Tema

mandag 08.11 2021

Formannskapet møtes på Åse

VOL overfører formannskapsmøte i Andøy som denne gangen avholdes i grendehuset på Åse. Før møtet skal politikerne på omvisning i det nye sykehjemmet.

torsdag 28.10 2021

– Dette klarer ikke vi alene

Formannskapet i Sortland gjorde torsdag et vedtak der de erklærer all form for organisert kriminalitet, også énprosentmijøet, for uønsket.

torsdag 14.10 2021

Markveien:

Markveien får gang- og sykkelvei: – Er vi tidsoptimister i denne saken, spurte Wessel-Olsen

torsdag 30.09 2021

Så mange timer gratis parkering vil politikerne ha i Sortland sentrum

At posisjonen og opposisjonen i Sortland er uenige om hvorvidt det skal innføres tidsbegrenset parkering i Sortland sentrum, er ikke noe nytt. Torsdag var det dog posisjonen som vant frem i formannskapet.

Flertallet gikk for å rive

Flertallet i formannskapet stemte torsdag for å rive bygget på Norturatomta og den gamle brannstasjonen.

tirsdag 28.09 2021

Vil rive disse byggene

Norturaeiendommen og den gamle brannstasjonen i Sortland blir av administrasjonen i Sortland sett på som en barriere for utvikling slik de står i dag. Derfor er de nå anbefalt revet.

torsdag 26.08 2021

Dette er status for smitteutbruddet i Sortland

Siden starten på pandemien har Sortland kommune hatt 90 smittede. Nå er kommunen inne i et nytt smitteutbrudd, og tallet på smittede antas å stige.

Har fått en ny interessent

En ny interessent har meldt sin interesse når det gjelder salg/fusjon av Vesterålskraft.

onsdag 23.06 2021

Vesterålskraft:

Ønsker videre utredning av salg/fusjon

Mens Rødt ønsket å stoppe dagens prosess med fusjon/salg av Vesterålskraft, stemte flertallet for at saken sendes tilbake til kommunedirektøren for å få gjort flere utredelser.

Ga grønt lys for Kjempenhøy

Et enstemmig formannskap i Sortland vedtok onsdag å innvilge dispensasjonssøknadene til Kjempenhøy Boliger AS. Dermed kan de som har kjøpt leiligheter snart få flytte inn.

tirsdag 22.06 2021

Vesterålskraft: Vil ha utredet «nullalternativet» og se på sammenslåing

Bø kommune ber Vesterålskraft kjøpe ekstern kompetanse for å gjennomgå «nullalternativet». Man ønsker også at muligheten for sammenslåing med Andøy Energi og Trollfjord til ett selskap i Vesterålen blir vurdert.

fredag 11.06 2021

Omgjør fritidsbolig til bolighus: – Vi gjør det fordi folk skal flytte hit og bo her

Området var regulert til fritidsbolig, men formannskapet er innstilt på å gi dispensasjon til at fritidsbolig og naust blir omgjort til hus. Vesterålen Turlag har protestert mot privatisering av strandsonen i Bø.

torsdag 10.06 2021

Enstemmig nei til «ventetomter» på Melbu

Siden en opparbeiding av byggeklare tomter på Gulstadøya vil ta tid, ønsker Hadsel kommune å kjøpe et område langs Gulstadveien for å ha tomtereserver. Det var formannskapet enstemmig uenige i.

tirsdag 08.06 2021

– Dette er nesten miljøkriminalitet

– Denne saken føyer seg inn i rekken av dispensasjonssaker, sier Berit Hansen (Sp) om at Bø kommune ønsker å avvise klage på tillatelse til torskeoppdrett i Ryggefjorden, på tross av protester.

mandag 07.06 2021

Fylkesrådet protesterte mot oppdrettslokalitet:

– Jeg var rimelig «opptrekt»

At det er gitt dispensasjon til oppdrettslokalitet ved Flaggskallen på Ringstad har ført til mange protester, også fra fylkesrådet i Nordland. Det liker Bø-ordfører Sture Pedersen svært dårlig.

fredag 04.06 2021

– Er lovlig, men er det lurt?

Arbeidet med kystsoneplan for Vesterålen skal være ferdig ved utgangen av 2021. Under en orientering i et formannskapsmøte i Bø, ble det stilt flere spørsmål knyttet til at dispensasjoner gis før planen er ferdig.

torsdag 03.06 2021

Bø-ordføreren glad for sprøytestikket

Stemningen var munter i formannskapet da Bø-ordfører Sture Pedersen måtte forlate for å få sin korona-vaksine satt.

Går mot en løsning ved Kjempenhøy

Mange venter på å få flytte inn i leilighetene sine på Kjempenhøy i Sortland. Nå ser det ut til at innflytting kan skje om ikke så altfor lenge.

– Vi bygger ikke havnepromenaden denne sommeren

Selv om det er fullt mulig å gå langs sjøen i Sortland sentrum, fra Scandic Sortland i nord til Kjempenhøy Boliger i sør, vil ikke havnepromenaden bli ferdigbygget i år.

tirsdag 01.06 2021

Vil tilby fastlegene i Sortland fastlønn fra neste år

Fastlegene i Sortland som har 0-avtale har lenge ønsker om fastlønn. Nå ser det ut som at de kan få tilbud om dette fra neste år.

lørdag 29.05 2021

Vil utsette behandling av søknader om havbruk til 2022

Det foreslås å ikke behandle nye søknader om lokaliteter for havbruk og levende mellomlagring av fisk i Vesterålen og Lødingen før til neste år. Det i påvente av at den interkommunale kystsoneplanen for Vesterålen er ferdig.

søndag 23.05 2021

Reagerte sterkt på sen utsending av saker: – Et rot uten like

Både Høyre og Rødt i Sortland reagerte sterkt på at politiske saker ble sendt ut under et døgn før denne ukens formannskapsmøte. Det endte med at tre av fire saker ikke ble behandlet.

torsdag 20.05 2021

Kommunen og grunneiere sammen om nytt boligområde

Sortland kommune går inn i samarbeid med de øvrige grunneierne om områderegulering av det planlagte nye boligområdet ved Rundheia og Lamarkbakken sør for Sortland.

