- Manglende kompetanse og en stiftelse uten styring.

Åpent brev til styreleder Paul Ørnes i Øksnes Boligstiftelse
Meninger

14. januar 2015 åpnet Lotteri- og Stiftelsestilsynet tilsyn med Øksnes Boligstiftelse. Bakgrunnen for at det ble åpnet tilsyn var tips om at ledelsen i stiftelsen over lengre tid hadde holdt tilbake informasjon ovenfor styremedlemmer og at  styrevedtak ikke ble levert. Det sentrale tema i betenkningen som ble sendt tilsynet var spørsmål ved stiftelsens kjernevirksomhet – realisering av formålet.

Det går klart frem av åpning av tilsyn at det er styret som anmodes om redegjørelse – et tilsyn er styrets anliggende og ansvar.  Styreleder Paul Ørnes og daglig leder Per Ole Larsen valgte likevel å forbigå styret og sendte redegjørelse til tilsynet den 28. februar 2015 uten at styret behandlet saken.

Først den 14. april 2015 ble styret gjort kjent med tilsynssaken under orientering i styremøte.  Tilsynsrapporten ble forelagt styret 27.5.2015 og behandlet i styremøte 16.6.2015. Styret behandlet ikke saken som forutsatt av tilsynet og vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall.

Stiftelsestilsynet var ikke fornøyd med styrets behandling av tilsynsrapporten i Øksnes Boligstiftelse, hvorpå styret ble kalt inn til møte med tilsynet 27.8.2015 på Gardemoen.

Den 9.9.2015 går styreleder Paul Ørnes og to styrerepresentanter ut i media med et oppslag: ”Redegjørelse om tilsynssaken mot Øksnes Boligstiftelse”. Utspillet er ikke styrebehandlet og man finner det riktig å navngi to andre styremedlemmer. Videre står det: ”Øksnes Boligstiftelse mottok tilsynets rapport den 22. mai. Tilsynet gav her noen tilrådninger til styrets videre arbeid i stiftelsen. Vi kan ikke se at tilsynsrapporten gir grunnlag for å hevde at styret har drevet stiftelsen i strid med stiftelsesloven.” Uttalelsen er stikk i strid med veiledningen som tilsynet gav i møtet på Gardemoen.

Den 1.10.2015 kom tilsynet med nytt brev til Øksnes Boligstiftelse – ”Oppfølging av tilsynsrapport”, et sammendrag etter møtet på Gardemoen. I oppfølgings-rapporten fra tilsynet ligger det med henvisning til møtet på Gardemoen, klare føringer/ tilrådninger for hvordan styret bør innrette virksomheten, det viktigste – hvordan stiftelsen skal realisere formålet.  Det som i det offentlige rom (media 9.9.15) var forsøkt fremstilt som uvesentligheter kommer nå i et helt annet lys.

Den 22.10.2015 ble oppfølging av tilsynssaken behandlet i nytt styremøte i Øksnes Boligstiftelse. For det første ser ledelsen i stiftelsen bort fra at det også denne gang er STYRET som er bedt om å gi tilbakemelding til tilsynet ( i likhet med ved åpning av tilsyn). I vedtaket som styret gjør, som ikke er enstemmig, gis det et tilsvar der styret imøtegår de tilrådinger tilsynet har gitt Øksnes Boligstiftelse, også hva angår formålsrealisering.  Øksnes Boligstiftelse finner heller ingen grunn til å følge tilsynets råd om å gi en uttalelse til valgorganet (kommunestyret) om hvilke kvalifikasjoner styremedlemmer i stiftelsen bør ha.

”Oppfølgingsvedtaket” som styret i Øksnes Boligstiftelse gjorde den 22.10.15 ble imidlertid så dårlig tatt imot av Stiftelsestilsynet at styret i Øksnes Boligstiftelse måtte ta saken opp på nytt.  I styremøte 10.11.2015 beslutter så styret i Øksnes Boligstiftelse full retrett og annullerer hele vedtaket  som ble gjort.

Så langt de faktiske forhold.

Behandlinga av tilsynssaka i Øksnes Boligstiftelse illustrerer manglende kompetanse og en stiftelse uten styring.

Når styreleder Paul Ørnes og styremedlem Britt M. Olsen vedtar å sende en tilbakemelding på tilsynssaka  som imøtegår tilrådingene fra Stiftelsestilsynet, så er tilliten brutt.

Handteringen av saka internt og ovenfor tilsynsmyndighetene har trolig skadet omdømmet til stiftelsen og omdømmet til Øksnes kommune, og det er vanskelig å se hvordan styreleder Paul Ørnes og styremedlem Britt M. Olsen kan påberope seg tillit til å sitte i styret til Øksnes Boligstiftelse.

Myre 19.11.2015

Geir Rognan

styremedlem

Red anm:

Vi kontaktet styreleder Paul Ørnes som hadde følgende kommentar:

– Jeg vil ikke la meg presse ut av styret. Jeg har vært villig til å beklage dette overfor det øvrige styret. – Det er påpekt flere forhold som styret må jobbe videre med og ting vi må gripe fatt. Det er kommet tilrådinger og anbefalinger. Men det er ikke dokumentert lovbrudd, sier styreleder Paul Ørnes.