«Ikke siden 1814, har Norge vært mer overstyrt av makter utenfor landet enn nå under EØS»

Meninger

Ikke siden dansketida som opphørte i 1814, har Norge vært mer overstyrt av makter utenfor landet enn nå under EØS. Frank Aarebrot hevda for noen år siden at unionen med Sverige fram til 1905, ga Norge større sjølråderett enn dagens EØS-avtale.


Det kommer stadig nye pålegg fra EU som Norge, gjennom tilknytning til EØS, er bundet til å følge. Dette gir utslag på en rekke helt sentrale samfunnsområder og er i ferd med å omdanne det

norske samfunnet til noe som flertallet av innbyggerne overhodet ikke er uten sjøl å med. Høyrepartiene sammen med Arbeiderpartiet sørger for at markedskreftenes påvirkning øker i alle deler av samfunnet. Muligheten til reservasjon (veto) mot EU-reglene har kun blitt brukt en gang. Det var mot et postdirektiv. Det ble i ettertid opphevet! Gjennom EØS-avtalen har Norge fram til nå godtatt ca. 12 000 bestemmelser gjort av EU.


Offentlig sektor under stor press

I 2016 nedsatte regjeringa et utvalg, Hjelmeng-utvalget, som skulle undersøke om norske kommunale velferdstjenester brøt med EØS-avtalens konkurranseregler. I januar i år la utvalget fram rapporten som legger opp til at fordeler for kommunale tilbud og tjenester bør svekkes for å i større grad ivareta konkurranse og hindre konkurransevridning – altså mer marked inn i offentlige tjenester. Dette skal blant annet gjøres ved å

- fjerne rentefordeler på kommuner og fylkers kommersielle drift

- det stilles krav til markedsavkastning

- det skal opprettes en egen nasjonal tilsynsmyndighet for å påse at reglene for markedsaktører blir etterlevet


Utvalgets anbefalinger legger opp til at kommunen skal sees på som en ordinær markedsaktør. Det betyr blant annet at det er muligheter for at kommunal virksomhet kan slås konkurs og skattlegges som en kommersiell bedrift. Dermed brukes EØS-avtalen til å åpne for mer private, kommersielle aktører innen velferdssektoren.


Denne stadige liberaliseringen og dereguleringen av offentlig sektor kommer som følge av en økende tilknytning til EU, ledet av sittende regjering. Derfor er det viktig at valget i 2019 også handler om mer lokaldemokrati og mindre overnasjonalstyring fra Brüssel. Å sitte stille i båten nå er å legge til rette for mindre lokal styring, mindre nasjonal kontroll og mer makt til de private aktørene. Rødt tar tak i dette og gjennomfører en nasjonal aksjonsdag mot EØS-avtalen 6. april. Rødt Sortland deltar med folk på Torget førstkommende lørdag. 1. mai arrangementet på Sortland skal også brukes til å styrke kampen mot EU og EØS-avtalen.