Håper på løsning for Kringelhøgda

Politikerne i Sortland vedtok torsdag å sende arealplanen ut til andre gangs høring. Foreløpig mangler man en løsning for det omstridte området på Kringelen. Administrasjonen har tro på at man kommer til enighet før sluttbehandling av planen.

PLAN: Kommunen har jobbet lenge med arealplanen. Nå skal den ut på andregangs ettersyn. 

SortlandsAvisa

Det har lenge vært jobbet med ny arealplan i Sortland. Allerede i februar 2014 ble en kommuneplanlegger/prosjektleder ansatt i forbindelse med arbeidet, og i april samme år foretok politikerne førstegangsbehandling av planprogrammet.

Arealplanen lå ute til offentlig ettersyn høsten 2016. I denne perioden mottok kommunen hele 56 innspill fra sektormyndigheter, grunneiere og andre.

– Disse har ikke vært av en slik karakter at de har endret intensjonen med planen. De individuelle endringene i plandokumentene er ikke store, men summen av endringene, samt innsigelser, gjør at administrasjonen i samråd med fylkesmannen har kommet frem til at planen må legges ut til andregangs offentlig ettersyn, heter det i sakspapirene.

Torsdag hadde formannskapet i Sortland oppe planen til behandling på ny med innarbeidede endringer.

Innsigelser

Noen sektormyndigheter har også fremmet innsigelser til enkeltelementer i planen, blant annet Fylkesmannen, Statens vegvesen og Sametinget. For de to første gikk det på mange områder som i planen ikke hadde krav til regulering. Administrasjonen har blant annet løst dette med å likevel kreve reguleringsplan på mange av områdene.

Sametinget fremmet også innsigelse mot råstoffutvinning på Kringelhøgda - et området som i sin tid ble tatt ut av byplanen. Området har vært omdiskutert i mange år, med motstridende interesser om masseuttak, som det ikke finnes reguleringsplan for, ønsker om boligbygging og reindriftsinteresser.

Sameksistens

Området er viktig reinbeiteområde, og aktivitet i masseuttaket oppleves svært utfordrende for reindrifta, særlig om vinteren. Kommunen ønsker å se på muligheten for en sameksistens mellom masseuttaket og reindriftsnæringa, og har nylig vært i møter med de involverte partene.

– At man opplever et samlet press på reinbeiteområdene vest på Hinnøya er det ikke tvil om. Vi har hatt et møte med reinbeitedistriktet og Sametinget, hvor vi har kommet frem til at det er grunnlag for videre dialog, sa kommuneplanlegger Rune Kvannli til politikerne i torsdagens møte.

Det er med en forutsetning av at planer om boligbygging skrinlegges og at det snarlig kommer på plass en reguleringsplan for området som ivaretar reindriftsinteresser. 

– Vi må komme til enighet før fristen for neste offentlig ettersyn går ut. Hvis ikke vil Sametingets innsigelse opprettholdes, opplyste Kvannli.

Fortsetter dialog

Om Kringelhøgda blir tatt med i den nye arealplanen eller ikke, avhenger dermed om man kommer til enighet. 

Kommunen skal fremover fortsette dialogen med Sametinget, reindriftsnæringa og eierne av området. Målet er en sameksistens. 

– Det er greit at vi prater, men er vi egentlig kommet noe nærmere en løsning? spurte Høyres Roar Wessel Olsen.

– Det er en målsetning fra begge parter at vi finner en løsning, men det er foreløpig ikke fremforhandlet noe konkret. Stemninga er at vi skal få det til, uten at jeg skal forskuttere noe, svare rådmann Randi Gregersen.

Hun la frem et forslag i formannskapet, som ble støttet av samtlige politikere:

Sortland kommune innarbeider masseuttaket på Kringelen i arealplanen. Arealet må omfatte det som ligger i eksisterende (gjeldende) kommuneplan, samt eventuell utvidelse. Området forutsettes regulert, slik regulering skal igangsettes umiddelbart etter vedtak av kommuneplanen. Det skal utarbeides bestemmelser både i kommuneplanen og videre detaljregulering som sikrer reindriftas interesser i området. Partene i saken skal drøfte hvilke konkrete bestemmelser som bør innarbeides i planen. Dette skal gjøres senest før Sametinget gir sin uttalelse til planforslaget ved 2. gangs offentlig ettersyn.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

SortlandsAvisa