– Har utvalget gjort hjemmeleksen sin i skolestrukturdebatten?

– Skolestrukturdebatten har i den siste tiden rast i Øksnes. Nok en gang kommer den opp. Denne gangen i forkant av en etterlyst oppvekstmelding, som skal se på helheten i oppveksttilbudet i Øksnes. Grunn? Økonomi.

– Det finnes altså ingen økonomiske argumenter for nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg, mener lærer Christian Salvesen. 

Meninger

Rådmannen foreslår nedleggelse av både Sommarøy og Strengelvåg, utelukkende med begrunnelse i økonomi. Det ble etterfulgt av HUSK (Hovedutvalg for skole og kultur) sitt forslag om nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg. Det er mange argumenter som kan nevnes i denne debatten.

Jeg ønsker kun å sette søkelyset på argumentene, som kommer frem i saksdokumentene fra HUSK, og noen argumenter som er kommet opp i kjølevannet av HUSK sin innstilling.


Hovedutvalg for skole og kultur:

Vil legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg og bygge ny barneskole på Myre

Hovedutvalg for skole og kultur i Øksnes skrotet rådmannens forslag til vedtak i to skolesaker, gikk inn for nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg, videreføring av Strengelvåg skole og igangsettelse av arbeid med ny skole på Myre.

 

Økonomi

Det er foreslått to modeller for tildeling av ressurser i skolen. Nåværende tildelingsmodell for ressurser i skolen , eller den foreslåtte rammetimemodellen som er en tildelingsmodell som Øksnes hadde tidligere.

For begge modellene finnes det alternativer med høyere innsparingspotensial, enn å legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg. Ved foreslått modell er differansen mellom nedleggelse av Strengelvåg/Sommarøy og Alsvåg beregnet til 400 000kr. Ved nåværende modell er differansen beregnet til 2.750.000 kroner.

Det finnes altså ingen økonomiske argumenter for nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg.


– Legges ungdomstrinnet ned, fjernes en viktig del av suksessoppskrifta vår

FAU og rektor ved Alsvåg skole mener en nedleggelse av ungdomstrinnet i bygda vil ødelegge en viktig del av suksessoppskrifta til skolen.

 

Arealbruk

Det hevdes at Myre skole har plass til alle ungdomsskoleelevene i Øksnes. Dette er en sannhet med modifikasjoner, da det allerede nå er født årskull som er større enn ungdomsskolen er dimensjonert for. For Myre skole isolert sett, er det beste å ha et elevtall opp mot det skolen er dimensjonert for.

Om en ser på utnyttelsen av arealet i kommunen som helhet, vil det være en dårlig løsning å sende ungdommer fra Alsvåg til Myre. Det finnes ikke per nå et alternativ til eventuelt frigjort areal i Alsvåg, som dermed vil kunne stå uutnyttet.

En nedleggelse på Strengelvåg og/eller Sommarøy vil frigjøre bygg på Strengelvåg som kan selges. På Sommarøy kan det legges til rette for voksenopplæring, kulturskole eller andre kommunale instanser. Instanser som i dag, helt eller delvis, leier lokaler på Myre fra det private. Dette vil bety en ytterligere besparelse for kommunen rent økonomisk.


Inviterer til skoledebatt på Facebook

Kommunestyrerepresentant for KrF i Øksnes, Tore Christiansen, inviterer til skoledebatt på Facebook.


Sosiale aspekter og læring

Det hevdes at noen klasser i Alsvåg er for små, og at det kan bli problematisk med tanke på det sosiale miljøet ved skolen. Dette kan absolutt være tilfelle for noen, og vi skal ha respekt for det. Men når man bruker dette som argument i strukturdebatten, møter man seg selv i døren.

Ved Alsvåg er det to klassetrinn med mindre enn ti elever. Ved Sommarøy og i Strengelvåg samlet er det kun en klasse med mer enn ti elever. Flere av klassene har kun 2, 3 og 4 elever. Jeg kjenner ikke til noe forskning, som viser at verken barne- eller ungdomsskoleelever har det bedre eller verre i større eller mindre forhold. Det vil alltid være store individuelle behov her, uansett hvor i grunnskoleløpet elevene befinner seg.

At noen klasser har delt undervisning i Alsvåg er også problematisert. Svaret på hva som er best er ikke entydlig. Noen kan mene at det er en fordel å undervise kun et trinn om gangen.

Andre kan mene at det er en fordel å undervise flere trinn samtidig. Det finnes eksempler på skoler som valgfritt underviser elever fra 8. - 10. klasse i samme klasser, selv om de kan undervise dem hver for seg. Pedagogikken er forskjellig, med fordeler og ulemper ved begge alternativer.

Som jeg har vist i argumentasjonen over er det ingen av argumentene i dokumentene fra HUSK og debatten i etterkant, som tydelig taler for en nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg. Noen argumenter taler mot en nedleggelse, og andre argumenter er utvetydige og kan brukes begge veier. Det er vanskelig å legge ned i lokalbygda, uansett om en snakker om Strengelvåg eller Alsvåg.

Jeg skal ha respekt for en nedleggelse både for og mot mitt eget syn, men bare hvis det er det beste alternativet for elevene i Øksnes-skolen. For ungdomstrinnet i Alsvåg er det behov for annen argumentasjon, enn den som er lagt til grunn i saksdokumentene. For uansett hvilke parametere som blir brukt, er det andre som kommer dårligere ut enn Alsvåg. Og nå, når debatten kommer opp av økonomiske hensyn, er det ikke tvil om at det er andre alternativer som er bedre.

Jeg betviler ikke HUSK sitt ønske om å ta et valg til beste for Øksnes-skolen, og har respekt for det arbeidet de har lagt ned over år. Men. Jeg mistenker at HUSK ikke har gjort hjemmeleksene sine, ved å sette seg inn i alle sider ved skolestruktursaken. Enten det, eller så velger de å se vekk fra sentrale argumenter når de foreslår ungdomstrinnet i Alsvåg nedlagt.

Jeg håper kommunestyret gjør jobben og setter seg inn i alle aspekter ved saken. Jeg tror vi alle kan akseptere et godt begrunnet valg til det beste for elevene. Vi trenger en utvetydig begrunnelse med argumenter, som fronter pedagogikk og elevenes beste i Øksnes-skolen.

Det beste akkurat nå hadde nok vært et alternativ, om det er mulig, som avventer situasjonen til en helhetlig oppvekstmelding for kommunen er kommet.

Christian Salvesen, lærer