Anbefaler at planområdet for masseuttak på Vikeidet reduseres

Fylkesmannen i Nordland anbefaler at planområdet for utvidet masseuttak på Vikeidet reduseres betraktelig. Hvis dette ikke gjøres, mener Fylkesmannen at saken kan bidra til å åpne opp for planlegging av naturinngrep som strider med Sortland kommunes arealdel.

Området markert i lilla er planområdet, mens det lyse feltet innenfor planområdet er dagens masseuttak.  Foto: Skjermbilde fra kommunekart

Pluss

Formannskapet i Sortland sa i møte 27. februar ja til oppstart av planarbeid for området. Det er Inge Jensen Maskin AS som ønsker å utvide masseuttaket med rundt 50 dekar. Fylkesmannen har nå kommet med sine innspill til planforslaget. Det pekes på at området som er lagt ut til råstoffutvinning er på 23.000 kvadratmeter, mens området som er berørt av masseuttak er på cirka 7.000 kvadratmeter.