Klart for avslutningen av Bertheussen-saken

Med alle opplysninger på bordet, starter aktoratet i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen avslutningsprosedyrene onsdag.

Oslo 20200908. Aktor Frederik Ranke og statsadvokat Marit Formo under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.  Foto: Ole Berg-Rusten

New Articles


Oslo tingrett har satt av tre dager til sluttinnleggene i saken som har preget domstolen i over fem uker.

Statsadvokatene Marit Formo og Frederik Ranke vil først legge fram sin vurdering av skyldspørsmålet før de går over til å drøfte lovgrunnlaget.

Bertheussen er tiltalt for å ha brutt straffelovens paragraf 115. Den går ut på å true demokratiet ved et medlem av regjeringen eller Stortinget, og forsøke å hindre eller påvirke arbeidet de gjør. Bestemmelsen har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Lite brukt paragraf

Paragrafen er svært lite brukt i norsk rett og dommene som er avsagt er korte – på 30, 45 eller 60 dagers fengsel.

En mann ble i 2007 først dømt til 30 dagers fengsel for å ha kastet kake på tidligere SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen i 2005, men saken ble aldri rettskraftig avgjort etter at Høyesterett opphevet dommen.

Denne saken ble avgjort etter den gamle straffelovens paragraf 99, som ble erstattet av paragraf 115 i 2015.

Lavere strafferammer

I 2016 ble en britisk kvinne dømt til 45 dagers ubetinget fengsel i Borgarting lagmannsrett etter at hun kastet kake på barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

To år senere ble en mann fra Lørenskog dømt til 60 dagers fengsel i Nedre Romerike tingrett, hvorav 30 dager ubetinget, for å ha sendt en drapstrussel til daværende Venstre-leder Trine Skei Grande.

Ifølge Høyesterett er anbefalingen at ubetinget fengselsstraff må være normalen ved brudd.

Bertheussen er også tiltalt for trusler og for å ha begått en handling for å lure politiet til å etterforske noen andre. Begge disse bestemmelsene har en øvre strafferamme på ett år.

For brannene i familiens søppelkasse og bilen er hun dessuten tiltalt for å ha brutt brann- og eksplosjonsvernloven, som har en strafferamme på to års fengsel.

Justisministeren var målet

Marit Formo sa i sitt innledningsforedrag 8. september at flere av de påtalte forholdene i tiltalen ikke hadde noen klar adressat, men at de må oppfattes som trusler mot tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Det samme mente hun måtte gjelde for trusselbrevet mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes ektefelle, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

– Retten må ta stilling til om handlingene var rettet mot de tre fornærmede i egenskap av deres roller som statsråder og stortingsrepresentant, og om handlingene voldte fare for at de ble hindret eller påvirket, sa Formo.