Rødt Sortland v/Kamilla Fossem, Christoffer Ellingsen og Johnny Torgersen:

– Politisk ansvarsfraskriving for rus- og psykiatrisituasjonen?

Rødt Sortland v/Kamilla Fossem, Christoffer Ellingsen og Johnny Torgersen: 

Meninger

Tragiske hendelser i Vesterålen har bidratt til at media har løfta fram situasjonen innen rus i regionen. For Sortland sin del har kommunalsjef for fagområdet og ordfører uttalt seg. Både gjennom dette og ulike rapporter, kommer det fram at situasjonen nok er verre og mer kritisk enn vi som politikere og innbyggere ellers uten nærkontakt med miljøene, er kjent med. Dette er svært, svært alvorlig!


Alle løslatt etter dødsfall på Sortland

Politiet har løslatt den siste av de tre som ble siktet etter at en 19 år gammel kvinne ble funnet død på Sortland i Vesterålen onsdag kveld.

 

Rødt var så pass godt kjent med situasjonen at vi ved budsjettbehandlinga i desember valgte å ikke redusere tjenesten med to stillinger (en i psykiatri og en i rusomsorg) slik rådmannen hadde foreslått. Vårt standpunkt var blant annet basert på beskrivelsen fra de kommunale tillitsvalgte.

For å si noe om hvor vanskelig økonomien er i Sortland, valgte Rødt disse stillingene framfor gratis halleie i Blåbyhallen. Dette siste er også et viktig tiltak for å hjelpe til at flere unge har mulighet til positive fritidsaktiviteter. Resultatet ble at flertallet i kommunestyret gikk inn for å fjerne den ene av de to stillingene og dermed reduserte den kommunale tjenesten innen rus.


Tre siktet etter mistenkelig dødsfall i Vesterålen

Tre personer er siktet for det politiet beskriver som et mistenkelig dødsfall i Vesterålen natt til onsdag.

 

I ett stor oppslag i media går ordfører Tove Mette Bjørkmo i ettertid med skarp kritikk til politiet for manglende prioritering av tiltak overfor russituasjonen. Dette er Rødt enig i og se det i sammenheng med manglende ressurser, sentralisering og politireformen.

Det er likevel påfallende at ordføreren for en måned siden sammen med resten av Arbeiderpartiet, SV og SP gikk inn for å fjerne ei kommunal stilling nettopp innen rustjenesten og ikke støtta Rødts forslag. Etter at Rødts forslag var nedstemt, støtta vi flertallsforslaget som var et mindre onde enn forslaget fra H/Frp.

Situasjonen er så alvorlig at Rødt krever at tema løftes på nytt til politisk behandling. Dette bør gjøres både i driftsutvalget og formannskapet i første omgang. Innholdet bør blant annet dreie seg om hvordan kommunens egen tjeneste innen rus- og psykiatri skal prioritere etter nedskjæring og pålagt større administrative oppgaver. Dette gjøres samtid som presset på tjenesten er økende. Det er også avgjørende å avklare hva som er ansvarsområdene mellom politi, kommune, spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor og andre involverte. Dette vil Rødt følge opp.


Status om samarbeid mellom vesterålskommunene og sykehusene:

Flere akutthenvisninger i psykiatrien - samtidig bygger kommunene ned

Nordlandssykehuset uttrykker i et møtereferat bekymring for at kommunene bygger ned sine psykiatritjenester, samtidig som flere henvises til psykiatrisk behandling. De viser til at flere henvises til sykehuset fordi kapasiteten i den kommunale tjenesten er for dårlig.