Vil avslå Eidsfjord Sjøfarms søknad om nye lokaliteter

Kommunedirektøren i Sortland anbefaler formannskapet å avslå Eidsfjord Sjøfarm sin søknad om å få etablere to nye oppdrettslokaliteter i Godfjord.

Det er massiv motstand mot at Eidsfjord Sjøfarm skal få lov til å etablere seg i Godfjorden. Dette er lokaliteten Gapøya. 

Pluss

– Ut fra mottatte innspill og merknader i saken og vurdering av disse, samt vurdering av kriteriene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19-2, finner ikke administrasjonen å kunne tilrå at det gis dispensasjon til etablering av oppdrettsanleggene Finnsæter og Gapøya, mellom Gapøya og vestsiden av Godfjorden. Administrasjonen anbefaler Eidsfjord Sjøfarm AS å gi innspill til arbeidene med interkommunal kystsoneplan for Vesterålen, skriver de i sin konklusjon.