Er Øksnes boligstiftelse - en veldrevet stiftelse ?

Meninger

Under overskriften Øksens Boligstiftelse – en veldrevet stiftelse, benevner en del AP medlemmer det  viktige arbeidet som styremedlemmer i Øksnes boligstiftelse gjør som støy. Styremedlemmene gjør i realiteten ikke noe annet enn jobben de er satt til. De har kommet over kritikkverdige forhold som det nå er grepet fatt og som forhåpentligvis har som resultat at stiftelsen blir det verktøyet det er ment å være for Øksnes kommune. 

Videre sier underskriverne av innlegget  at leietakerne trenger en overkommelig husleie for å kunne forsvare sine forpliktelser. Dette er det  selvfølgelig uproblematisk å være enig i, men det må være for de som virkelig trenger det. All den tid Stiftelsestilsynet stiller spørsmålstegn ved formålsrealiseringen i Øksnes boligstiftelse, kan man med rette spørre seg om det er de som trenger en bolig til en overkommelig pris er de som blir prioritert.

Det er ugreit at husleien ikke er overkommelig for de som sliter, men det er også ugreit at de som ikke kommer inn under formålet urettmessig får nyte godt av lav leie.

Kommunalt næringsliv får også på pukkelen og  omtales i uverdige  termer.  ”Private eiendomsbesittere ” er nesten å oppfatte som et  fy ord i deres vokabular.  Jeg vi heller berømme næringsaktørene  for den betydelige satsningen de gjør i Øksnes i forhold til å utvikle – og tilby  boliger for fremtiden.

De hevder at stiftelsen er gjenstand for urettmessig kritikk. Styremedlemmene har en oppgave, og det er å stille kritiske spørsmål. Medlemmene gjør en viktig jobb, noe som ikke kan være helt enkelt all den tid mange skal ha en mening til saken uten å kjenne eller forstå sakens realiteter. Hva underskriverne legger i at styremedlemmer forsøkes presses ut vet jeg ikke. Stiftelsestilsynet sier noe om at styret selv må vurdere om styret har den nødvendige kompetansen, og det er beklagelig at dette tas ut av sin sammenheng og at det  skapes et inntrykk av at noen urettmessig forsøkes presset ut.

De nevnes videre at noen av styremedlemmene er utsatt for et umenneskelig press. Hva med de som har tatt belastningen ved å stille kritiske spørsmål ved stiftelsens drift?   Er belastningen noe mindre for disse? De kjenner helt åpenbart det ansvaret som følger ved å sitte i styret, og gjør det de skal gjøre i følge loven

Det påstås også at det bedrives  utpressing, noe jeg  reagerer sterkt på. Som representanter for Norges største politiske parti bør man vokte seg vel mot å bruke slike ord som assosieres med en type virksomhet som vi ikke på noen som helst måte er vitne til her. Jeg vil anmode Øksnes AP om å gå ut å beklage språkbruken.

En kan med rette spørre seg om hva kriterier de legger til grunn når de sier at Øksnes boligstiftelse er en veldrevet stiftelse. Ei vurdering må ta utgangspunkt i formålsrealiseringen, og dersom ikke formålet realiseres – kan man da si at den er veldrevet?

Jørn Martinussen

Kommunestyrerepresentant