Rødt vil motarbeide innføring av «stoppeklokke omsorg»

New Articles

Kommunene er hardt pressa gjennom større og mer omfattende pålagte oppgaver. Samtidig strammer regjeringa inn kommunenes økonomiske rammer.

Vi kan velge å se kommunedirektørens vedtak om å innføre «stoppeklokke-omsorg» i hjemmesykepleien som et tiltak i denne sammenheng. Innretning og metode er likevel helt uakseptabel!

Rødt vil derfor bruke den innflytelsen vi har sammen med fagforeninger, politiske parti og andre for å hindre at dette iverksettes. Metoden med å måle og kontrollere fagpersoner i detalj, er en ektefødt avlegger av New Public Management - et system for å bruke industriens produksjons regimer inn i behandling og omsorg for mennesker. Her brukes tilnærma samme system for å tidsstudere produksjon av spiker og hvor lang tid som går med til sårbehandling hos en hjemmeboende pasient. En slik ledelse fratar fagpersoner deres faglighet og ansvar. Tilliten til faglighet erstattes med et modernisert stemplingsur og minuttregime. Vi mener dette legger til rette for å svekke kvaliteten for tjenestemottaker og redusere forholdene for tilsette over tid.

Det er ikke åpenbart at innføring av nevnte system i Sortland vil bli strengt gjennomført i første omgang – i så fall bli enda vanskeligere å få aksept for det blant tilsatte. Hovedpoenget er at dette er ei retning for kommunens arbeidsmåte og personalledelse som ikke kan aksepteres. Det er for øvrig merkelig at innføring av et slikt nytt system ikke er behandla verken av Arbeidsmiljøutvalget eller Administrasjonsutvalget. Rødt er innstilt på å ta saka til formannskap og kommunestyret dersom det skulle være nødvendig i forsøk på å stoppe prosjektet.

Systemet er framstilt slik:

Administrasjonen gjør vedtak på hvilken tjeneste en omsorg-/pleietrengende har behov for og det settes av en faglig og tidsressurs til dette. Det monteres en brikke på dørkarmen i boligen til den pleietrengende som registrerer når hjemmetjenesten ankommer og forlater. Systemet skal også registrere kjøretiden og tiden den tilsatte bruker på administrative oppgaver i tillegg til eventuelle akutte utrykninger.

Rødt mener at i stedet for «stoppeklokke omsorg» trenger vi innretning for å bygge faglighet, tillit og ansvar. Det vil bidra til en utviklingsorientert tjeneste i motsetning til å utvikle tinnsoldater som slaver av et klokkeregime.