– Sortland Høyre bidrar sterkt til velferdskutt

I debatten mellom undertegnede fra Rødt og Beate Bø Nilsen (Høyre) er mitt hovedbudskap at Høyre vil lure oss til å tro at å fjerne 15 – 20 millioner i kommunebudsjettet i årene framover ikke vil ha negative følger for kommunebudsjettet.

Christoffer Ellingsen i Sortland Rødt 

Meninger

Hun og Høyre både i Sortland og i andre kommuner støtter de innstramninger som regjeringa legger opp til overfor kommunene.

Ellingsens opprinnelige innlegg: – En forførende tryllekunstner, eller...?

Svaret fra Bø Nilsen: – Rødt tømmer sparegrisen i Sortland

Nå sist forslaget om å begrense muligheten for å skrive ut eiendomsskatt. I diskusjonen med Rødt kommer Bø Nilsen med direkte feil når det gjelder Rødt sin politikk, men det kan bare ligger der som et eksempel på dårlig debattkultur. Det viktigste er at så mange som mulig skjønner hva som er på gang under ledelse av den fortsatte blå, blå regjeringa og med full støtte og offensiv oppfølging fra de lokale partifellene i Sortland.

Et viktig mål for Høyre er å gjøre det mer attraktivt for å få den økte, privat spekulasjonsøkonomien inn i offentlig sektor der helse, utdanning og barnehage er av de største områdene. Økt privatisering er en grunntanke i den nye regjeringserklæringa.  Da er en viktig metode å utarme kommunene slik at sentrale tjenesteområder legges ned eller blir så dårlige at det åpner seg et marked for at de rikeste kan kjøpe seg private tjenester. Denne prosessen er allerede godt i gang, vil akselerere med de nye innstramningene og vil øke forskjeller og ytterligere undergrave det vi kjenner som den universelle velferdsstaten. 

På mitt spørsmål om hvordan Beate Bø Nilsen vil skjære ned kommunebudsjettet i Sortland uten at det skal få negative konsekvenser, har hun ikke et eneste forslag til hva som skal fjernes eller reduseres av tjenestetilbudet i Sortland. På nytt overlater hun til rådmannen å finne løsninger. Høyre forsøker å dekke seg bak at økonomireglementet sier at kommunestyret skal budsjettere på overordna rammenivå. Men i budsjettsammenheng fremmer alle partiene mye mer detaljerte budsjettposter enn det. Høyre hadde flere konkrete tiltak med millionøkninger i siste budsjettforslag både på investering og direkte drift. Det bryter tvert med det Beate Bø Nilsen sjøl hevder om rammebudsjettering. Hvilken truverdighet! Men når det kom til millioner med nedskjæringer i samme budsjett, skulle rådmannen pålegges det ansvaret. Dette kan sees på som et skittent triks for å tilsløre egen politikk: - Ta æren for økninger, men ta andre ta støyten for forslag om tjenestereduksjon.

Det som det er enighet om, er at Sortland kommune er i uføre om vi ser årene framover. Det er ikke mulig å se for seg at Sortland og mange andre kommuner kan unngå kraftige tjenestereduksjoner dersom dagens ramme fortsetter og nye forslag for kommuneøkonomien blir iverksatt slik det er signalisert. Med H/Frp/V –regjering og med full støtte fra sin lokale medlemmer, er framtida langt fra lys de nærmeste årene. Statsapparatet og de private rikdommene vil derimot fortsatt vokse. Håpet er at mange nok ser det før det er for seint.