Interpellasjon:

Plan for dyrevelferd i Hadsel kommune

Debatt

sloss for dyra: – Det er en grunnleggende verdi i samfunnet vårt at dyr skal ha det godt, sier Hadsel Høyre, med Lena Arntzen i spissen. 

Vesteraalens Avis

Dyrevelferdsloven angir overordnede og generelle føringer for vår omgang med og behandling av dyr, og setter minimumsstandarden for dyrevelferd.

I tillegg til oppslagene rundt kriminelle handlinger mot dyr, ser både Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen at eierløse og forlatte dyr øker i omfang hvert eneste år.

Norsk lov stadfester at dyr har egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Ansvaret for dyrevelferden ligger hos dyreeier eller den som har ansvaret for dyret. Som dyreeier plikter man å skaffe seg informasjon om hvordan dyret skal ha det for å trives. Dette er regulert i Lov om dyrevelferd av 19. juni 2009. Det er en grunnleggende verdi i samfunnet vårt at dyr skal ha det godt. Den som eier eller har ansvaret for dyr, skal sørge for at de har det bra.

Mattilsynet er tildelt myndighet som kontrollinstans for dyrevelferd, og har også sanksjonsmidler, og det overordnede ansvaret for dyrs velferd i en kommune dersom det viser seg at dyr lider. Hadsel kommune må likevel også ta eierskap til problematikken vi ser rundt oss. Det gjør vi blant annet ved å legge til rette for en dyrevelferdsplan.

Hadsel Høyre mener tiden er inne for å få på plass en dyrevelferdsplan i kommunen, og en tverrsektoriell systematikk rundt holdningsskapende arbeid. Videre må man i en slik plan, få på plass enkle rutiner for hvordan ansatte i Hadsel kommune skal håndtere etiske og praktiske problemstillinger rundt dyrs velferd som de møter i arbeidstiden. Det er også ønskelig at en plan for dyrevelferd belyser områder hvor det vil være naturlig å inngå et samarbeid med Dyrebeskyttelsen, som i hovedsak retter sin innsats mot hjemløse, eierløse dyr.

Vi håper kommunestyret vil stille seg bak forslaget om å sette i gang arbeidet med en plan for dyrevelferd i Hadsel kommune.

Vi ønsker et økt fokus på dyrevelferd i Hadsel kommune, og fremmer derfor følgende forslag:

1. Kommunedirektøren bes sette i gang et arbeid med å utarbeide en plan for dyrevelferd i Hadsel kommune.

Med hilsen

Hadsel Høyres kommunestyregruppe

Ivar Fredriksen, Andreas Øien Johannessen og Lena Arntzen