Marthe Hov Jacobsen, gruppeleder og ordførerkandidat i Sortland Høyre

– Ungene og ungdommen i Sortland er fremtiden

Marthe Hov Jacobsen (H).  Foto: Innsendt

Meninger

Sortland, i Vesterålen, i Hålogaland, i Nord-Norge. Spør du meg, ville jeg ikke bodd noe annet sted. Hvorfor? Tenk på alt vi har i regionen. Fra fiskeri, til romfart, handel, teknologiklynger, universitet, festivaler, musikk og teater. Man kan regelrett kjenne pulsen i alt som skjer. Og midt i ligger vi.

Sortland er folk, optimisme, kreativitet og kultur, frivillighet, heiarop, næringsliv, investeringer, vekst og muligheter. Vi har mange eksempler på alt det positive som skjer i regionen vår fra året som har gått:

Sortland Alpinklubb, som fikk hele sesongen ødelagt pga ei lei ulykke. Et aktivt styre og en dugnadsgjeng brettet opp ermene og stablet på plass ei finansiering på rekordtid fra næringslivet. Nå åpner de en moderne bakke utpå nyåret.

Vi har ei handelsnæring i Norgestoppen som i 2018 har invester og satset, og som gir oss tilbud på linje med de store byene. Vi har ei byggenæring som danker ut landsledende entreprenører på viktige prosjekter i hele regionen, og vi har fiskeriaktører som investerer mange, mange millioner for å være en fremtidsrettet næring. Vi har sågar en av Norges beste private barnehager.

Det er nettopp denne symbiosen av folk, frivillighet og næringsliv som gjør at vi bor i en av landets meste spennende regioner. Optimisme og muligheter må alltid være utgangspunktet for hva Sortland skal være. Sortland skal være et godt sted å bo i, å vokse opp i, å eldes i, å jobbe eller starte bedrift i. Kommunen og vi politikere må aldri miste dette av syne. Vår viktigste oppgave er å gjøre det vi kan både for å tilrettelegge og bygge opp under det beste i Sortland, og samtidig sørge for best mulig tjenester for de som trenger det mest.

For vi vet også at Sortland er ensomhet, rus, psykiske lidelser og mobbing.  Gjennom høsten har vi hørt flere historier om ensomhet og psykiske lidelser blant ungdom, og fått urovekkende tall fra elevundersøkelsen og kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. Det gjøres en stor innsats av mange på dette feltet og det er gjort flere gode grep, som SLT-kooridnator, åpen blåbyhall og gratis arrangementer på Kulturfabrikken. Likevel – altfor mange havner utenfor. Derfor mener vi at det ikke er riktig å kutte i tjenestene på rus og psykisk helse. I stedet vil vi styrke dette arbeidet med å ikke bare opprettholde stillingen på psykisk helse, men dedikere den til jobb med ungdom.

Ungene og ungdommen i Sortland er fremtiden. Å være Norges beste oppvekstkommune forplikter. Parallelt med å styrke tjenestene rundt de som har det vanskelig, skal vi gi ungene best mulig sosiale arenaer. Derfor var det så viktig for Høyre å få nytt kunstgress i Blåbyhallen på plass, og jeg er veldig glad for at Høyre og FrP fikk med et samlet kommunestyre på dette.

Derfor bør vi også slippe debatten om gratis halleie hvert år. Et bredt politisk flertall har gang på gang sagt at dette skal vi ha. Høyre er klare på at dette, igjen, skal prioriteres de neste fire årene, slik at blåbyhallen, idrettslagene og familiene kan få forutsigbare rammer for sin satsing. Derfor er vi glade for at vårt forslag til inndekning for de neste fire årene støttes av Ap, Sv og Sp.

Vi mener også at arbeidet med ny flerbrukshall må fortsette, og bevilger midler i tråd med Kulturfabrikkens behov.

