– Sp nektet å bidra konstruktivt til løsning

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen avviser samtlige påstander fra Senterpartiet i sitt svarinnlegg.
Meninger

Reglementet ble fulgt, og Sp sitt forslag om å stemme prinsipielt over eiendomsskatt og skolestruktur før realitetsbehandling av budsjettet ble votert over og nedstemt av et stort flertall, i begge kommunestyremøtene før jul.

Det var i møtet 12.12 ikke flertall for noe budsjettforslag, og Sp som sto bak forslaget som hadde minst stemmer, nektet å bidra konstruktivt ved subsidiært å støtte et at de to forslagene som hadde flest stemmer.

Senterpartiet hadde et balansert og lovlig budsjettforslag, som innebar store, ikke spesifiserte kutt i både skole og helse/omsorg.

Senterpartiet hadde mulighet til å hindre eiendomsskatt ved å støtte et annet budsjettforslag uten eiendomsskatt, og de hadde mulighet til å unngå nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg hvis de hadde støttet et budsjettforslag med eiendomsskatt. I stedet sto Senterpartiet hardt på sitt forslag som ikke konkretiserte hvordan innsparingene innenfor helse/omsorg og skole skulle dekkes inn. Et slikt forslag der kutt ikke ble spesifisert hadde ikke støtte fra noen andre partier. Senterpartiet stemte for sitt prinsipielle standpunkt, men kunne om de hadde vært villige til det, unngått enten å legge ned ungdomstrinnet eller å innføre eiendomsskatt. Samtidig foreslo Sp et verbalforslag som i realiteten vil være en nedleggelse av Strengelvåg skole fra høsten 2018 (eller 2019).

Ordfører tvang ikke igjennom verken voteringsorden eller noe annet i disse møtene. Tvert imot brukte en rekke kommunestyremedlemmer flere innlegg på å fortelle ordfører hvordan votering skulle gjennomføres, og votering i møte 12.12. ble gjennomført akkurat slik det ble avtalt i felles gruppeledermøte i forkant av avstemning.