– Vil ordfører fremme ny sak om eiendomsskatt?

Interpellasjon fra varaordfører Jonny Rinde Johansen om eiendomsskatt.
Meninger

Det vises til vedtak om eiendomsskatt gjort under behandling av KS sak 151/17 Øksnes kommunes budsjett 2018/økonomiplan 2018-2021.

Bakgrunn:

Øksnes Kommunestyre behandlet en prinsipiell avklaring vedrørende innføring av eiendomsskatt i sak 053/17:

Sitat fra saksutredning:

«Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen 2017-2020 i sak 50/16 følgende i pkt. 5:

”Kommunestyret viser til tidligere uttrykte ønsker om at eventuell innføring av eiendomsskatt bør skje etter drøfting av eiendomsskatt som egen sak, og ikke som del av vedtak i en budsjettsak eller økonomiplan. Kommunestyret ønsker eiendomsskatt presentert som egen sak høsten 2016, og viser til vedtak i formannskapet i sak 55/16. ”

Henvisning til f-sak 55/16 gjelder pkt. 2 i vedtaket og lyder slik:

”Spørsmål om eiendomsskatt tas opp i eget møte tidlig høsten 2016. Rådmannen bes synliggjøre konsekvensene av eiendomsskatt med helt konkrete eksempler både for næring og for bolig.”

Rådmannen oppfatter dette som en presisering av at det skal gis konkrete eksempler både for næring og bolig.

Sak om eiendomsskatt i Øksnes kommune har vært oppe til behandling i kommunestyret flere ganger tidligere, senest i sak 73/2014 i møte 16.12.2014 der det ble vedtatt ikke å innføre eiendomsskatt i Øksnes kommune.

Rådmannen la av forskjellige årsaker ikke frem noen sak høsten 2016. Det er etter nyttår avklart med politisk ledelse at saka fremmes før sommeren i forbindelse med arbeidet med rullering av økonomiplanen 2018 – 2021. Kommunestyret fikk orientering om eiendomsskatt fra lederen i KS’ Eiendomsskatteforum, Helge Høve den 09.05.2017, og som skulle gi kunnskapsgrunnlag for senere politisk behandling.

Rådmannen inviterer i denne sak kommunestyret til å fatte et prinsippvedtak om innføring av eiendomsskatt der det fremgår hvilket utskrivningsalternativ som skal brukes, samt tidspunkt for innføring (evt. etappevis innføring) og takseringsmåte. Ved eventuelt positivt vedtak om innføring av eiendomsskatt, vil rådmannen komme tilbake til kommunestyret med sak om fastsetting av bunnfradrag, fritaksregler, skattevedtekter og oppnevne representanter til takstnemnd og klagenemnd. Vedtak om innføring av eiendomsskatt må i tilfelle gjentas i budsjettvedtaket for 2018. Her skal også fremgå hvor mange terminer skatten skal kreves inn over. I kommunestyresak 053/17 vedtok man å ikke innføre eiendomsskatt.

KS - 053/17Vedtak: Øksnes kommune vedtar å ikke innføre eiendomsskatt.»


Diskusjon:

Slik det tydelig fremkommer i siterte saksutredning samt påfølgende vedtak i sak 053/17, ble det lagt til grunn at man skulle avgjøre spørsmål om eiendomsskatt som prinsipielt vedtak. Dette anses derfor å være hovedhensikten med å reise spørsmålet som egen sak og ikke som del av budsjett- og økonomiplanbehandlingen.

Eiendomsskatt reguleres av ”lov om eigedomsskatt til kommunane” av 06.06.75.

I forbindelse med at kommunestyret evt. innfører eiendomsskatt skal det fremgå av en grundig saksutredning forankret i vedtak relevante forhold knyttet til eiendomsskatteloven, herunder:

· Eiendomsskattevedtekter.

· Skattetakstnemnd eller sakkyndig nemnd.

· Oppnevning av medlemmer til takstnemnd og klagenemnd.

· Fritaksbestemmelser

· Evt. reduksjonsfaktor

· Bunnfradrag

Ingen av disse forhold ble avklart da man i kommunestyresak 151/17 gjorde sitt vedtak.

Egen sak om innføring av eiendomsskatt var heller ikke lagt frem til kommunestyret for behandling.


Spørsmål:

  1. På hvilket grunnlag har ordfører tillatt seg å ikke forholde seg til vedtak fra kommunestyret i sak 55/16: «Kommunestyret viser til tidligere uttrykte ønsker om at eventuell innføring av eiendomsskatt bør skje etter drøfting av eiendomsskatt som egen sak, og ikke som del av vedtak i en budsjettsak eller økonomiplan.»
  2. Når ordfører allikevel tillater behandling av nevnte sak, anser ordfører da at saken var forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som er gitt i lov, kommunestyrereglement eller andre bindende bestemmelser? Hentet fra ØK’s reglement for kommunestyret §11.
  3. Vil ordfører fremme sak om eiendomsskatt til kommunestyret for ny behandling og inntil dette er gjort stoppe videre administrativ behandling av saken? Dette med bakgrunn i at en slik prinsipielt viktig sak ikke er forsvarlig utredet – ref. kommunelovens § 20.