Utvidelse av masseuttak på Vikeidet:

Avhengig av arkeologisk befaring for å kunne godkjennes

Nordland fylkeskommune mener det kan ligge automatisk fredede kulturminner innenfor området ved masseuttaket på Vikeidet som ønskes utvidet. Derfor må det gjennomføres arkeologisk befaring før de kan gi en uttalelse.

Området BGU1 er det i dag masseuttak. Inge Jensen Maskin AS ønsker å få regulert om områdene BGU2 og BGU3 til masseuttak.  Foto: Skjermbilde fra detaljreguleringsplan

Pluss

Det kommer frem i et brev sendt fra Nordland fylkeskommune til Sortland kommune de fylkeskommunen kommer med innspill til varsel om oppstart av planarbeid.