Tingretten anerkjenner ikke samiske rettigheter

Vesterålen tingrett anerkjenner ikke samiske rettigheter på Strand og Kringelen i Sortland kommune.

Advokat og grunneier Oddmund Eriksen fikk fullt medhold i Vesterålen tingrett om grunneiernes rettigheter på Strand og Kringelen i Sortland kommune. 

Pluss

Det går fram av en fersk dom i Vesterålen tingrett. Retten konkluderer med at reindriften i området Strand – Kringelen på Hinnøya har spilt en underordnet rolle som reinbeitedistrikt.