Overrasket over underskriftskampanje for Bø-tunnelen

Underskriftskampanjen med tittelen «Bygg ny Bø-tunnel nå», som partiene Bø Ap, Bø SV og Bø Sp stiller seg bak, skapte en noe krass tone i formannskapet.

onsdag 19.05 2021

– Uakseptabel tidsbruk for saker knytta til Elvekroken

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland mener kommunen har brukt alt for lang tid på å behandle en byggesak knyttet til en eiendom ved Elvekroken i Kjerringnesdalen.

fredag 14.05 2021

Nytt havneavsnitt på Sortland:

Reagerer på at rapport ikke er lagt frem for politikerne

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland reagerer på at politikerne ikke har fått fremlagt en konsulentrapport om nytt havneavsnitt på Sortland. Til neste ukes formannskap har han derfor sendt inn en interpellasjon der han ber om at dette blir gjort.

tirsdag 11.05 2021

– Synes det er noe som skurrer rundt vaksineringa

At kommuner ikke kommuniserer på tvers, gjør at studenter oppfordres til å ta kontakt med helsevesenet i kommunen der de oppholder seg for å få vaksinen. Alternativet er å reise til hjemkommunen.

torsdag 06.05 2021

Fikk ikke konkrete svar fra Nav om «legesaken»

Høyres Matz Abrahamsen fikk ikke konkrete svar på spørsmålene han hadde om «legesaken» i formannskapet mandag.

tirsdag 04.05 2021

Nordlund vil styrke kommunens tilsyn med byggebransjen

I formannskapsmøtet på torsdag sa ordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund (Sp), at han vil ha sterke tilsyn med byggebransjen. Han er imidlertid ikke for å opprette en regional tilsynsenhet, slik byggesaksbehandler Eva-Kristin Varheim har foreslått.

mandag 03.05 2021

Kommunalsjefen om Kjempenhøy:

– Tiltakshaver har kanskje ikke vært behjelpelig nok for å finne en god løsning

Å finne en løsning på utfordringene ved Kjempenhøy-prosjektet på Sortland har strukket ut i tid. Kommunalsjef teknisk i Sortland mener tiltakshaver ikke har vært nok behjelpelig med å finne en god løsning i saken.

torsdag 29.04 2021

Uenighet om parkeringsløsning i sentrum:

– Hele tanken om parkeringsavgift på Sortland er dødfødt

Hvorvidt det å igjen ta opp tidligere sak om parkeringsløsning i Sortland sentrum betyr parkeringsavgift eller ikke, ble det stor debatt om i torsdagens formannskapsmøte.

Bjørklundveien/Vesterveien:

Legger frem fremdriftsplan i august

Kommunedirektøren i Sortland skal utrede mulige veiløsninger og innen utgangen av august legge frem en fremdriftsplan for videre arbeid med sammenkobling mellom Vestmarka og Sortland sør. Det vedtok formannskapet i Sortland torsdag.

onsdag 28.04 2021

Vil legge frem sak om parkeringsløsning i juni

I løpet av juni skal politikerne i Sortland behandle sak om parkeringsløsning for Sortland sentrum.

Bjørklundveien/Vesterveien:

Skisserer tre alternative løsninger til sammenkobling

Torsdag skal formannskapet i Sortland drøfte sammenføyningen av Bjørklundveien og Vesterveien. I den forbindelse skisserer administrasjonen tre alternative løsninger til sammenkobling.

torsdag 22.04 2021

Ber om settestatsforvalter i omstridt oppdrettssak

Statsforvalteren i Nordland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det oppnevnes settestatsforvalter i klagesaken om oppdrettsanlegg i Godfjord.

torsdag 15.04 2021

Da er det avgjort: Kunstnerhuset selges til ideelt selskap

Kommunestyret i Sortland vedtok torsdag at Kunstnerhuset AS skal selge Kunstnerhuset til det ideelle selskapet Gerdas Hus – Kunstnerhuset AS for 500.000 kroner.

Travbanen skal brukes til idrettsformål

onsdag 14.04 2021

Dette foreslår kommunen å gjøre med travbanen på Jennestad

Da formannskapet i januar skulle behandle sak om fremtidig bruk av den gamle travbanen på Jennestad, ble saken utsatt i påvente av ytterligere utredninger. Dette er nå gjort og kommunen har fått klarhet i hva de burde gjøre med området.

søndag 28.03 2021

Vil la eksterne skjønnsmenn bestemme pris for sykehjemstomt på Sortland

Grunneierne i Lamarka, der Sortland kommune vil bygge nytt sykehjem, har ikke gått med på kommunen sitt pristilbud. Derfor vil kommunen prøve å få grunneierne med på å overlate prisfastsettelsen til eksterne skjønnsmenn.

fredag 26.03 2021

Vil ha fylket med på spleiselag for Kjempenhøy-krysset

Formannskapet i Sortland har enstemmig økt kostnadsrammen for rundkjøring og andre trafikale tiltak i krysset ved Kjempenhøy fra 10 til 29 millioner, men vedtok også at kommunen skal jobbe for at fylkeskommunen tar en stor del av utgiftene.

Riving av Holand skole ut på anbud

Politikerne er positive til initiativet fra Sørbygda bygdeutvalg. Nå skal kommunen sende anbud på riving av Holand skole raskt ut på anbud og planere området.

torsdag 25.03 2021

– Var med overraskelse vi mottok budet fra Lofotkraft

Under en orientering til Sortland formannskap torsdag, sa Halvar Pettersen, administrerende direktør i Vesterålskraft AS, at selskapet ble overrasket da de forrige uke fikk bud fra Lofotkraft.

Kili om Calanus-fabrikken: – Rapporten viser klare avvik

Torsdag orienterte Terje Kili, kommunalsjef teknisk, formannskapet i Sortland om at en uavhengig rapport gjort av UiT viser at det er klare avvik ved Calanus sin fabrikk på Holmen.

onsdag 24.03 2021

Vil sette av to millioner til å utrede plassering av ny skole og hall

Politikerne i Sortland anbefales å si ja til at plassering av ny Sortland barneskole, hall og svømmehall utredes via parallelloppdrag. Det innstilles også på å finansiere utredningsarbeidet med to millioner kroner i år.

Ber om at fusjon/salg av Vesterålskraft stoppes

Både Christoffer Ellingsen (R) og Einar Mårstad (H) har i forkant av torsdagens formannskapsmøte stilt kritiske spørsmål til prosessen rundt fusjon/salg av Vesterålskraft. Ellingsen og Rødt ber om at prosessen stoppes inntil videre.

Ber om at fusjon/salg av Vesterålskraft stoppes

Både Christoffer Ellingsen (R) og Einar Mårstad (H) har i forkant av torsdagens formannskapsmøte stilt kritiske spørsmål til prosessen rundt fusjon/salg av Vesterålskraft. Ellingsen og Rødt ber om at prosessen stoppes inntil videre.

tirsdag 23.03 2021

Vil gi dispensasjon til bygging på Rabben

Formannskapet i Andøy går inn for å gi dispensasjon til ombygging av to hus på Rabben på Andenes.

lørdag 20.03 2021

Skal diskutere skjebnen til Holand skole

Torsdag neste uke skal formannskapet i Sortland diskutere skjebnen til nedlagte Holand skole og hva tomta kan brukes til.

fredag 19.03 2021

Barnehageovertakelse splittet formannskapet

Selv om det vil bety økonomisk besparelse for kommunen å få flere barn inn i kommunal barnehage, ønsker flere politikere i formannskapet bedre svar på hva det vil bety å få et bygg med på kjøpet.

søndag 28.02 2021

Gang- og sykkelvei i Sigerfjord: – En trist sak

Under torsdagens formannskapsbehandling av saken om gang- og sykkelvei i Sigerfjorden gjorde flere politikere det klart at dette var en trist sak å behandle.

