Kritisk for Hadsel Eiendom KF

Budsjettet for Hadsel Eiendom er ikke forenelig med forsvarlig drift. Vedlikeholdsetterslep, stillingskutt og lavere budsjettrammer kan få store konsekvenser.

Dyrt: Vedlikeholdet av kommunens formålsbygg koster, men budsjettet holder ikke mål. 

Vesteraalens Avis

2019-budsjettet for kommunen eiendomsselskap varsler et kutt på 1,4 millioner, som vil gå utover driften av formålsbyggene. I oversikten, som legges fram for styret, varsles det for små rammer til den daglige driften.

Selv om det ifølge sakspapirene er usikkerhet rundt tallene, er det klart at for lite midler til vedlikehold og reparasjoner av tekniske installasjoner i verste fall kan bety driftsstans og stengte bygg. En måte å møte budsjettet på, er kutt i stillinger, i bedriften som i forbindelse med den siste omorganiseringen ble ansett å ha en bemanningssituasjon på et kritisk lavt nivå.

Reduksjonen i renhold vil også ha konsekvenser som større slitasje, økt spredning av smitte og økt belastning på de ansatte. Vaktmestertjenesten må også redusere, hvilket vil bety mindre snømåking, strøing og søppelhåndtering, samt generell utbedring av avvik.