Vil utvide masseuttaket i Gullkista

Gunnar Holth Grusforretning AS ønsker å utvide det eksisterende masseuttaket i Gullkista med 180 dekar. Dette mener selskapet et nødvendig for å fortsatt kunne ha regional betydning.  

Gullkista Masseuttak, like sørvest for Blokken i Sortland kommune.  Foto: Arkivfoto/Erik Jenssen

Pluss

– Gullkista er i NGU (Norges geologiske undersøkelse, journ.anm.) sin database for pukk- og grusressurser vurdert som regionalt viktig. Ressursen bidrar til sysselsetting og gir god tilgang på et råstoff som er godt egnet til flere formål. Det er stor etterspørsel etter ressursen i området, og kommende store samferdselsprosjekter vil øke etterspørselen, står det i forslaget til planprogrammet.