Enighet rundt gang- og sykkelvei på Holmstad

lørdag 27.02 2021

Sendte Elvekroken-sak tilbake til administrasjonen

Kommunedirektøren ba under torsdagens formannskapsbehandling av omgjøringsbegjæringen som Naturvernforbundet kom med i fjor sommer om å få saken sendt tilbake.

fredag 26.02 2021

Kritisk til lukket møte om «prosesser innen energibransjen i Vesterålen»

Vesterålskraft fikk i fjor høst ordre fra sine eiere om å utrede muligheten for fusjon med andre selskaper. Tirsdag holdt styreleder i Andøy Energi Holding AS, Bjørnar Solvoll, en lukket orientering i formannskapet om «ulike prosesser i innen energibransjen i Vesterålen».

Sender Godfjord-klager videre til Statsforvalteren

Flertallet i formannskapet gikk torsdag for å avvise de ni klagene på oppdrettslokasjoner i Godfjord. Dermed går den videre til Statsforvalteren i Nordland.

torsdag 25.02 2021

Politikerne vil at fastlegene skal få fastlønn

Et samlet formannskap gikk torsdag mot kommunedirektørens anbefaling om at fastlegene skal ha null-avtale. Politikerne ønsker å gi fastlegene fastlønn, men ber samtidig om en ny sak fra administrasjonen.

Vil legge frem fremdriftsplan for ny skole- og hall neste måned

I neste formannskapsmøte 25. mars, vil administrasjonen i Sortland legge frem forslag til fremdriftsplan for arbeidet med ny skole- og hall på Sortland.

onsdag 24.02 2021

Avdekket flere mangler i sak om fortau i Sigerfjord. Nå vil de oppheve vedtaket

Under revisjon av planforslaget for fortau i Sigerfjord ble det avdekket flere mangler. Derfor innstiller kommunedirektøren formannskapet til å oppheve sitt vedtak fra 2017 slik at planforslaget kan revideres.

fredag 19.02 2021

Hovden havn: – Viktig at fylkeskommunen får havna på lista

Innseilinga til Hovden havn er for grunn, innløpet for smalt og moloen for kort. Formannskapet i Bø sendte saka over til Nordland fylkeskommune, for å være sikre på at den er registrert.

torsdag 18.02 2021

Anbefaler politikerne å ikke endre på oppdretts-ja i Godfjord

Kommunedirektøren i Sortland innstiller formannskapet på å ikke ta til følge de ni klagene på at kommunestyret ga Eidsfjord Sjøfarm oppdretts-ja i Godfjord.

onsdag 17.02 2021

Vil kjøpe næringsareal ved Steinesjøen

Formannskapet i Bø er positive til å kjøpe et næringsareal ved Steinesjøen. Målet er å ha området klart, slik at bedrifter kan etablere seg her.

Vil kjøpe næringsareal ved Steinesjøen

Formannskapet i Bø er positive til å kjøpe et næringsareal ved Steinesjøen. Målet er å ha området klart, slik at bedrifter kan etablere seg her.

tirsdag 16.02 2021

Utsetter fire år gammel sak for å prioritere fire år gammel sak

Arbeidstilsynet hadde tilsyn med brannstasjonene i Andøy i mai 2017. Like lenge har Andøy kommune jobbet med forslaget om 30-sone på Andenes. Nå utsettes dette ytterligere for å prioritere brannstasjonene.

fredag 12.02 2021

Klager på manglende innsyn i Bø-ordføreren sine sms-er. – Interessen for Bø er enorm

Interessen for ordfører Sture Pedersen sine sms-er og eposter er stor fra nasjonale media, som har klaget inn manglende innsyn til Statsforvalteren i Nordland.

Uenige om byggetillatelse: – Noe som kan skape presedens

Hvor vidt det er riktig, på prinsipielle basis, å si nei til å bygge fritidshus, men ja til enebolig, naust og brygge, ble drøftet i torsdagens formannskapsmøte i Bø: – Dette er noe som kan skape presedens, sier Berit Hansen (Sp).

torsdag 11.02 2021

Kommunedirektøren får ny utvidet myndighet

Mens Rødt ønsket at fullmakten i forbindelse med koronaviruset skulle legges til formannskapet, ønsker resten av kommunestyret at denne skulle gå til kommunedirektøren slik foreslått.

Fikk pepper for manglende sameflagg: – Vi skal flagge på kongens bursdag

Bø kommune mente det ble for dyrt å flagge 6. februar, noe kommunen har fått klager på. Nå vil man gå utenom flaggreglementet, og sørge for å heise flagget til topps 21. februar, på kongens bursdag.

lørdag 30.01 2021

Legger ny dam ved Storvatnet på is

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag å legge ny dam ved Storvatnet på is. Å sikre vannforsyningen til industriutbyggingene i Holmen og ellers i Sortland.

torsdag 28.01 2021

Steinsvik mener fremstillingen av saken er skjev og tendensiøs

Steinsvik Hus & Entreprenør AS sin advokat mener fremstillingen av Kjempenhøy-saken er skjev og tendensiøs. Derfor ble det onsdag sendt ut supplerende merknader til alle formannskapsmedlemmene i Sortland.  

Kan vaksinere 5.000 i uka

Hittil er det 154 personer som har fått første dose med koronavaksine i Sortland. Det estimeres at det kan vaksineres 5.000 personer i uka, men det fordrer at kommunen får flere vaksinedoser.

onsdag 27.01 2021

Vil si ja til planprogrammet for Gullkista

Administrasjonen i Sortland kommune mener at utvidelse av Gullkista steinbrudd egentlig bør avklares i en større prosess, som en kommuneplanprosess. Likevel anbefaler de politikerne å si ja.

Ber om ny, utvidet myndighet i hastesaker

Kommunedirektøren i Sortland ber på ny om utvidet myndighet i hastesaker som følge av koronasituasjonen.

Kommunen mener «bidraget til byutviklingen blir redusert til fordel for privat inntjening». Arkitekten reagerer

Kommunedirektøren anbefaler politikerne å avslå Steinsviks søknad om endringer av reguleringsplanen for Kjempenhøy Boliger på Sortland. Kommunen mener prosjektets bidrag til byutviklingen blir redusert til fordel for privat inntjening. Dette reagerer arkitekten på.

tirsdag 26.01 2021

Naturvernforbundet: – Et klassisk eksempel på privatisering

Sortland kommune mener at hyttebygging ved Elvekroken ikke fører til at området blir privatisert. Dermed mener de heller ikke at det gjeldende vedtaket bør endres.

torsdag 21.01 2021

Vil fremskynde arbeidet med gang- og sykkelvei på Holmstad

Sortland kommune ønsker å fremskynde arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei på Holmstad med et år.

torsdag 17.12 2020

Hun erstatter Hov Jacobsen i formannskapet

Beate Bø Nilssen erstatter Marthe Hov Jacobsen i formannskapet i Sortland fra januar.

tirsdag 15.12 2020

Må velge en kvinne til å erstatte Hov Jacobsen

Roald Wessel-Olsen kan ifølge kommuneloven ikke overta Marthe Hov Jacobsens plass i formannskapet. Dermed må Sortland Høyre innstille en kvinne til denne plassen.

onsdag 09.12 2020

Vil omprioritere for å få tilgang på mer vann: – Haster

På grunn av alle planlagte prosjekter i Sortland, har kommunen behov for tilgang på mer vann. Nå undersøkes det om det er mulig å flytte planlagte investeringer i Storvatnet over til Lilandsvatnet.

torsdag 03.12 2020

Disse skal jobbe med salget av Kunstnerhuset

Einar Mårstad (H), Camilla Østingsen (Sp) og Christian Torset (SV) er gruppen som skal vurdere og forberede sak til kommunestyret om salg av Kunstnerhuset.

