Om å bevare et gammelt kulturminnemiljø

leserbrev

omdiskutert: Den såkalte Bergsmogården er en av flere bygg som står i faresonen, noe brevskriveren reagerer på. (Skjermdump) 

Vesteraalens Avis

Formannskapet i Hadsel kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til revidering av detaljregulering for SM35 del av Stokmarknes. At dette skjer nå, skyldes at man ønsker å bygge en barnehage i et gammelt boligfelt.

Kommunedirektøren fastslår at «i området befinner det seg seks eldre bygninger som kan betraktes som et kulturminnemiljø, og det er da hensiktsmessig med en egen kulturminneanalyse som fastsetter byggenes verdi som kulturminner, samt en verdisetting av hele kulturminnemiljøet».

De seks boligene som er vurdering i arbeidet med kulturminnemiljøet, er Idrettsveien 3 og 1 (Lund-gården), Lensmannsveien 3,4 og 6 (Bergsmogården) og Richard Withs gate 37. Jægergården i Lensmannsveien 8 burde vel vært med i dette kulturmiljøet. Man konkluderer med at boligene i Idrettsveien 1 og Lensmannsveien 6 er verneverdige.

Det kommer imidlertid ikke fram at kulturminnemiljøet her er mer enn to verneverdige hus. Hauger med gamle trær, et steingjerde og en beplantet steinmur er, som ntaurverdier, en vesentlig del av kulturmiljøet. Huset i Lensmannsveien 4 er dessuten fra første halvdel av 1920-årene, og jeg er forundret over at dette ikke er med blant de verneverdige boligene.

Planen er å føre opp et stort barnehagebygg på to og ett plan nordvest på Bergsmoeiendommen i Lensmannsveien 6. Byggherren vil felle praktisk talt alle trær og busker her og på det meste av eiendommen i Liensmannsveien 8, som han også eier størstedelen av. Han vil plante en del tujaer (konferer arkitekttegninger fra Jessheim Arkitekter 28.09.2018). Videre skal det anlegges en stor parkeringsplass for 26 biler på nåværende grøntareal mellom Stokmarknes Menighetshus og eiendommen i Lensmannsveien 4.

Fra parkeringsplassen skal man bygge atkomstvei til barnehagen gjennom den gamle, beplantede muren nedenfor Bergsmohuset. (Opplysningene referer stadig til arkitekttegninger fra Jessheim Arkitekter).

Alt dette medfører at det kanskje siste gamle, særpregede boligområdet på Stokmarknes rives opp og ødelegges.

Det synes ut fra dette meningsløst når kommunen i beskrivelse av planområdet hevder at «naturverdi settes til liten».

Kommunen sier videre i sin vurdering av kulturmiljøet: «På den andre siden er kulturmiljøet et gjenstående fragment av eldre hus i en by der mange slike bygg er borte. Kulturmiljøer er ofte identitetsdannende, noe som mange mennesker vil ta vare på som en signatur på «sin by». Det er en kjensgjerning at Stokmarknes er blitt betydelig mer transformert enn for eksempel Melbu, og derfor er det behov for å ta vare på det som er igjen».

Jeg forventer at kommunen lar denne vurderingen være avgjørende i sin reguleringsplan.

Sitater i denne teksten er hentet fra Hadsel kommunes sakspapirer i Høring reguleringsendring SM36 Del av Stokmarknes, vest av rådhuset, sak 18/03609.