Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Gjør endringer i Sortland kommunes arealdel for Kvalsaukan og Kringelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Sortland kommune, men gjør endringer på omstridte punkter.

Masseuttaket i Kringelen utenfor Sortland.   Foto: Arkiv/Sanna Drogset Børstad

Pluss

– Området SB79 i Kvalsaukan, som er foreslått avsatt til spredt utbygging, kommer i konflikt med flyttelei gjennom området og godkjennes ikke. Utvidelse av område for masseuttak, R13 Kringelen, og foreslått etterbruk av området til utbyggingsformål, godkjennes heller ikke på grunn av konflikt med reindriftens vinterbeite. Skiløype på strand tas ut av planen, da forslaget ikke har vært på høring, skriver kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt brev til Fylkesmannen i Nordland.