Sa ja til oppdrett i Godfjord

Flertallet i formannskapet i Sortland ga torsdag Eidsfjord Sjøfarm grønt lys til å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord.  

Budsjett og økonomiplan

Det var bred enighet om å beholde dagens priser og bemanning i SFO, at gratis halleie skal fortsette og at bemanningen innenfor skole- og helsetjeneste må forsterkes. Utover det var enigheten i Sortland rundt hva som må prioriteres ikke så stor.

Snart ferdig med skisseprosjekt

onsdag 02.12 2020

Høyre og Frp vil bruke 144 millioner på ny hall

Høyre og Frp ønsker å få fart på bygging av ny idretts- og svømmehall i Sortland. Derfor vil de under budsjett- og økonomiplanbehandlingen i formannskapet torsdag blant annet foreslå å sette av 144 millioner kroner til dette.

Slik ønsker Sortland å investere for over 600 millioner de neste fire årene

Torsdag skal formannskapet behandle budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 til 2024. Kommunedirektøren legger opp til investeringer for over 600 millioner kroner de neste fire årene.

tirsdag 01.12 2020

Trekker seg som gruppeleder på grunn av ny jobb

På grunn av ny jobb søker Marthe Hov Jacobsen fritak som gruppeleder for Sortland Høyre og formannskapsmedlem. Den som tar over roret, er hennes partifelle Roar Wessel-Olsen.

tirsdag 24.11 2020

Går imot forslag til kutt

Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som har flertall i kommunestyret i Øksnes, vil frede flere av administrasjonens forslag til økonomiske kutt. De vil heller ikke selge havnerelaterte arealer til en verdi av 35 millioner og ber administrasjonssjefen finne alternativer.

mandag 09.11 2020

Skjenkesteder får beholde øl-pynt

Både Havnehuset og Dags AS i Andøy får beholde gjenstander som regnes som klenodier og pynt. Havnehuset får likevel en skjenkeprikk på grunn av en ølmeny.

Avgjør reguleringsplanen for The Whale

Formannskapet i Andøy møtes i dag til det første av to møter på to dager. I dag er det ordinært møte, mens politikerne i morgen får presentert rådmannens forslag til budsjett for 2021. VOL streamer begge møtene.

tirsdag 03.11 2020

Mener vedtak er forsøk på sniksammenslåing av skoler

Jeanette Sollie er en av flere innbyggere på Sortland som reagerer på vedtaket om å legge ny Sortland barneskole i Lamarka og mener det er et forsøk på snikvedtak. Varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) tror ikke at kommunestyret vil ta en endelig avgjørelse i saken på torsdag.

søndag 01.11 2020

Nordlund svarte Rødt angående Vesterålskraft og fusjon: – Enighet om utredning

Onsdag meldte Vesterålskraft i en pressemelding at de skal utrede mulighetene for fusjon. I forbindelse med godkjenning av sakslisten til torsdagens formannskapsmøte, hadde Rødts Christoffer Ellingsen flere spørsmål om dette.

lørdag 31.10 2020

Vurderer å etablere nytt boligområde i Sortland

Geir Abel Ellingsen og selskapet Sortland Gård AS vurderer blant annet å bygge et nytt boligområde med opptil 225 boenheter ved Rundheia vest for Lamarka.

torsdag 29.10 2020

Dette vedtok formannskapet om Kunstnerhuset, Middelskolen og Jennestad brygge

Formannskapet vedtok og innstiller kommunestyret på at Kunstnerhuset skal selges, mens Middelskolen og Jennestad brygge inntil videre skal være i kommunes eie.

Flertallet går for skole, hall og svømmehall i Lamarka

Det ble en flere timers lang debatt da formannskapet i Sortland torsdag skulle behandle lokalisering av ny Sortland barneskole og hallstruktur. Flertallet er derimot klare – de ønsker å ha en felles barneskole med tilhørende hall ved Lamarka/Skjellbekken.

Kommunen ble kontaktet av SE-gruppen i mars

Sortland kommune ble i mars i år kontaktet av SE-gruppen i forbindelse med mulig bruk av masser fra Lapphaugen i andre næringsområder i Vestmarka.

onsdag 28.10 2020

Uenige med innstillingen: Vil heller ha ny skole og hall i Lamarka

Sortland Høyre, Sortland Frp og Rødt Sortland kommer ikke til å støtte kommunedirektørens innstilling om plassering for ny Sortland barneskole, hall og svømmehall i torsdagens formannskapsmøte.

tirsdag 27.10 2020

Her vil de plassere ny barneskole og hall på Sortland

Ny barneskole innenfor dagens Skolekvartal med nytt svømmeanlegg, modernisering av Sortlandshallen og ny flerbrukshall på Hinnøya er blant det kommunedirektøren innstiller formannskapet til å torsdag vedta.

torsdag 22.10 2020

Bekymret for at verdifull historie skal gå tapt om brygga selges

Sortland kommune vil selge brygga på Jennestad. Det får administrerende direktør i Museum Nord, Brynjar Pettersen, og leder av Sortland Museum, Ane Høyem, til å reagere.

mandag 12.10 2020

– Skal være lys i 95 prosent av gatelysene i Sortland til enhver tid

Sortland kommune har som mål at det skal være lys i 95 prosent av kommunens gatelys til enhver tid. Når det oppstår feil er kommunen helt avhengige av at innbyggerne melder fra.

tirsdag 06.10 2020

Ansatte i helsesektor får kraftige «korona-beskyldninger»

Ansatte innen helsesektoren i Øksnes får kraftig «korona-skyts» mot seg på sosiale medier.

torsdag 01.10 2020

Vil fortsatt ha eget forliksråd i Andøy

Formannskapet sier nei til felles forliksråd for Vesterålen. Robert Svendsen (MDG) stemte imot.

Havbrukspenger redder kommunen fra korona-minus

Takket være penger fra Havbruksfondet og utbytte fra Vesterålskraft, går Sortland kommune mot et mindreforbruk på 12,6 millioner kroner i år. Dette endrer likevel ikke det faktum at kommunen styrer mot et merforbruk på rammeområdene på 11,5 millioner kroner.

onsdag 30.09 2020

Ber om å få tilført likviditet, men er ikke optimistisk for videre drift

Styret i Kunstnerhuset på Sortland har i et notat bedt Sortland kommune om tilførsel av likviditet. Kommunedirektøren er positiv til at Kunstnerhuset skal få støtte.

fredag 28.08 2020

Kun kommunestyret kan omgjøre hyttevedtak ved Elvekroken

Det er kun kommunestyret som kan omgjøre administrasjonens vedtak angående en hyttebygging nær Elvekroken i Kjerringnesdalen.

Eidsfjord Sjøfarm får utvide oppdrettslokalitet

Oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm AS får dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan for å utvide oppdrettslokaliteten «Reinsnesøya» i Sortlandssundet.

torsdag 27.08 2020

Fastsetter ikke planprogram for Holmen nord

Formannskapet i Sortland vedtok i april å starte opp planarbeidet for utvidelse av Holmen industriområde nord. Torsdag ble det derimot vedtatt at planprogrammet ikke fastsettes, men at arbeidet med områdereguleringen skal fortsette.

Nå blir det anlegg for sandvolleyball på Sortland

Torsdag vedtok formannskapet i Sortland at Sortland Volleyballklubb skal få leie et område nord for Sortland idrettspark for å etablere et nytt anlegg for sandvolleyball.

Vesterålskraft får opsjon på område

Vesterålskraft Produksjon AS får opsjon på et 1,3 mål stort område i Strandgata på Sortland.

onsdag 26.08 2020

Planlegger nytt anlegg for sandvolleyball i Sortland

Sortland Volleyballklubb ønsker å etablere et eget sandvolleyballanlegg med tre sandvolleyballbaner på Sortland. For å kunne realisere dette, må de få leie 2,5 mål med tomt fra Sortland kommune.

Ble gjort feil, men saken kommer ikke opp igjen

Marius Remen-Hansen, næringssjef i Sortland kommune, sa under torsdagens møte i driftsutvalget at det var feil at formannskapet bevilget penger fra næringsfondet til Sortland Hotell AS. Saken kommer likevel ikke opp til ny behandling.

mandag 24.08 2020

Se i opptak: Behandlet adresseprosjekt, legekontor og fiskeriutvalg

Adresseprosjekt, Risøyhamn legekontor og sammensetningen av kommunens fiskeriutvalg er blant sakene formannskapet i Andøy skale behandle i dag.

tirsdag 18.08 2020

Omstridt vei på Myre skapte debatt

Sp, Frp og Høyre i Øksnes vil bruke 500.000 kroner av «koronamidler» til å ruste opp den omstridte Halvard Rasmussensvei på Myre. Dette ville ikke Ap i dagens formannskapsmøte, men ble nedstemt.

torsdag 30.07 2020

Det blir ikke uteservering hos Filipoz Bar

– Men formannskapet holder døra på gløtt.

onsdag 29.07 2020

Torsdag bestemmes det om Filipoz bar får uteservering

I vinter søkte Filipoz Bar på Stokmarknes om skjenkebevilling i forbindelse med uteservering, og etter ett halvt år skal saken diskuteres på nytt av Hadsel formannskap.

søndag 21.06 2020

Gir Sortland Hotell pengestøtte: – I en normalsituasjon ville vi nok ikke ha innstilt positivt

Torsdag vedtok formannskapet i Sortland å gi Sortland Hotell støtte fra næringsfondet. Dette ville de muligens ikke gjort i en normalsituasjon.

lørdag 20.06 2020

Ekstabevilling på 4,7 mill til Sortland. Prioriterer blant annet sandvolleyballbane

Sortland kommune har fått bevilget 4,7 millioner kroner i ekstra midler fra staten til å gjennomføre utbedringer på bygg og anlegg. Ett av tiltakene som ble vedtatt prioritert, er en oppgradering av sandvolleyballbanen ved Sortland ungdomsskole.

torsdag 18.06 2020

Utsatte Eidsfjord Sjøfarms oppdrettssøknad

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland, valgte formannskapet å utsette behandlingen av Eidsfjord Sjøfarms dispensasjonssøknad om å få etablere to nye oppdrettslokaliteter i Godfjorden.

tirsdag 16.06 2020

Ble hardt rammet av koronakrisen. Nå søker de støtte for å begrense tapet

Sortland hotell ble hardt rammet da koronakrisen inntraff Norge. Nå har de søkt Sortland kommune om økonomisk tilskudd for å kunne utvikle seg videre.

mandag 08.06 2020

Utsetter behandling av salg av Kunstnerhuset

Et enstemmig formannskap i Sortland stemte mandag for å utsette behandlingen av salg av Kunstnerhuset.

SE-gruppen stadig nærmere ny fabrikk

Mandag ettermiddag vedtok formannskapet reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka Næringsområde på Sortland. Dermed er SE-gruppen ett skritt nærmere bygging av ny elementfabrikk på Lapphaugen.

fredag 05.06 2020

Anbefaler å godkjenne reguleringsplan slik at denne kan bygges

Kommunedirektøren i Sortland kommune innstiller formannskapet på å mandag vedta reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka næringsområde. Dette betyr imidlertid ikke at saken er ute av verden.

torsdag 04.06 2020

Slik mener Holmøy Sortlands nye hotell skal bli en suksess

Knut Roald Holmøy mener at det som kan gjøre det nye hotellet på Sortland til en suksess, er at de har gått sammen med næringsliv utenfor Vesterålen.

fredag 08.05 2020

Stilte spørsmål ved fratredelsesavtale med utbetaling på 800.000 kroner:

Rødt: – Vil vurdere å ta kontakt med kontrollutvalget for å få sjekket ut saken

Kommunedirektør i Sortland, Randi Gregersen, svarte under torsdagens formannskapsmøte på grunngitt spørsmål fra Rødt om hennes fullmakter i økonomiske saker. Christoffer Ellingsen (R) var derimot ikke helt tilfreds med redegjørelsen han fikk.

torsdag 07.05 2020

Formannskapet i Sortland behandlet høringssvar til rusreformen:

Torseth svært kritisk til administrasjonens innstilling: – Er hentet direkte fra en nettside som tilhører en privat lobbyorganisasjon

Christian Torset (SV) stilte seg svært kritisk til administrasjonens innstilling da formannskapet torsdag skulle vedta høringssvar til den foreslåtte rusreformen.

Sortland kommune:

Skal innføre klimabudsjett og klimaregnskap

Sortland kommune skal nå starte arbeidet med å innføre klimabudsjett og klimaregnskap. Målet er at kommunen skal kutte 60 prosent av klimautslippene innen 2030.

Disse veiene mener Sortland kommune har størst behov for reparasjoner

Øvre Ånstad Vei var i utgangspunkter øverst på Sortland kommunes prioriteringsliste for utbedring av vei. På grunn av den harde vinteren som har vært, er den ikke lenger det.

mandag 04.05 2020

Se formannskapsmøtet i Andøy i opptak

Formannskapet i Andøy skal i dag si hva det mener om rådmannens forslag om å legge ned Åse barnehage – en barnehage politikerne reddet fra nedleggelse i desember.

søndag 03.05 2020

Stiller spørsmål ved kommunens ansvar for opprydding i Blokken

Christoffer Ellingsen og Rødt Sortland stiller et grunngitt spørsmål til formannskapet i Sortland angående ansvar for opprydding av industriavfall og søppel i Blokken.

torsdag 30.04 2020

Stiller spørsmål ved Gregersens fullmakter i forbindelse med en utbetaling på over 800.000 kroner

Foran neste ukes formannskapsmøte i Sortland, stiller Rødt grunngitt spørsmål ved kommunedirektørens fullmakter i økonomiske saker.

onsdag 22.04 2020

Setter i gang med planarbeidet utvidelse av Holmen industriområde:

– Vi må være proaktive og legge til rette for næringsliv og industriområder

Formannskapet i Sortland vedtok tirsdag oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for utvidelse av Holmen industriområde i Sortland.

tirsdag 21.04 2020

Uenighet om ombygging for å ivareta personvern

Tirsdag vedtok formannskapet i Sortland å bevilge penger til ombygging ved Sortland barneskole for å ivareta personvern. Enighet om hvorvidt dette skulle prioriteres eller ikke, var det derimot ikke.

Delte meninger rundt reguleringen av Strand Panorama: – Det er en syltynn argumentasjon fra Ap

Tirsdag behandlet formannskapet i Sortland vedtak av planprogrammet til boligprosjektet Strand Panorama. Ikke alle politikerne mente at dette boligprosjektet ville være et positivt tilskudd til kommunen.

Koronapandemien får fortgang i prosjektering til Kjempenhøy-rundkjøring

Tirsdag vedtok formannskapet i Sortland å bevilge én million kroner til prosjekteringsarbeid for den planlagte rundkjøringen ved Kjempenhøy i Sortland.

Disse tiltakene vil formannskapet i Sortland sette i gang for å hjelpe næringslivet gjennom krisenKom med forslag til tiltak for å hjelpe lokalt næringsliv. Vil arrangere eget møte over påske

– Igjen handler det om hvordan vi treffer best, sa Christian Torseth (SV) da formannskapet tirsdag diskuterte hvilke tiltak som var de beste for næringslivet. Hva som var det beste for næringslivet, var det ulike syn på.  

Vil bygge om administrasjonen ved Sortland barneskole for å ivareta personvernetsortland

Administrasjonslokalene ved Sortland barneskole er ikke utformet sånn at personvernet ivaretas. Derfor ønsker kommunen å bygge om lokalene, og ber om en ekstrabevilgning på 400.000 kroner.

mandag 20.04 2020

Sortland kommune vurderer å igangsette prosjekter for å hjelpe næringslivet gjennom krisen

Fremskynding av kommunale nybyggprosjekter, utbedring av vedlikeholdsetterslep på kommunal infrastruktur og bredbåndsutbygging er noen av de mulige tiltakene Sortland kommune vurderer for å bistå næringslivet.

tirsdag 14.04 2020

Foreslår å oppheve «søringkarantenen»

Formannskapet i Andøy møtes klokken 15:00 for å avgjøre om «søringkaranetnen» skal videreføres eller ikke. Rådmannen foreslår å oppheve tiltaket, på linje med uttalelsen fra kommuneoverlegene i Vesterålen.

onsdag 01.04 2020

Anbefaler at utredninger rundt skole- og hallstruktur startes

Kommunedirektøren i Sortland anbefaler formannskapet å vedta at utredninger knyttet til ny barneskole, ny svømme- og idrettshallstruktur og oppgradering av skolebygg skal starte.

Kommunen vil utvide industriområdet ved Holmen med 35 mål

Sortland kommune ønsker å tilrettelegge for utvidelse av industriområdet ved Holmen. Det slik at de kan legge til rette for et næringsområde, med fokus på blant annet maritime aktiviteter i den nordlige delen - Leirbogen. Torsdag skal saken opp i formannskapet i Sortland.

torsdag 12.03 2020

Formannskap i Hadsel - fem av sju holdt seg hjemme

Formannskapet i Hadsel er begynt, og nær alle holder seg hjemme.

onsdag 11.03 2020

Formannskapsmøte i Hadsel som planlagt

Etter avklaringer fra ordfører gjennomføres morgendagens møte i formannskapet i Hadsel som planlagt. Det vil imidlertid bli adgang til å delta via Skype for de som ønsker det.

tirsdag 03.03 2020

Historisk økonomisk overskudd for Øksnes kommune

Øksnes kommune viser til et overskudd på drifta for 2019 på 5,9 millioner kroner.

torsdag 27.02 2020

Sortland kommune fikk et overskudd 11,7 millioner kroner i 2019

I 2019 fikk Sortland kommune et overskudd på 11,7 millioner kroner.

Formannskapet i Sortland:

Lukket orientering om arbeidskonflikt

Formannskapet i Sortland besluttet torsdag å lukke orienteringen om arbeidskonflikten ved avdelingen for enslige, mindreårige asylsøkere i Sortland.

tirsdag 25.02 2020

Vil ta ut mer masser på Vikeidet

Inge Jensen Maskin AS ønsker å utvide masseuttaket ved Vikeidet ytterligere. Kommunedirektøren er positiv og anbefaler oppstart av planarbeidet.

torsdag 20.02 2020

Stiller spørsmål ved Sortland kommunes håndtering av arbeidskonflikten

Christoffer Ellingsen, formannskapsmedlem i Rødt Sortland, ber kommunedirektøren om en ny orientering om kommunes håndtering av arbeidskonflikten ved bolig for enslige, mindreårige flyktninger (EMS) i Sortland. Økonomiske forhold, tidsbruk og informasjon rundt avtaleforhold er problemstillingene han ønsker å få avklart.  

mandag 10.02 2020

Hadsel-initiativ kommer opp på Stortinget:

– Håper på gjennomslag for smalere gang- og sykkelvei

Etter at Kurt Jenssen (Sp) kjørte gjennom Leknes, gjorde han seg tanker om at en gang- og sykkelvei som er like bred som hovedveien ikke er nødvendig.

torsdag 06.02 2020

Vil bygge parkeringshus like ved Hotell Richard With

Kommunedirektør Ola Morten Teigen vil bygge et parkeringshus i nærheten av hotell Richard With, som både kan betjene hotellet, vernebygget og Hurtigrutens Hus.

- Viser hvor til kort vi kommer når Vesterålen ikke klarer å samarbeide

Aage Rusten (Ap) mener anbefalingen fra Avinor og Statens vegvesen, som peker på Leknes som storflyplass, er resultatet av et Vesterålen der kommunene ikke klarer å samarbeide med hverandre.

søndag 02.02 2020

Fem års ventetid snart over for Frantzen

Formannskapet vedtok torsdag reguleringsplanen for området ved Ånstadsjøen. Det er fem år siden Jarle Frantzen tok initiativ til å starte reguleringen.

torsdag 30.01 2020

Nå blir SE-gruppens planer i Vestmarka sendt på høring

Torsdag vedtok formannskapet å sende SE-gruppens planer om å utvide næringsområdet i Vestmarka for å bygge elementfabrikk på høring.

torsdag 19.12 2019

Ga dispensasjon til Du Verden

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag å gi Du Verden dispensasjon for å etablere «pergola» (overdekket gangvei) i tilknytning til restauranten. De la imidlertid til et punkt om sikkerhet.

søndag 01.12 2019

Boligområde på Strand ut på høring:

Ellingsen ville avvise planprogram, ble nedstemt

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok flertallet å sende planprogrammet for et nytt boligområde ved Strand fergeleie ut på høring. Dette ønsket derimot ikke Christoffer Ellingsen (R).

torsdag 28.11 2019

Formannskapet i Sortland:

Ønsker fortsatt X-kryss, til tross for at SVV fraråder det

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag enstemmig at de ønsker X-kryss ved Steiroveien på Strandskogjordet. Dette til tross for at Statens vegvesen (SVV) fraråder denne løsningen.

