Sa ja til oppdrett i Godfjord

Flertallet i formannskapet i Sortland ga torsdag Eidsfjord Sjøfarm grønt lys til å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord.  

Både Høyre, Frp, Ap og Sp stemte for å gi Eidsfjord Sjøfjord dispensasjon til etablering av to oppdrettslokaliteter. Dermed fikk kommunedirektørens innstilling flertallet av stemmene og ble vedtatt.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Kommunedirektørens innstilling med tillegg

1. Sortland formannskap innvilger søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel 2017-2029. Etter en helhetsvurdering, der både positive og negative momenter er vurdert, er konklusjonen at fordelene ved å gi dispensasjon vil være vesentlig større enn ulempene.

Hjemmel for vedtaket:Kommuneplanens arealdel 2017-2029 § 8.1 og plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 19-4.

Tilleggspunkt 2: Etter en samlet vurdering finner man ikke at hensynene det blir dispensert fra blir vesentlig tilsidesatt.


Som VOL tidligere har omtalt ved flere anledninger, har oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm søkt Sortland kommune om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord. Selskapet sier at det er helt nødvendig for dem å få etablere flere oppdrettslokaliteter enn de har i dag. Søknaden har skapt et stort engasjement og mange har stilt seg negative til selskapets planer. Formannskapet ble i juni innstilt på å avslå søknaden, men da saken skulle opp til behandling ble den vedtatt utsatt.