Spør hvorfor Oddmund Enoksen skal mekle for Sortland:

– Enoksen har et sterkt nag overfor samisk næring og befolkning

Som kommunestyrerepresentant ble jeg erklært inhabil i behandlinga av arealplan for spredtbygde områder i Sortland. Dette grunnet min tilknytning til reindrifta.
Meninger

Dette blir imidlertid satt i en grell kontrast når kommunestyrerepresentant for SV, Oddmund Enoksen ikke erklæres inhabil i saken. Han får i tillegg en sentral rolle for kommunen i meklingen mellom Sortland kommune og Sametinget hos Fylkesmannen i Nordland. Oddmund Enoksen er grunneier på Strand i Sortland der det går en flytt- og trekkvei for rein gjennom eiendommen hans. Enoksen har blant annet hevdet at flyttveien ikke eksisterer, samt at det ikke eksisterer noen beiterettighet for rein langs Sortlandsundet. (Nordnorsk debatt, 9.mai 2019)Det er faktisk ganske utrolig at kommunestyret legger sin lit til en representant med slike holdninger til reindrift og den samiske befolkninga i kommunen. Gjennom sine mange innlegg i media har han vist et sterk nag overfor samisk næring og samisk befolkning. Det viser også hvor langt representanten Enoksen er villig til å gå for å verne om sin eiendom og sine interesser.

Dette viser også hvordan kommunestyrerepresentanter og partier er villig til å la seg villede av en enkeltrepresentant.

I denne forbindelse har jeg noen spørsmål til ordfører, gruppeledere og partiledere i kommunestyret i Sortland kommune knyttet til arealplanbehandlinga i kommunen.

1. Hvorfor er ikke Oddmund Enoksen som grunneier med særlige interesser erklært inhabil i behandlinga av arealplan for spredtbygde områder på lik linje med reindriftsutøveren som ble det?

  1. Hvorfor gis Oddmund Enoksen en så sentral rolle i meklingen mellom Sortland kommune og Sametinget?
  2. 2. Hvordan mener ordfører og gruppelederne at tilliten mellom Sortland kommune og reindriftsnæringa kan gjenvinnes?