Slik mener formannskapet at økonomiplanen burde bli

Det var stor debatt i formannskapsmøtet i Sortland torsdag da budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 skulle behandles.

torsdag 21.11 2019

Valgte Lille-Børøya til klimavennlig boligfelt

– Prosjektet er fremtidsretta, og vil gi oss positiv oppmerksomhet hvis vi får det realisert, sier Aina Nilsen (Sp). Formannskapet valgte Lille-Børøya til sitt grønne boligprosjekt.

Stenger busstopp i sentrum av Stokmarknes

Bedre trafikksikkerhet, og mindre behov for busspassasjerer å krysse trafikkert vei under uoversiktelige forhold, er årsak til at Hadsel kommune stenger busstoppet like før Markedsbrygga.

Dette mener formannskapet Gulstadøya er verdt

Kommunedirektør Ola Morten Teigen mener 12 millioner kroner er en fornuftig pris for Gulstadøya. Formannskapet sier enstemmig ja til å kjøpe øya til den summen, for å drive boligutvikling.

Brannmannskaper i Hadsel sprenger budsjettet:

Mener det koster å ta støyten for ambulanse og politi

Brannmannskapene i Hadsel har rykket ut 150 ganger i år, mot 110 ganger i et normalår. – I år har vi hatt 23 helseoppdrag, og ser at vi i stadig større grad må håndtere oppgaver som egentlig er statlige, sier brannsjef Øyvind Skjørholm.

Gymfasiliteter ved Stokmarknes skole:

Blir ikke flerbrukshall, men ser på andre alternativer

– Vi må tenke om vi skal realisere en håndballhall ved skolekvartalet og sanere Hadselhallen. Eller oppgradere Hadselhallen og ha doble utgifter, sier Tommy Løveng, som varsler at utredninga ikke er ferdig.

mandag 18.11 2019

Har bosatt 141 flyktninger i Hadsel i perioden 2016-2019:

– Bosetting er viktig for å sikre befolkningsvekst i kommunen

Kommunedirektør Ola Morten Teigen mener at Hadsel kommune har kapasitet til å bosette 25 flyktninger per år.

onsdag 06.11 2019

Kommunestyret i Sortland kommune:

Skal vurdere om skolestruktursaken skal opp på nytt

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland skal det vurderes om skolestruktursaken skal opp til ny behandling.

fredag 01.11 2019

Rødt med kritikk til kommunens planprosesser:

– Folk har opplevelse av at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt

– Vi gjør planprosesser i feil rekkefølge. Mange har i dag en forståelse av at planprosesen begynner med slutten, og folk får da en opplevelse av at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt i tilstrekkelig grad, sier Geir Jørgensen (Rødt).

– Mololysene kommer på plass i disse dager

Jan Steffensen (MOS) etterlyste i formannskapet veilys på moloen ned til Norsk fiskeindustrimuseum på Melbu.

Miljøarbeidertjenesten i Hadsel sprenger overtidsgrensa

Ansatte i miljøarbeidertjenesten i Hadsel har oversteget grensa for overtidsarbeid på 200 timer per år. Kommunedirektør Ola Morten Teigen orienterte formannskapet torsdag.

torsdag 31.10 2019

Ber ordføreren ta affære ovenfor politiet:

– Det er villmannskjøring som skjer. At politiet blir fintet ut svekker tillitten

Jan Steffensen (MOS) kom med ei henstilling til Hadsel-ordføreren om å ta opp med politiet det som har vært et stort problem på Melbu den siste tida.

Ekren skal rives, mot en stemme i formannskapet

Jan Steffensen (MOS) mener det er sjansespill å rive Ekren, all den tid der er behov for sykehjemsplasser i kommunen. I formannskapet torsdag ble riving vedtatt.

torsdag 17.10 2019

Dette blir formannskapet i Sortland de neste fire årene

Under torsdagens kommunestyremøte ble nytt formannskap valgt for perioden 2019-2023.

torsdag 29.08 2019

Formannskapet i Sortland:

Utsatte fastsetting av tomtepris

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag å utsette fastsetting av tomtepris for salg av Vestmarka næringsområde sørvest (Lapphaugen) en uke.

Vedtok å utsette behandling av romprogram for bygging av demensplasser

Under torsdagens formannskap i Sortland vedtok formannskapet å utsette behandlingen og vedtak om romprogram for bygging av nye demensplasser i Sortland.

Rødt kjemper for blått

Det planlagte hotellet i Sortland sentrum må ha unntak fra Byplanen. Rødt sier ja, men krever mer blått i Sortland.

onsdag 28.08 2019

Rådmannen i Sortland:

Anbefaler å selge Fjærvoll-eiendommen ved Strandskog

11. april i år vedtok kommunestyret i Sortland å tilby ekteparet Karin og Birger Fjærvoll 4,75 millioner slik at kommunen kunne kjøpe eiendommen deres ved Strandskog. Fjærvoll har akseptert tilbudet, men da kommunen selv ikke har behov for eiendommen, anbefaler rådmannen at den selges etter budrunde.

søndag 25.08 2019

Søker støtte for å berge økonomien

Kunsterhuset AS søker kommunen om 90.000 kroner i støtte. Rådmannen i Sortland foreslår igjen å legge Kunstnerhuset ut for salg.

onsdag 10.07 2019

Får overføre kommunalt lån

En fisker i Bø får overføre et kommunalt lån fra en båt til en annen.

torsdag 20.06 2019

Frykter ikke nytt Askøy: – Vannkvaliteten er god i Sortland

– Vannkvaliteten i Sortland er i utgangspunktet god, slår kommunalsjef for plan og utvikling Ann-Kristin Vinje fast. Høyres Roar Wessel Olsen hadde en rekke spørsmål angående vannkvalitet og sikkerhet knyttet opp til vannforsyning.

Positivt engasjement for gang og sykkelvei i Sigerfjorden:

Gang og sykkelvei til ti millioner ut på anbud i høst

Gang og sykkelvei fra Langbakken til Sigerfjord skole skal ut på anbud i september, og arbeidene er planlagt å starte i år. Ifølge kommunalsjef Ann-Kristin Vinje er det et stort positivt engasjement i bygda for prosjektet.

onsdag 19.06 2019

Baard Wedding vil bygge leiligheter i Stokmarknes Sentrum:

Planforslag sendt ut på høring

Baard Wedding vil, gjennom selskapet hans BW Markedsgaten AS, bygge et nytt leilighetskompleks ved Rema 1000 i Stokmarknes sentrum.

torsdag 06.06 2019

Formannskapet i Sortland:

Vedtok utbyggingsavtale for nytt hotell

Under torsdagens møte i formannskapet i Sortland kommune vedtok et enstemmig formannskap utbyggingsavtalen mellom kommunen og Hotelleiendom Nord AS. Saken blir sendt videre til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Konflikten om Strandskogjordet:

Konflikten rundt Strandskogjordet sendt Fylkesmannen

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland ble det enstemmig vedtatt at saken om vilkår for midlertidig dispensasjon og midlertidig brukstillatelse for Extra ved Strandskogjordet, blir sendt til Fylkesmannen.

Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.

Budsjettregulering i Sortland:

Barneskolen får ett brødmåltid i uken fra neste skoleår

Formannskapet vil prøve ut gratis skolemat for de yngste elevene i Sortland, men bare ett måltid i uka og det skal være enkelt.

Formannskapsmøte Bø:

Havbruksfondet berget fjoråret

Bø kommunes regnskap for fjoråret gikk ut i null, mye takket være en stor overføring fra Havbruksfondet.

Rosenvinge-saken:

Sortland betalte ingenting, beklaget ingenting

Under formannskapsmøte i Sortland torsdag, orienterte kommuneadvokat Knut Erik M. Harjang om rettstvisten i William Rosenvinges sak mot kommunen.

Bulldozer Maskinlag i tvisten mot Sortland kommune:

Forlik mellom Sortland og Bulldozer Maskinlag

Tidligere i år ble det klart at Bulldozer Maskinlag hadde sendt Sortland kommune et krav på 7,1 millioner kroner etter å ha utført arbeid i Markveien på Sortland. Nå har Bulldozer Maskinlag og Sortland kommune kommet til enighet.

onsdag 05.06 2019

Skolestruktur i Sortland:

Rådmannen endrer sin anbefaling

Under torsdagens formannskapsmøte skal formannskapet i Sortland behandle og vedta kommuneplan for skolestruktur 2019-2034. Foran møtet har rådmann Randi Gregersen endrer sin anbefaling til skolestruktur i kommunen.

torsdag 09.05 2019

Steile fronter i formannskapet rundt legekontorløsning

Høyre kjempet hardt i formannskapet for å få ei løsning der det midlertidige legekontoret ville blitt på 600 kvadratmeter, men posisjonen vant med en stemmes overtall. Dermed blir det 350 kvadratmeter i sørøstfløyen på rådhus II.

torsdag 24.01 2019

Formannskapsmøte i Sortland:

Gir Kunstnerhuset AS økonomisk tilskudd

Etter rådmannens anbefaling, vedtok formannskapet i Sortland torsdag å gi Kunstnerhuset AS et tilskudd på 100.000 kroner med umiddelbar virkning.

Formannskapet sa ja til å bygge fritidsbolig på branntomt

Etter en lengre diskusjon endte flertallet i formannskapet med å tillate at en privatperson får bygge fritidsbolig på en branntomt i Spjutvika. I debatten var det tydelig at flere av representantene anså det som en prinsipiell sak.

Formannskapet behandlet Fjærvollparets klage:

Vedtok å ikke ta klagen til følge

Birger og Karin Fjærvoll hadde klaget inn reguleringsplanen for rundkjøringa som vil gå langt inn på tomta deres. Under formannskapsmøtet torsdag ble det vedtatt at klagen ikke skulle tas til følge.

Brannfare fører til at bassenget på Maurnes holdes stengt

Som følge av feil på ventilasjonsanlegget knyttet til bassenget på Maurnes, er det ifølge kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland kommune, Ann-Kristin Vinje, ikke forsvarlig å holde bassenget åpent.

Formannskapet i Sortland:

Orienterte om rettsstrid bak lukkede dører

Formannskapet valgte torsdag å lukke orienteringen om rettstvisten mellom Sortland kommune og William Rosenvinge, tidligere elev ved Holmstad skole.

Orientering om Arctic Race of Norway:

– Godt at du sier at det er en dugnad og en folkefest

Petter Ytterstad, representant for Arctic Race of Norway (ARN), orienterte torsdag formannskapet i Sortland om planene for årets sykkelritt. Det er mye som skal på plass før rittet fra 15. til 18. august i år, men at effektene av rittet er stort – det var klart.

onsdag 23.01 2019

Politikerne: ønsker at politiet er mer tilstede i Øksnes. Hagen: – Vi er i Øksnes, også på kvelden og natten

Under orienteringen om russituasjonen i forrige ukes formannskapsmøte i Øksnes, ble det rettet kritikk mot politiets tilstedeværelse i kommunen. Tore Christiansen (KrF) og John Danielsen (Sp) var blant politikerne som ytret ønske om at politiet skal være mer tilstede på kvelder og i helgene.

mandag 14.01 2019

Forrige ukes storm:

Gjorde trolig skade for 300.000 kroner på Nyksundveien

Stormen som herjet i Vesterålen torsdag og fredag forrige uke gjorde stor skade på veien ut til Nyksund. Akkurat hvor dyrt det blir å få den tilbake til opprinnelig stand, er usikkert, men det estimeres mellom 250.000 til 300.000 kroner.

Vedtok at det bare er ansatte fastleger som skal få fast lønn

Formannskapet i Øksnes kommune vedtok mandag at det kun er fast ansatte fastleger som skal få fast lønn, ikke vikarer slik som vedtaket originalt sto.

fredag 14.09 2018

Formannskapet om kunstgresset i Blåbyhallen:

– Det er ikke tvil om at det er viktig med akutte tiltak

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland kommune ble det orientert om situasjonen rundt kunstgresset i Blåbyhallen. Konklusjonen ble at her må det gjøres noe.

torsdag 13.09 2018

– Jeg fant ikke ut hva det var, og googlet det. Der fant jeg mange argumenter for og mot dette programmet

Formannskapet drøftet torsdag implementering av PALS i Sortlandsskolen. De vedtok enstemmig at det skal gjennomføres en høring. Det ble også vedtatt at programmet skal utredes i forhold til personopplysningslovens bestemmelser, og at ulike og mulige tiltak skal sees på.

Vedtok å opprettholde sitt vedtak

Under dagens formannskapsmøte i Sortland vedtok flertallet å opprettholde sitt tidligere vedtak om å unnlate ulovlighetsoppfølging av Kringlen masseuttak.

torsdag 12.07 2018

Nå skal Fylkesmannen inn i strid om vei fra Coop-tomta

Sortland kommune brukte over et år på å behandle klager fra næringdrivende

Formannskapet behandlet klager på avgjørelse om kryss ved Coop-tomta i sitt maimøte. Klagene ble sendt inn henholdsvis i februar 2017 og desember 2016. Nå skal Fylkesmannen behandle saken.

tirsdag 24.04 2018

Rødt: – Bryter med arealplanen | Fylkesmannen: –Vet ikke hva vi gjør nå: | Lossius: – Dette vedtaket vi ønsket

Uenige om konsekvenser etter at formannskapet fastslo at Kringelen ikke trenger reguleringsplan

Formannskapet i Sortland vedtok tidligere i april å oppheve dispensasjonen fra arealplanen de tidligere har gitt Kringelen masseuttak. Samtidig fastslo de i vedtaksteksten at uttaket ikke trenger reguleringsplan i det hele tatt.

onsdag 11.04 2018

«Et synlig bevis på dårlig prosjektering og styring»

Kan bli rettssak etter Hovden-overskridelser

Hovden kai i Bø blir nesten dobbelt så dyr som først antatt. Formannskapet informeres først i etterkant. Kommunen selv omtaler saken som et bevis på dårlig styring. Nå kan det bli sak.

torsdag 22.03 2018

Bryter med ønskene fra Kulturfabrikken:

Formannskapet vil selge Kunstnerhuset

Sagaen om Kunsterhuset kan gå mot slutten. Formannskapet gikk torsdag inn for å selge huset - med visse vilkår. Formannskapet - og rådmannens innstilling - brøt med Kulturfabrikkens innstilling i saken.