– SP tror på hele Norge

Senterpartiet ønsker at folk skal ha tjenester der de bor, og sikre fellesskapets eiendomer for kommende generasjoner.

Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås er Senterpartiets samferdselspolitiske talskvinne.  Foto: John Arne Hovstad Balto

Meninger

Vi trenger en ny kurs for Norge; en kurs der en har tjenester nær folk, en kurs der vi skal sikre nasjonalt eierskap til naturressursene våre, og der vi skal satse på matproduksjon og høste av naturens rikdom.

Senterpartiet har ikke tro på at stordrift er svaret på alt, det er viktig å gi innbyggerne gode og trygge tjenester der de bor. Senterpartiet vil ha en tillitsreform i offentlig sektor. Der regjeringas reformer kun fører til mer byråkrati, vil vi gå motsatt vei.  Kontroll- og rapporteringsrutiner må reduseres, slik at ansatte i offentlig sektor i størst mulig grad kan prioritere kjerneoppgaver. Folk flest går faktisk på jobb med ønske om å gjøre en god jobb. God og nær ledelse vil fange opp de ytterst få som ikke gjør det, langt bedre enn rapportskriving…

Beredskapen må styrkes, nå sentraliseres viktige beredskapsfunksjoner som ambulansetjeneste, brannvesen og politi. Senterpartiet kjemper for å styrke Forsvaret, og stadig flere støtter oss i dette. Vi er blant annet sterkt i mot å redusere Heimevernet med 7000 soldater, legge ned Sjøheimevernet, avvikle Andøya flystasjon og ta fra Hæren dens helikoptre.

Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. Bærekraftig ressursforvaltning er viktig for å sikre både en lønnsom fiskerinæring og fiskeindustri.

Vi mener at matproduksjon er noe av det viktigste vi kan bidra til å sikre, ren og trygg mat er noe alle trenger. Norge trenger små og store bønder og utmarksforvaltere landet over. Rovdyrtapene må ned, da må rovdyrstammene under bedre kontroll enn i dag.

Norge trenger en aktiv nærings og distriktspolitikk. Dagens regjering har redusert alle distriktspolitiske tiltak gjennom alle år, dette vil SP snu.

Senterpartiet mener hele Norge skal tas i bruk, vi vil gi folk gode tjenester der de bor, sikre at kommunene og fylkeskommunene har økonomiske rammer som gir dem muligheter til å sikre innbyggernes behov.

Derfor stemmer jeg Senterpartiet, derfor inviterer og anbefaler jeg dere til å stemme Senterpartiet.

Norge trenger en ny regjering som ser hele landet. Godt valg.