Det aller viktigste vi gjør for ungene våre, er å satse på skolen. Høyres 1. prioritet er å løfte alle elevene, sånn at alle kan få like muligheter og realisert sitt potensial. 1 av 4 norske kommuner har innført nettbrett til alle elever. Nå skal også våre naboer i Bø gi nettbrett til alle førsteklassingene. Forskjellene i elevers tilgang til digitale verktøy og læremidler skaper et stort digitalt klasseskille. Mens elever i noen kommuner får nettbrett utdelt første skoledag, har våre elever begrenset tilgang til digitale verktøy. En satsing på nettbrett til alle elever handler ikke først og fremst om teknologi. Å gjøre skolehverdagen digital handler om nye måter å lære på. Ved å supplere den tradisjonelle undervisningen med eget nettbrett, kan undervisningen i enda større grad tilpasses den enkelte, og øke elevens motivasjon, kreativitet og læringsutbytte. Det er kommunens ansvar å ruste elevene så godt som mulig for fremtiden og for et arbeidsliv som i stadig større grad setter krav til digital kompetanse. Et eksempel: Vi hadde SE-gruppen i siste Formannskap, som fortalte om hvordan VR gjør at man jobber på helt nye måter i byggkonstruksjoner. Tenk på den verden av muligheter som vil åpne seg for elevene hvis de også kan ta del i dette i klasserommet! Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at Sortlandsskolen skal være i førersetet på den digitale skolen, og bevilger derfor 5 millioner kroner til nettbrett til alle 1400 grunnskoleelever.

De fleste foreldre er avhengig av SFO i hele eller deler av barnets fire første skoleår. SFO gjør at jobbhverdagen går i hop, og det er et trygt tilbud til ungene. Rådmannens forslag om å øke månedsprisen fra 2000,- til 3000,- er ikke aktuelt. En økt belastning på barneforeldre på 11.000 kr i året kan ikke forsvares, og risikoen ved at foreldre vil ta ut ungene fra SFO er dårlig økonomi både for kommunen, for næringslivet og for familiene. Vi øker derfor ikke foreldrebetalingen. Samtidig ønsker vi velkommen en debatt om fremtidig innhold og kvalitet i SFO. Er tilbudet godt nok? Hvorfor har andre kommuner skiskole, sjakk og språk i SFO? Kan vi få inn flere aktiviteter og samarbeid med foreninger? Dette vil være naturlig å ta med inn i skolestrukturdebatten.

Mange av de samme argumentene mot prisøkning på SFO, kan brukes mot eiendomsskatten. Hver gang eiendomsskatten økes, går regningen rett inn til barnefamilier som vi ønsker skal bo i husene våre eller til eldre som vi alle har et mål om skal kunne bo lengre hjemme. I år kommer også økt eiendomsskatt på toppen av store økninger på renovasjon, vann og avløp. Derfor øker vi ikke eiendomsskatten.

Bredbånd er i dag like viktig som strøm og vei. Bredbånd gir innbyggerne og bedrifter muligheter til å etablere seg i hele kommunen. Vi støtter derfor helhjertet en bredbåndsutbygging i Indre Eidsfjord og Ånstad.

I kommende Formannskap 18. desember får vi orientering om stenging av Torghuken. Gjestehavn i Torghuken har vært oppe politisk flere ganger, men nå trengs konkrete midler for å investere. En ny gjestehavn vil skape mer liv i sentrum og et mer attraktivt besøksmål. Dette er svært viktig for handelsnæringen og reiseliv. Vi bevilger derfor 3,9 millioner til dette.

Sortland er også en trafikksikker kommune. Da kan vi ikke være bekjent med at gatelysene ikke feilrettes i mørketida eller at det skjer ulykker i Vesterålsgata. Gatelys er derfor både på vårt budsjett på drift og investering.

Bjørklundveien har vært planlagt i 30 år. I forrige periode ble det vedtatt regulering for den siste delen som vil innebære sammenføyning mellom Bjørklundveien og Vesterveien. Nå er det på tide å komme videre, og vi setter av 1 million kroner for å få veien ut på anbud.

Det er ingen tvil om at driftskostnadene i kommunen må ned. I løpet av økonomiplanperioden tømmes alle fond, og gjør kommunen svært sårbar. I følge økonomiske analyser lagt frem for Kommunestyret høsten 2018, bør driften ned 21 MNOK bare i 2019. Omstilling krever tid, men det er viktig at arbeidet med å se på driften videreføres gjennom hele kommende økonomiplanperiode. I tillegg til de endringsforslagene vi foreslår på drift og investering, ber vi derfor rådmannen fortsette gjennomgangen av organisasjonen og legge frem forslag til restrukturering av enhetene i løpet av 2019. Det håper vi et samlet kommunestyre kan stille seg bak.

Selv i utfordrende tider, er det all grunn til å være positive over Sortland og Vesterålens fremtid. For den virkelige verdien ligger i oss som bor her, jobber her og skaper arbeidsplasser her. Det er de mange eksemplene fra 2018 et godt eksempel på, og gir oss all grunn til å gå inn i 2019 med optimisme og mulighetsfokus.