulere bygningene fra fritidsbebyggelse til helårsboliger. Det krever dispensasjon fra kommunens side.


Vil selge turisthus som helårsboliger:

Turistsenteret vil «prøveselge» to hus i strandsonen

Turistsenteret Eiendom AS har søkt Hadsel kommune om dispensasjon til å selge to hus i strandkanten som helårs boliger i det private markedet.


Seksjonsleder for plan og miljø i Nordland fylkeskommune, Katrine Erikstad, sier i en uttalelse til Hadsel at de anbefaler kommunen å innhente relevant begrunnelse for søknaden fra Stokmarknes kystlandsby. Fylket mener at kommunen først da kan vurdere om vilkårene for å gi dispensasjon er til stede.

– Vi ber kommunen sende grunngitt søknad og kommunens totalvurdering ut på nytt offentlig ettersyn før et eventuelt positivt vedtak, skriver fylket til kommunen.


Fylkesmannen i høringsuttalelse:

Stiller spørsmål ved Stokmarknes kystlandsby

Fylkesmannen i Nordland stiller i en høringsuttalelse spørsmål ved omdisponering fra fritidsboliger til boliger på området til Stokmarknes kystlandsby.


Fylket ga i fjor høst en uttalelse om planene, men da for et større område. Kystlandsbyen har senere redusert omfanget, der målet har vært å kunne «prøveselge» noen få boliger som helårsboliger.

Fylket begrunner sin oppfatning med at vilkårene for dispensasjon er strenge.

– Det skal ikke være en kurant sak å fravike en plan ved å gi dispensasjon. Gjennom fylkesplan for Nordland er det fastsatt at arealforvaltningen i fylket skal være forutsigbar, basert på kunnskap og oppdaterte planer, og skje etter avveining av ulike interesser, sier seksjonslederen til kommunen.

Hun refererer til to vilkår som må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon. Bestemmelsene det vurderes å dispensere fra, kan ikke tilsidesettes vesentlig. Fordelene ved å gi dispensasjon må i tillegg være klart større enn ulempene.

– Plan- og bygningsloven sier at søknad om dispensasjon krever grunngitt søknad. Det er søkers ansvar å grunngi søknaden. Søker peker på behovet for å «teste markedet» gjennom dispensasjon, før eventell omregulering av området. Noen annen grunngivelse fra søker foreligger ikke og vi kan ikke se at kommunen har gjort noen vurderinger knyttet til dispensasjonssøknaden, skriver seksjonslederen.

Det er begrunnelsen for at fylket anbefaler kommunen å innhente begrunnelsen for søknaden. Kommunen må altså også gjøre en samlet vurdering av om vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede.